Aksjesparekonto (ASK)

Du som er personlig skattyter, kan etablere en aksjesparekonto (ASK) for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler.

Hva er aksjesparekonto

En aksjesparekonto er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdien holdes inne på kontoen. Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp). Tar du ut (uttak) mer enn kostprisen blir det overskytende skattlagt etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag.

Skattepliktige uttak som foretas i 2024, beskattes med en effektiv skattesats på 37,84 prosent.

Utbytte du mottar på aksjene eller aksjefondsandelene (som står på aksjesparekontoen) skattlegges ikke løpende ved utdeling (gjelder fra og med 2019), men inngår på aksjesparekontoen og skattlegges først ved uttak fra aksjesparekontoen. Eventuelt tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen (kontoen slettes). 

Du kan ha så mange aksjesparekontoer du selv ønsker, enten hos forskjellige tilbydere eller hos samme tilbyder.

Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Overføring av aksjer til en aksjesparekonto

Overføring av aksjer fra en ordinær VPS-konto til en aksjesparekonto er realisasjon, og du må gjøre en beregning av skattepliktig gevinst/tap. FIFU (Først-Inn-Først-Ut-prinsippet – et prinsipp som sier at de først anskaffede aksjene/andelene anses solgt først) gjelder på vanlig måte.

Overføring av aksjer og aksjefond mellom aksjesparekontoer (gjelder fra og med 2019)

Du kan overføre verdipapirer på ASK fra en aksjesparekonto til en annen du har uten at du må skatte av det. Dette gjelder både overføringer mellom kontoer du har hos samme tilbyder og mellom kontoer du eventuelt har hos forskjellige tilbydere. Dette gjelder også for aksjer som var lovlige å ha på aksjesparekonto på investeringstidspunktet, men som endrer karakter etter at aksjene er kommet inn på ASK. For eksempel dersom et selskap var innenfor EØS på investeringstidspunktet, men flyttet til USA etter at aksjen var plassert på ASK.

Overføringen må skje med skattemessig kontinuitet. Ved slik overføring overføres samtidig en andel av ditt innskudd og ubenyttet skjerming fra tidligere år, på den avgivende kontoen til den mottakende kontoen. Innskudd og ubenyttet skjerming overføres i samme forhold som overføring av verdier fra den avgivende kontoen.

Det at verdier og skatteposisjoner fordeles korrekt på overdragende og overtakende konto i henhold til vilkårene over, er en forutsetning for overføring med skattemessig kontinuitet. Det krever at både overtakende og overdragende tilbyder må være involvert i flytteprosessen.

Overføring av verdipapirer til arvings aksjesparekonto ved fordeling fra dødsbo og overføring til ektefelles aksjesparekonto ved skilsmisse

Overføringen kan gjøres uten skattlegging. Overføringen må skje med skattemessig kontinuitet. Ved slik overføring overføres samtidig en andel av innskudd og ubenyttet skjerming fra tidligere år på den avgivende kontoen, til den mottakende kontoen. Innskudd og ubenyttet skjerming overføres i samme forhold som overføring av verdier fra den avgivende kontoen.

Hvilke verdipapirer kan du ha på en aksjesparekonto

Midler på aksjesparekonto kan bare benyttes til å investere i børsnoterte aksjer i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS og andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS. Med aksjefond menes verdipapirfond med mer enn 80 prosent aksjeandel ved inntektsårets begynnelse.

Du kan ha kontanter på en aksjesparekonto, men du får ikke renter.

Hvilke verdipapirer kan du ikke ha på en aksjesparekonto

Du kan ikke ha rene rentefond på aksjesparekontoen. Vær også oppmerksom på at flere av selskapene som er registrert på Oslo Børs ikke er hjemmehørende i EØS og dermed ikke kvalifisert.

Aksjer og fond som etter anskaffelse ikke lenger oppfyller vilkårene til å holdes på ASK

Aksjer og fond som oppfyller kravene til å holdes på ASK på anskaffelsestidspunktet kan fortsatt holdes på ASK. Dette gjelder selv om selskapet eller fondet for eksempel ikke lenger skulle oppfylle kravene til å være etablert innen EØS, eller kravene om aksjeandel i fondet ikke lenger oppfylles.

Eksempel 1:

A kjøper aksjer i selskap B som på anskaffelsestidspunktet er et norsk selskap. Selskapet flytter så til USA, dette medfører ikke at aksjen må ut av ASK, og innebærer heller ikke realisasjon. Ved senere realisasjon av aksjen skal gevinst/tap behandles som om det fremdeles var et selskap innen EØS for denne aksjonæren.

Eksempel 2:

A kjøper i 2021 andeler i verdipapirfond på 89 prosent. Ved inngangen til 2022 har sammensetningen i fondet endret seg slik at aksjeandelen er 0 prosent. A kan fremdeles holde andelene på ASK kontoen og ved realisasjon/utdelinger skal disse skattlegges på lik linje med andeler i aksjefond.

Eksempel 3:

A kjøper aksjer i et børsnotert selskap og har de på ASK. Noe senere blir selskapet tatt av børs. A kan fortsatt flytte disse aksjene til en annen aksjesparekonto A eier uten skattlegging siden aksjene var børsnoterte på investeringstidspunktet.

Eksempel 4:

A har aksjer på en aksjesparekonto. Selskapet foretar en likedelingsfisjon der selskapet fisjonerer ut deler av virksomheten i et nytt ikke-børsnotert selskap, og eierforholdet blir det samme i overdragende og overtakende selskap.

De aksjonærene som har aksjer i overdragende selskap plassert på aksjesparekonto (ASK), og som har mottatt vederlagsaksjer ved fisjonen, kan også plassere disse på ASK. Dette gjelder selv om vederlagsaksjene ikke er børsnoterte. Aksjene (i overdragende) var lovlig innført på ASK på investeringstidspunktet, og vederlagsaksjene mottatt ved fisjon springer ut av eierskapet i selskapet som er innført på ASK. Det er en forutsetning at fisjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet og anses som en skattefri fisjon.

Utbytte i form av eiendeler som ikke kan inngå på aksjesparekontoen

For aksjer som lovlig står på aksjesparekontoen, kan det forekomme at det utdeles utbytte i form av eiendeler som ikke kan inngå på aksjesparekontoen. Dette kan f.eks. være utbytte i form av aksjer i selskaper hjemmehørende utenfor EØS. Slike eiendeler må umiddelbart tas ut av aksjesparekontoen. Skattlegging følger reglene om uttak fra aksjesparekonto. Tilsvarende gjelder om man får ulovlige aksjer utdelt i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital. 

Ved uttaket av eiendelene fra kontoen, benyttes verdien av eiendelen på utbyttetidspunktet.

Skjermingsfradrag på aksjesparekonto

Dette er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter (les mer om dette fradraget på skatteetaten.no under "aksjonærmodellen"). Fradraget beregnes ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget med en skjermingsrente.

For aksjer/andeler på aksjesparekonto, tar skjermingsgrunnlaget utgangspunkt i kontohavers innskudd på kontoen. Det vil si summen av innskutte kontanter, aksjer og aksjefondsandeler. Dette antas å være en forenkling i forhold til de skjermingsreglene som gjelder for aksjer som ikke er på en aksjesparekonto. For verdipapirene som holdes på aksjesparekontoen er det ikke nødvendig å beregne skjerming per aksje/andel, ei heller holde rede på FIFU (Først-Inn-Først-Ut-prinsippet).

Det beregnede skjermingsfradraget kan trekkes fra både ved skattepliktig uttak og skattepliktige utbytteutdelinger gjort før 2019.

I løpet av et inntektsår kan det forekomme mange innskudd og uttak på kontoen. Skjermingsgrunnlaget settes til den laveste innskuddssaldoen på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år.

Ved åpning av aksjesparekonto kan det være en utfordring å overføre fond, aksjer og kontanter samtidig. Her vil det utvises noe skjønn slik at det er rom for å se disse overføringene i sammenheng dersom det er kort tid mellom overføringene og bestillingen av overføringene. 

Uttak fra aksjesparekontoen

Når aksjer/andeler overføres fra aksjesparekontoen til kontohaveren, skal dette behandles som uttak fra kontoen. Uttaket settes til markedsverdien av aksjen/andelen på overføringstidspunktet. Uttaket blir ikke beskattet før beløpet overstiger beløpet du satte inn (sum kostpris) på kontoen. Uttak skal redusere skjermingsgrunnlaget.

