Skritt for skritt mot større mangfold

Skatteetatens oppdrag er å sikre finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør dette på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og vi jobber hver dag for å fortjene den.

Vi er mer enn 7 000 ansatte over hele landet.

Vi er like forskjellige som befolkningen ellers; vi har ulik alder, kjønn, utdanningsbakgrunn, etnisitet, funksjonsevne, religiøs tilhørighet og seksuell orientering. Vi er opptatt av at alle skal ha det bra på jobb, uansett hvem de er, hvor de kommer fra, hvem de elsker eller hva de tror på. 

Vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Likeverd, likestilling og mangfold skal prege oss. Samtidig erkjenner vi at vi fortsatt har en vei å gå før vi kan si oss fornøyd med innsatsen – både internt og eksternt. Vi er på vei, skritt for skritt mot større mangfold. Dette er arbeid som må skje systematisk og hver eneste dag, ikke bare i juni.

Skatteetaten markerer Pride, på lik linje med at vi markerer kvinnedagen i mars og samenes nasjonaldag i februar. Pride er en feiring av skeiv kjærlighet og mangfold - at alle kan være den de er. I Skatteetaten skal vi behandle alle likt - uavhengig av hvem du er og hvem du er glad i.

Det vi ønsker å oppnå med markeringen, er å sette mangfold og likebehandling på agendaen og heve bevisstheten - først og fremst blant egne ansatte - om viktigheten av å likebehandle og inkludere alle typer mennesker - både som kollegaer og i møte med brukerne våre. En bevisst holdning er grunnlaget for inkluderende praksis. Målet er at alle grupper skal føle det trygt å være i kontakt med etaten og bli møtt med respekt.

 

Tiltak vi jobber kontinuerlig med for å fremme likebehandling og mangfold:

Rekruttering

Et av våre sterkeste virkemidler for å sikre mangfold blant egne ansatte, er hvordan vi rekrutterer nye medarbeidere. Vi har lenge jobbet og prøvd ut ulike tiltak for å gi muligheter til alle interesserte; og oppfordrer personer med hull i CV-en, nedsatt funksjonsevne eller innvandrerbakgrunn om å søke på våre utlyste stillinger. Vi deltar også i statens trainee-program for mennesker med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne.

Språkbruk

Vår kommunikasjon skal være lett å forstå og ikke bidra til diskriminering eller utenforskap. Vi jobber målrettet for å kommunisere tydelig i brev, skjema, trykksaker og informasjon på våre nettsider. Vi har etablert interne språkgrupper som jobber med klarspråk og som sørger for at informasjon blir gjort tilgjengelig på nynorsk og en hel rekke fremmedspråk.

Universell utforming

Vi følger opp retningslinjer for universell utforming, slik at våre tjenester er tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsevne.

Varsling

Vi har rutiner for varsling og håndtering ved diskriminering, seksuell trakassering, mobbing og andre typer konflikter. 

Kultur

Kulturen i Skatteetaten er summen av menneskene som jobber her. Hvordan vi har det og hvordan vi samarbeider er resultat av den enkeltes holdninger og handlinger i hverdagen. Både gjennom daglig ledelse, ledelsesutvikling og intern kulturutvikling jobber vi for å fremme likeverd, likestilling og mangfold.

Tre damer smiler bak logoen til Skatteetaten i pride-farger.
Tre damer smiler bak en Skatteetaten-logo i regnuefarger.

Vil du være med?

Hvis du synes Skatteetaten høres ut som et bra sted å jobbe, hører vi gjerne fra deg. Vi rekrutterer jurister, økonomer, utviklere, analytikere, veiledere og mange andre roller, og legger stadig ut nye annonser.