Arv og gave

Arv og gave av børsnoterte og ikke- børsnoterte aksjer.

Hvor kan du finne ut om du har arvet børsnoterte aksjer?

Du kan sjekke arvemeldingen dersom arvelater døde i 2013 eller tidligere. Hvis du har fått forskudd på arv i 2013 eller tidligere skal dette fremgå av gavemelding sendt skattekontoret. 

Hvordan fastsettes inngangsverdien for børsnoterte aksjer?

For arv og gave skal arving eller gavemottaker overta arvelaters/givers inngangsverdi mv. (kontinuitetsprinsipp). Hvis dødsfallet skjedde eller gaven ble ytet i 2013 eller tidligere, kan inngangsverdien og skjermingsgrunnlaget ikke settes høyere enn den verdien som ble lagt til grunn ved beregning av arveavgiften, jfr. tidligere § 9-7 fjerde ledd i skatteloven. 

Fra og med 2014 skal det ikke lenger ilegges arveavgift, og inngangsverdien skal nå videreføres med full kontinuitet. 

Kontinuitet gjelder som utgangspunkt også ved gavesalg. Overdragelse av aksjer ved gavesalg anses imidlertid som realisasjon, og det skal som utgangspunkt foretas gevinst- og tapsoppgjør på vanlig måte, basert på det faktiske vederlag. 

Hvis vederlaget er lavere enn inngangsverdien, gis det fradrag for tap hvis også omsetningsverdien er lavere enn inngangsverdien. Tapet vil i så fall utgjøre differansen mellom omsetningsverdien og inngangsverdien. Det gis ikke fradrag for tap som skyldes gaveelementet.

Hvor kan du finne ut om du har arvet ikke-børsnoterte aksjer?

Du kan sjekke arvemeldingen dersom arvelater døde i 2013 eller tidligere. Hvis du har fått forskudd på arv i 2013 eller tidligere skal dette fremgå av gavemelding sendt skattekontoret.

Hvordan fastsettes inngangsverdien for ikke børsnoterte aksjer?

For arv og gave skal arving eller gavemottaker overta arvelaters/givers inngangsverdi mv. (kontinuitetsprinsipp). Hvis dødsfallet skjedde eller gaven ble ytet i 2013 eller tidligere, kan inngangsverdien og skjermingsgrunnlaget ikke settes høyere enn den verdien som ble lagt til grunn ved beregning av arveavgiften, jfr. tidligere § 9-7 fjerde ledd i skatteloven.

Fra og med 2014 skal det ikke lenger ilegges arveavgift, og inngangsverdien skal nå videreføres med full kontinuitet.

Vær oppmerksom på at arvelaters dødstidspunkt er avgjørende for om du må betale arveavgift etter de gamle reglene. Hvis arvelater døde før 2014 og du mottar din arv etter dette tidspunktet, må du betale arveavgift. I slike tilfeller skal inngangsverdien din være det laveste av arveavgiftsgrunnlaget og arvelaters inngangsverdi.

For ikke-børsnoterte aksjer skal aksjen verdsettes til 100 prosent av aksjens forholdsmessige andel av selskapets skattemessig formuesverdi per 1. januar i det år rådigheten går over som verdi ved beregning av arveavgift. Mottakeren kan alternativt velge at formuesverdier, begrenset oppad til kr 10 mill., verdsettes til 60 prosent av skattemessig formuesverdi (arveavgiftsgrunnlag kr 6 mill.). Overskytende verdi inngår i arveavgiftsgrunnlaget med 100 prosent av skattemessig verdi.

For aksjer arvet/mottatt frem t.o.m 2005 skulle omsetningsverdien på det tidspunkt du fikk rådighet over aksjen legges til grunn. Verdien skulle ikke settes høyere enn bruttoverdien som ble lagt til grunn ved arveavgiftsberegningen, jfr. tidligere § 9-. Arving eller gavemottaker kunne velge om avgiftsgrunnlaget skal settes til 100 prosent eller 30 prosent av aksjens andel av selskapets skattemessige formuesverdi. Din inngangsverdi på aksjen skal fremgå av skjema Aksjeoppgaven RF-1088.