Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

All veiledning til skattemeldingen vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen for inntektsåret 2019.

Aksjesparekonto (ASK)

Du som er personlig skattytere kan etablere en aksjesparekonto (ASK) for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler.

Hva er aksjesparekonto

En aksjesparekonto er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap. Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp). Tar du ut (uttak) mer enn kostprisen blir det overskytende skattlagt etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag.

Effektiv skattesats for 2018 er 30,59 prosent og for 2019 31,68 prosent. Utbytte du mottar på aksjene eller aksjefondsandelene (som står på aksjesparekontoen) skattlegges som tidligere, på det tidspunkt generalforsamlingen vedtar utdeling. Eventuelt tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen. Mottar du utbytte i 2019, se "nytt for 2019".

Du kan ha så mange aksjesparekontoer du selv ønsker, enten hos forskjellige tilbydere eller hos samme tilbyder.

Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Nytt for 2019:

Utbytte inn på aksjesparekonto (ASK)

ASK-ordningen utvides til også å omfatte utsatt beskatning av utbytte. Det betyr at utbytte fra aksjer og aksjefond ikke skattlegges løpende ved utdeling, men inngår på aksjesparekontoen og skattlegges først ved uttak fra aksjesparekontoen.

Overføring av aksjer og aksjefond mellom aksjesparekontoer

Du kan overføre verdipapirer på ASK fra en aksjesparekonto til en annen uten at du må skatte av det. Dette gjelder både overføringer mellom kontoer hos samme tilbyder og mellom kontoer hos forskjellige tilbydere. Overføringen må skje med skattemessig kontinuitet. Ved slik overføring overføres samtidig en andel av ditt innskudd og ubenyttet skjerming fra tidligere år, på den avgivende kontoen til den mottakende kontoen. Innskudd og ubenyttet skjerming overføres i samme forhold som overføring av verdier fra den avgivende kontoen.

Overføring til arvings aksjesparekonto ved fordeling fra dødsbo. Overføring til ektefelles aksjesparekonto ved skilsmisse

Overføringen kan gjøres uten skattlegging. Overføringen må skje med skattemessig kontinuitet. Ved slik overføring overføres samtidig en andel av ditt innskudd og ubenyttet skjerming fra tidligere år, på den avgivende kontoen til den mottakende kontoen. Innskudd og ubenyttet skjerming overføres i samme forhold som overføring av verdier fra den avgivende kontoen.

Hvilke verdipapirer kan du ha på en aksjesparekonto

Midler på aksjesparekonto kan bare benyttes til å investere i børsnoterte aksjer i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS og andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS. Med aksjefond menes verdipapirfond med mer enn 80 prosent aksjeandel ved inntektsårets begynnelse.

Du kan ha kontanter på en aksjesparekonto, men du får ikke renter.

Hvilke verdipapirer kan du ikke ha på en aksjesparekonto

Du kan ikke ha rene rentefond på aksjesparekontoen. Vær også oppmerksom på at flere av selskapene som er registrert på Oslo Børs ikke er hjemmehørende i EØS og dermed ikke kvalifisert.

Aksjer og fond som etter anskaffelse ikke lenger oppfyller vilkårene til å holdes på ASK

Aksjer og fond som oppfyller kravene til å holdes på ASK på anskaffelsestidspunktet kan fortsatt holdes på ASK. Dette gjelder selv om selskapet eller fondet for eksempel ikke lenger skulle oppfylle kravene til å være etablert innen EØS, eller kravene om aksjeandel i fondet ikke lenger oppfylles.

Eksempel 1:

A kjøper aksjer i selskap B som på anskaffelsestidspunktet er et norsk selskap. Selskapet flytter så til USA, dette medfører ikke at aksjen må ut av ASK, og innebærer heller ikke realisasjon. Ved senere realisasjon av aksjen skal gevinst/tap behandles som om det fremdeles var et selskap innen EØS for denne aksjonæren.

