Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Refusjon av kildeskatt på aksjeutbytte

Du som utenlandsk aksjonær har begrenset skatteplikt til Norge for aksjeutbytte du mottar fra norske selskaper. Det norske selskapet skal som hovedregel trekke 25 prosent kildeskatt av aksjeutbyttet. Skattesatsen kan være lavere som følge av skatteavtaler eller norske skatteregler.

Hvis du har rett på lavere sats enn satsen som ble trukket ved utbytteutdelingen, kan du søke om refusjon av for mye betalt kildeskatt. Det er kun aksjonærer som er endelige utbyttemottakere som kan ha rett på refusjon av kildeskatt.

Du kan tidligst søke om refusjon av kildeskatt når selskapets endringsfrist har gått ut.

Selskapet fastsetter kildeskatt ved å levere melding om trekk av kildeskatt. Selskapet har mulighet til å levere endringsmelding i 3 måneder etter at melding om trekk er levert, og uansett senest 31. desember i inntektsåret. Selskapet kan dermed korrigere feil i tidligere innleverte meldinger.

Endringsfristen må være passert før du kan søke om refusjon av kildeskatt.

Søknadsfristen er 5 år

Fristen for å søke refusjon av kildeskatt er fem år. Fristen regnes fra utgangen av året da utbytte ble utdelt.

Søknaden sendes til

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Hvis du har spørsmål om refusjon av kildeskatt på aksjeutbytte, kan du kontakte oss på e-post [email protected]

 • Navn
 • Adresse
 • