Midlertidig kjøretillatelse for utenlandsregistrert firmabil

Skal du bruke utenlandsregistret firmabil i Norge, må du søke om kjøretillatelse. Tillatelsen gis i perioder på inntil 12 måneder og du kan kun søke hvis arbeidsgiveren din er etablert utenfor Norge.

Logg inn for å sende RF-1332:

Søk om midlertidig kjøretillatelse

Søknaden sendes ved innlogging på Altinn. Du må regne med minst 14 dagers saksbehandlingstid.

Hvem kan få tillatelse?

Tillatelse kan gis til

  • arbeidstaker med fast oppholdssted i Norge, når kjøretøyet er stilt til rådighet av en arbeidsgiver etablert utenfor Norge
  • selvstendig næringsdrivende med fast oppholdssted i Norge, når kjøretøyet er stilt til rådighet av en oppdragsgiver etablert utenfor Norge

Vær oppmerksom på at kjøretøy stilt til rådighet av et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) ikke anses som stilt til rådighet av en arbeids- eller oppdragsgiver etablert utenfor Norge.

For at tillatelse skal kunne gis, må følgende tre vilkår være oppfylt:

  1. Kjøretøyet må være nødvendig for utførelsen av arbeidsoppgavene eller oppdraget.
  2. Kjøretøyet kan ikke brukes i Norge i 183 dager eller mer i løpet av en 12-måneders periode
  3. Kjøretøyet kan i løpet av 12-måneders perioden ikke brukes mer privat og ervervsmessig i Norge enn ervervsmessig i utlandet, målt i antall i kilometer
  • En arbeidstaker med fast oppholdssted i Norge arbeider og overnatter i utlandet mandag til fredag. Arbeidstakeren kjører firmabilen til sin arbeidsplass mandag og tilbake til bopel fredag. Bilen brukes i Norge i helgene. Motorvognen blir i løpet av en arbeidsuke brukt fire dager i Norge, men i forhold til dagsvilkåret er det bare to av dagene som teller med. Dette skyldes at bruken mandag og fredag foregår både i Norge og i utlandet, samtidig som bruken i utlandet regnes som ervervsmessig. Ved for eksempel 46 arbeidsuker i løpet av en 12-måneders periode, vil motorvognen etter dagsvilkåret bli brukt 134 dager i Norge (46 uker x 2 dager og 6 uker x 7 dager). Da firmabilen brukes mindre enn 183 dager i Norge, anses bruken ikke som vesentlig og varig i Norge. Det kan gis tillatelse til midlertidig bruk.
  • En arbeidstaker med fast oppholdssted i Norge kjører daglig mandag til fredag mellom sin bopel i Norge og arbeidsplassen i Sverige. Firmabilen brukes privat i Norge i helgene og ellers. Etter dagsvilkåret teller den daglige bruken ikke som bruk i Norge. Etter kilometervilkåret teller kjøring mellom bopel og arbeidsplass i utlandet som ervervsmessig kjøring i utlandet. Ved 46 arbeidsuker i et år, blir bilen etter dagsvilkåret brukt 134 dager i Norge. Da firmabilen brukes mindre enn 183 dager i Norge, anses bruken ikke som vesentlig og varig. Det kan gis tillatelse til midlertidig bruk.
  • En selvstendig næringsdrivende blir tilknyttet et prosjekt i Danmark. Vedkommende skal i løpet av prosjektperioden i lengre perioder, for eksempel syv måneder av gangen, primært overnatte og arbeide i Danmark. Etter dagsvilkåret brukes firmabilen i Norge i ca. fem måneder (ca. 150 dager). Da firmabilen brukes mindre enn 183 dager i Norge, vil den ikke bli brukt vesentlig og varig i Norge. Det kan gis tillatelse til midlertidig bruk.
  • En arbeidstaker med fast oppholdssted i Norge er ansatt i et svensk firma som selger på både det norske og det svenske marked. Arbeidstakeren kjører ervervsmessig i Sverige tre dager per uke (i løpet av 46 arbeidsuker) og resten av tiden i Norge. Ervervsmessig bruk i Sverige er 27 000 km årlig, den ervervsmessige bruk i Norge er 18 000 km og den private bruk i Norge er 5 000 km. Da firmabilen brukes 226 dager i Norge (46 uker x 4 dager og 6 uker x 7 dager), anses dagsvilkåret for å være oppfylt. Da firmabilen kjøres 27 000 km ervervsmessig i utlandet og 23 000 km samlet i Norge, er kilometervilkåret ikke oppfylt. Bruken i Norge vil derfor ikke anses som vesentlig og varig. Det kan gis tillatelse til midlertidig bruk.
  • Situasjonen er den samme som i eksempel 4, men den private bruken i Norge er 10 000 km årlig. Da firmabilen kjøres 27 000 km ervervsmessig i utlandet og 28 000 km samlet i Norge, anses firmabilen etter kilometervilkåret for å bli brukt vesentlig og varig i Norge. Da både dags- og kilometervilkåret er oppfylt, kan det ikke gis tillatelse til midlertidig bruk.

Hvem skal søke?

Det er arbeidstakeren eller den selvstendige næringsdrivende som skal bruke kjøretøyet som må søke om tillatelse. Skal du bytte firmabil må du søke om ny kjøretillatelse.

Dokumentasjon og konsekvenser ved overtredelse

Vi gjør oppmerksom på at de som får kjøretillatelse, til enhver tid må kunne dokumentere at de oppfyller vilkårene. Dersom du har fått tillatelse, og din situasjon forandrer seg slik at du ikke lenger oppfyller vilkårene, plikter du å utføre eller fortolle kjøretøyet. Overtredelse av regelverket medfører plikt til å betale avgifter, og du kan også bli ilagt tilleggsskatt.

Hvordan dokumentere bruken?

Du må oppbevare dokumentasjon for faktisk bruk. Dette kan du gjøre med en kjørebok, der du daglig og fortløpende noterer relevant informasjon. Eksempelvis bør du notere hvor turen starter og slutter, i hvilken forbindelse du kjører og kjørelengde (kilometerstand).

Regelverk

Reglene for bruk av utenlandsregistrert firmabil finner du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (Lovdata).

Skattedirektoratet har utarbeidet kommentarer til forskriften. Kommentarene finner du i årsrundskriv for engangsavgift.