Eksempel 2:

A kjøper i 2018 andeler i verdipapirfond på 89 prosent. Ved inngangen til 2019 har sammensetningen i fondet endret seg slik at aksjeandelen er 0 prosent. A kan fremdeles holde andelene på ASK kontoen og ved realisasjon/utdelinger skal disse skattlegges på lik linje med andeler i aksjefond.

Skjermingsfradrag på aksjesparekonto

Dette er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter (les mer om dette fradraget på skatteetaten.no under "aksjonærmodellen"). Fradraget beregnes ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget med en skjermingsrente.

For aksjer/andeler på aksjesparekonto, tar skjermingsgrunnlaget utgangspunkt i kontohavers innskudd på kontoen. Det vil si summen av innskutte kontanter, aksjer og aksjefondsandeler. Dette antas å være en forenkling i forhold til de skjermingsreglene som gjelder for aksjer som ikke er på en aksjesparekonto. For verdipapirene som holdes på aksjesparekontoen er det ikke nødvendig å beregne skjerming per aksje/andel, ei heller holde rede på FIFU (et prinsipp som sier at de først anskaffede aksjene/andelene anses solgt først).

Det beregnede skjermingsfradraget kan trekkes fra både ved skattepliktig uttak og skattepliktige utbytteutdelinger før 2019.

I løpet av et inntektsår kan det forekomme mange innskudd og uttak på kontoen. Skjermingsgrunnlaget settes til den laveste innskuddssaldoen på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år.

Ved åpning av aksjesparekonto kan det være en utfordring å overføre fond, aksjer og kontanter samtidig. Her vil det utvises noe skjønn slik at det er rom for å se disse overføringene i sammenheng dersom det er kort tid mellom overføringene og bestillingen av overføringene. 

Uttak fra aksjesparekontoen

Når aksjer/andeler overføres fra aksjesparekontoen til kontohaveren, skal dette behandles som uttak fra kontoen. Uttaket settes til markedsverdien av aksjen/andelen på overføringstidspunktet. Uttaket blir ikke beskattet før beløpet overstiger beløpet du satte inn (sum kostpris) på kontoen. Uttak skal redusere skjermingsgrunnlaget.

Skattlagt utbytte som går rett inn på aksjesparekontoen (kun aktuelt for 2017 og 2018)

Utbytte som går inn på aksjesparekontoen behandles som innskudd og øker skjermingsgrunnlaget.

Overgangsregler for 2017, 2018 og 2019

Ved overføring av aksjer/andeler fra kontohaver til aksjesparekonto, skattlegges dette som om aksjen/andelen blir realisert (solgt). Aksjonæren blir da skattlagt for gevinster og får fradrag for tap. Overføringen blir ansett som et innskudd på kontoen. Størrelsen på innskuddet settes til verdien av aksjen/andelen som legges til grunn ved gevinstberegningen.

For å lette overgangen til ordningen med aksjesparekonto, er det vedtatt overgangsregler. Det åpnes for at personlige aksjonærer i 2017, 2018 og 2019 kan overføre aksjer og aksjefondsandeler med skattemessig kontinuitet. Det betyr at overføringen ikke beskattes. 

Innrapportering på skattemeldingen

Tilbyder av aksjesparekonto er ansvarlig for skatterapporteringen av aksjesparekontoen. Da vil utbytte, gevinst, tap og formue være forhåndsutfylt på din skattemelding. Du må kontrollere at beløpene på skattemeldingen er fullstendige og korrekte. 

Uttak

Eksempel 1

Peder har en aksje med inngangsverdi på kroner 10 og virkelig verdi kroner 20. Han overfører denne aksjen til aksjesparekonto i 2018 med full kontinuitet uten beskatning.

Inngangsverdi på aksjesparekonto er kroner 10 (dette kan tas ut uten beskatning). Så sletter han aksjesparekontoen og overtar aksjene igjen. Peder skal da uttaksbeskattes for aksjene han tar ut av aksjesparekontoen. Han mottar verdier for kroner 20 og skattlegges for en gevinst på kroner 10.