Skattlagt utbytte som går rett inn på aksjesparekontoen (kun aktuelt for utbytteutdelinger fra 2017 og 2018)

Slikt utbytte utdelt i 2017 og 2018 som går inn på aksjesparekontoen, behandles som innskudd og øker skjermingsgrunnlaget.

Overgangsregler for 2017, 2018 og 2019

Ved overføring av aksjer/andeler fra kontohaver til aksjesparekonto, skattlegges dette som om aksjen/andelen blir realisert (solgt). Dette gjelder fullt ut fra og med 2020. Aksjonæren blir da skattlagt for gevinster og får fradrag for tap. Overføringen blir ansett som et innskudd på kontoen. Størrelsen på innskuddet settes til verdien av aksjen/andelen som legges til grunn ved gevinstberegningen.

For å lette overgangen til ordningen med aksjesparekonto, ble det vedtatt overgangsregler for årene 2017, 2018 og 2019. Overgangsreglene for disse årene ga adgang til å overføre aksjer og aksjefondsandeler med skattemessig kontinuitet uten realisasjonsbeskatning.  

Innrapportering på skattemeldingen

Tilbyder av aksjesparekonto er ansvarlig for skatterapporteringen av aksjesparekontoen. Skattepliktig uttak og formue skal være forhåndsutfylt på din skattemelding. Du må kontrollere at beløpene på skattemeldingen er fullstendige og korrekte. 

Uttak

Eksempel 1

Peder har en aksje med inngangsverdi på kroner 10 og virkelig verdi kroner 20. Han overfører denne aksjen til aksjesparekonto i 2018 med full kontinuitet uten beskatning.

Inngangsverdi på aksjesparekonto er kroner 10 (dette kan tas ut uten beskatning). Så sletter han aksjesparekontoen og overtar aksjene igjen. Peder skal da uttaksbeskattes for aksjene han tar ut av aksjesparekontoen. Han mottar verdier for kroner 20 og skattlegges for en gevinst på kroner 10.

Ny inngangsverdi på aksjene som nå ligger i skatteetatens aksjonærregister på vanlig måte blir kroner 20.

Eksempel 2

Peder eier 1 aksje A med inngangsverdi kroner 10 og virkelig verdi kroner 20. Peder eier også 1 aksje B med inngangsverdi kroner 100 og virkelig verdi kroner 100.

Disse føres inn på aksjesparekonto med kontinuitet uten beskatning og sum inngangsverdi på aksjesparekontoen blir da kroner 110 (dette beløpet kan tas ut skattefritt).

Så overfører Peder aksje A til egen konto. Peder tar da ut verdier for kroner 20, men beskattes ikke.

Ny inngangsverdi på aksjesparekontoen blir kroner 90 (dette beløpet kan tas ut skattefritt).

Ny inngangsverdi på aksje A i aksjonærregisteret blir kroner 20.

Gevinsten Peder hadde på aksje A kommer til beskatning når han gjør opp ASK eller tar ut verdier utover den gjenværende inngangsverdien på kroner 90.

Skjermingsgrunnlaget settes til den laveste innskuddssaldoen på kontoen i løpet av året

Eksempel 1

Hva blir skjermingsgrunnlaget her? En person har disse innskuddene i 2018

Januar: kroner 500

April: kroner 500

Juli: kroner 500

September: kroner 200

Og disse uttakene

Mai: kroner 300

Desember: kroner 300

Skjermingsgrunnlaget blir her kroner 500 da dette er laveste innskuddssaldo i løpet av året. Etter innskuddet i april har han kroner 1 000 i innskudd. Ved uttak av kroner 300 i mai er gjenværende innskutt beløp kroner 700. Kroner 500 er da fortsatt det laveste beløpet.

Eksempel 2:

Hva er laveste innskuddssaldo på kontoen hvis konto hos en tilbyder overføres til allerede eksisterende konto hos ny tilbyder?

Dato 01.09.2017 01.10.2017 30.11.2017 Minsteverdi i løpet av året
ASK 1   50.000   30.000    90.000  30.000
ASK 2   90.000   150.000   40.000 40.000
Sum 140.000    180.000 130.000 70.000

Her må man se på laveste innskuddssaldo på hver enkelt konto før overføringen. Skjermingsgrunnlaget blir her kroner 70.000.

