Aksjer anskaffet i arbeidsforhold

Reglene nedenfor gjelder bare for aksjer anskaffet til underpris når dette er en alminnelig ordning i selskapet. Kjøp til markedspris følger ordinære regler for aksjekjøp. Gjelder ikke opsjoner i arbeidsforhold. Fra inntektsåret 2018 gjelder nye regler for ansatteopsjoner i oppstartsselskap.

Fordelen ved at du har kjøpt til underpris skal beskattes. Den skattepliktige fordelen settes til differansen mellom det du eventuelt har betalt (kostpris) og salgsverdien på anskaffelsestidspunktet. Dersom slik anskaffelse er en generell ordning for alle i bedriften, settes fordelen til differansen mellom antatt salgsverdi, redusert med 20 prosent (25 prosent fra 2021), og det du har betalt for aksjen. Reduksjonen i den skattepliktige fordelen kan ikke overstige kroner  5 000 (7 500 kroner fra 2021) pr. inntektsår.

Den skattefrie fordelen gjelder også aksjer ervervet via opsjoner eller tegningsretter i arbeidsforhold.

Hvor kan du finne ut om du har anskaffet aksje i arbeidsforhold?

Undersøk om bedriften har slik ordning for ansatte. Sjekk i selskapets vedtekter eller i styreprotokoller om aksjeutstedelse til ansatte. Du kan også sjekke i aksjeeierboken til selskapet om du er oppført som aksjeeier. Sjekk om du har en overdragelsesavtale, aksjebevis eller aksjonæravtale.

Er selskapet registrert i Verdipapirsentralen, skal aksjeeierne være registrert der.

Hvordan fastsettes inngangsverdien?

Inngangsverdien settes til omsetningsverdien på anskaffelsestidspunktet. Det vil si det du har betalt for aksjen pluss eventuell beskattet fordel, samt det du eventuelt har fått i reduksjon i skattepliktig fordel begrenset oppad til kroner  5 000 (7 500 kroner fra 2021).