Ny inngangsverdi på aksjene som nå ligger i skatteetatens aksjonærregister på vanlig måte blir kroner 20.

Eksempel 2

Peder eier 1 aksje A med inngangsverdi kroner 10 og virkelig verdi kroner 20. Peder eier også 1 aksje B med inngangsverdi kroner 100 og virkelig verdi kroner 100.

Disse føres inn på aksjesparekonto med kontinuitet uten beskatning og sum inngangsverdi på aksjesparekontoen blir da kroner 110 (dette beløpet kan tas ut skattefritt).

Så overfører Peder aksje A til egen konto. Peder tar da ut verdier for kroner 20, men beskattes ikke.

Ny inngangsverdi på aksjesparekontoen blir kroner 90 (dette beløpet kan tas ut skattefritt).

Ny inngangsverdi på aksje A i aksjonærregisteret blir kroner 20.

Gevinsten Peder hadde på aksje A kommer til beskatning når han gjør opp ASK eller tar ut verdier utover den gjenværende inngangsverdien på kroner 90.

Skjermingsgrunnlaget settes til den laveste innskuddssaldoen på kontoen i løpet av året

Eksempel 1

Hva blir skjermingsgrunnlaget her? En person har disse innskuddene i 2018

Januar: kroner 500

April: kroner 500

Juli: kroner 500

September: kroner 200

Og disse uttakene

Mai: kroner 300

Desember: kroner 300

Skjermingsgrunnlaget blir her kroner 500 da dette er laveste innskuddssaldo i løpet av året. Etter innskuddet i april har han kroner 1 000 i innskudd. Ved uttak av kroner 300 i mai er gjenværende innskutt beløp kroner 700. Kroner 500 er da fortsatt det laveste beløpet.

Eksempel 2:

Hva er laveste innskuddssaldo på kontoen hvis konto hos en tilbyder overføres til allerede eksisterende konto hos ny tilbyder?

Dato 01.09.2017 01.10.2017 30.11.2017 Minsteverdi i løpet av året
ASK 1   50.000   30.000    90.000  30.000
ASK 2   90.000   150.000   40.000 40.000
Sum 140.000    180.000 130.000 70.000

Her må man se på laveste innskuddssaldo på hver enkelt konto før overføringen. Skjermingsgrunnlaget blir her kroner 70.000.

Spørsmål og svar

 

Kan aksjer som det er fastsatt utflyttingsskatt på, flyttes over til ASK-konto, uten at det utløser beskatning?

Ja, overføringen kan gjøres uten beskatning, dersom overgangsregelen benyttes. Overgangsregelen innebærer at personlig skattepliktig fram til 2019 kan overføre slike aksjer mv inn på ASK-konto uten realisasjonsbeskatning.

Kan aksjer som det er fastsatt utflyttingsskatt på, realiseres inne på ASK-kontoen, uten at det utløser exitbeskatning?

Nei, dette medfører endelig skattlegging/betalingsplikt ved realisasjon av slike aksjer på ASK-konti. Dette fordi aksjene da ikke lenger er «i behold», som er et krav etter exitreglene for å unngå skatt for latente gevinster

Kan man pantsette en aksjesparekonto?

De særskilte reglene om aksjesparekonto er ikke til hinder for dette.

Kan man ha tegningsretter på aksjesparekontoen?

Skatteetaten erfarer at det er praktisk at man erverver tegningsretter ved aksjeeie og at disse i noen tilfeller har nær tilknytning til aksjene. Vi har ikke noen innvendinger mot at tegningsretter holdes på aksjesparekonto, men skattemessig holdes de helt utenfor ordningen.

Hva skjer når eier av aksjesparekontoen dør?

Aksjesparekontoen kan ved død overtas av arvingen med skattemessig kontinuitet. Gjenlevende ektefelle kan også med skattemessig kontinuitet bli sittende med aksjesparekontoen i uskifte. Hele aksjesparekontoen må overføres.

Hva skjer ved skilsmisse?