Spørsmål og svar

 

Kan aksjer som det er fastsatt utflyttingsskatt på, flyttes over til ASK-konto, uten at det utløser beskatning?

Dette utløser beskatning fra og med 2020. For årene 2017, 2018 og 2019 hadde man en overgangsregel som tillot slik overføring uten realisasjonsbeskatning.

Skal det fastsettes utflyttingsskatt på aksjer som står på en aksjesparekonto?

Nei.

Kan man pantsette en aksjesparekonto?

De særskilte reglene om aksjesparekonto er ikke til hinder for dette.

Kan man ha tegningsretter på aksjesparekontoen?

Skatteetaten erfarer at det er praktisk at man erverver tegningsretter ved aksjeeie og at disse i noen tilfeller har nær tilknytning til aksjene. Vi har ikke noen innvendinger mot at tegningsretter holdes på aksjesparekonto, men skattemessig holdes de helt utenfor ordningen.

Hva skjer når eier av aksjesparekontoen dør?

Aksjesparekontoen kan ved død overtas av arvingen med skattemessig kontinuitet. Gjenlevende ektefelle kan også med skattemessig kontinuitet bli sittende med aksjesparekontoen i uskifte. Hele aksjesparekontoen må overføres. Ved overføring til arvings aksjesparekonto i forbindelse med utlodning fra dødsbo kan man overføre utvalgte verdipapirer med skattemessig kontinuitet uten å måtte overføre hele aksjesparekontoen.

Kan en aksjesparekonto gis som gave?

En aksjesparekonto kan gis som gave dersom dette gjøres med skattemessig kontinuitet. Hele aksjesparekontoen må overføres.

Utlån av aksjer fra ASK – Kan man låne ut aksjer fra en aksjesparekonto uten at dette regnes som realisasjon?

Nei, ved utlån er ikke utlåner lenger privatrettslig eier av aksjene. Utlån av aksjer fra ASK følger reglene om uttak fra ASK.

Kan ASK-konto eies i sameie?

Nei, aksjesparekonto er en personlig konto og kan ikke eies i sameie.

Hvordan rapporterer vi kupongskatt/kildeskatt på ASK?

I et case hvor selskapet deler ut kroner 100 i utbytte, men norsk aksjonær mottar kroner 85 fordi kroner 15 blir trukket i kildeskatt, blir innrapporteringen på ASK som følger:

Faktisk trukket skatt skal anses tatt ut fra ASK og inngangsverdi skal nedskrives med 15 kroner.

Kan man velge kontinuitet for enkelte aksjer og ikke for andre aksjer ved overføring? Typisk velge kontinuitet for aksjer med gevinst og diskontinuitet for aksjer med tap? (Overgangsreglene gjaldt for årene 2017, 2018 og 2019)

Etter overgangsreglene kunne skattyter selv velge hvilke aksjer som skulle overføres med kontinuitet og hvilke aksjer som skulle overføres med diskontinuitet. Skattyter kunne dermed velge å overføre aksjer med urealisert gevinst med kontinuitet, mens han kan overføre aksjer med urealisert tap med diskontinuitet. Ved overføring av tapsaksjer/andeler med diskontinuitet vil tapet anses som realisert og skattyter har krav på fradrag for tapet ved overføringen til ASK. Aksjenes/andelenes inngangsverdi på ASK i diskontinuitetstilfellene utgjør markedsverdien på overføringstidspunktet.

Gis det aksjerabatt ved beregning av formuesverdien av kontanter innestående på en aksjesparekonto?

Innestående på kontoen formuesbeskattes på samme måte som kontanter, aksjer, egenkapitalbevis og andeler som eies utenfor ordningen, se Skatte-ABC emnet «A-4 Aksjer – formue», pkt. 3.4 og emnet «V-6 Verdipapirfond», pkt. 2.

Dette innebærer at kontanter på kontoen ikke gis formuesrabatt, men regnes med i formuen krone for krone. Aksjer og aksjefondsandeler får formuesrabatt som om de var eid utenom aksjesparekontoen.

Må FIFU-prinsippet alltid følges ved overføring av aksjer til aksjesparekontoen, også når man velger å overføre noen aksjer med kontinuitet og noen aksjer med diskontinuitet?

Ja, FIFU-prinsippet (Først-Inn-Først-Ut-prinsippet) må alltid følges ved overføring av aksjer til aksjesparekontoen.