Adopsjon og registrering i folkeregisteret

Det er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som behandler søknader om adopsjon – både adopsjoner av barn fra utlandet og fra Norge.

Etter at adopsjonen er gjennomført, sender Bufetat en melding til Skatteetaten. Meldingen danner grunnlaget for registreringen av barnet i folkeregisteret. Når vi har registrert opplysningene, kan du se barnets informasjon på din egen Min side.

Adoptivforeldre som adopterer fra utlandet, må melde flytting til Norge for barnet sitt.

I de tilfelle adopsjonen er gjennomført i utlandet uten at det er gitt forhåndssamtykke av norsk adopsjonsmyndighet, må adopsjonen godkjennes av Bufetat. I slike saker må adoptivforeldrene selv melde fra om adopsjonen til Skatteetaten ved at en kopi av Bufetats godkjenning legges ved.


Etternavn

Ved adopsjon av barn under 18 år, får barnet mors etternavn, med mindre annet fastsettes i forbindelse med adopsjonen.