Ektefellene kan bestemme at aksjesparekontoen skal overføres til den annen ektefelle enn den er registrert på i forbindelse med skillsmisse. Overføringen må da skje med skattemessig kontinuitet. Hele aksjesparekontoen må overføres.

Overføring til arvings aksjesparekonto ved fordeling fra dødsbo. Overføring til ektefelles aksjesparekonto ved skilsmisse fra og med 2019.

Slik overføring kan gjøres uten skattlegging. Overføringen må skje med skattemessig kontinuitet. Ved slik overføring overføres samtidig en andel av ditt innskudd og ubenyttet skjerming fra tidligere år, på den avgivende kontoen til den mottakende kontoen. Innskudd og ubenyttet skjerming overføres i samme forhold som overføring av verdier fra den avgivende kontoen.

Kan en aksjesparekonto gis som gave?

En aksjesparekonto kan gis som gave dersom dette gjøres med skattemessig kontinuitet. Hele aksjesparekontoen må overføres.

Er det adgang til å overføre deler av en aksjesparekonto til en annen?

ASK-kontoer som skal overføres mellom tilbydere må overføres i sin helhet. Det er ikke anledning til å flytte deler av beholdningen. Dersom skattyter allerede har en ASK-konto hos den tilbyder kontoen skal flyttes til er det valgfrihet mht om man overflytter til ny konto eller eksisterende konto ("fusjon av kontoene").

Utlån av aksjer fra ASK - Kan man låne ut aksjer fra en aksjesparekonto uten at dette regnes som realisasjon?

Nei, ved utlån er ikke utlåner lenger privatsrettslig eier av aksjene. Utlån av aksjer fra ASK følger reglene om uttak fra ASK.

Kan ASK-konto eies i sameie?

Nei, aksjesparekonto er en personlig konto og kan ikke eies i sameie.

Hvordan rapporterer vi kupongskatt/kildeskatt på ASK fra 2018?

I et case hvor selskapet deler ut kr 100 i utbytte, men norsk aksjonær mottar kr 85 fordi kr 15 blir trukket i kildeskatt, blir innrapporteringen på ASK som følger:

Kr 100 skal rapporteres som skattepliktig utbytte
Kr 85 behandles som innskudd på ASK som senere kan tas ut skattefritt
Investor må selv kreve kreditfradrag på kr 15

Kan man velge kontinuitet for enkelte aksjer og ikke for andre aksjer ved overføring? Typisk velge kontinuitet for aksjer med gevinst og diskontinuitet for aksjer med tap?

Etter overgangsreglene kan skattyter selv velge hvilke aksjer som skal overføres med kontinuitet og hvilke aksjer som skal overføres med diskontinuitet. Skattyter kan dermed velge å overføre aksjer med urealisert gevinst med kontinuitet, mens han kan overføre aksjer med urealisert tap med diskontinuitet. Ved overføring av tapsaksjer/andeler med diskontinuitet vil tapet anses som realisert og skattyter har krav på fradrag for tapet ved overføringen til ASK. Aksjenes/andelenes inngangsverdi på ASK i diskontinuitetstilfellene vil være markedsverdien på overføringstidspunktet.

Gis det aksjerabatt ved beregning av formuesverdien av kontanter innestående på en aksjesparekonto?

Innestående på kontoen formuesbeskattes på samme måte som kontanter, aksjer, egenkapitalbevis og andeler som eies utenfor ordningen, se Skatte-ABC emnet «Aksjer – formue», pkt. 3.4 og emnet «Verdipapirfond», pkt. 2. Dette innebærer at kontanter på kontoen ikke gis formuesrabatt, men regnes med i formuen krone for krone. Akjser og aksjefondsandeler får formuesrabatt som om de var eid utenom aksjesparekontoen.

Må FIFU-prinsippet alltid følges ved overføring av aksjer til aksjesparekontoen, også når man velger å overføre noen aksjer med kontinuitet og noen aksjer med diskontinuitet?

Ja, FIFU-prinsippet (Først-Inn-Først-Ut-prinsippet) må alltid følges ved overføring av aksjer til aksjesparekontoen.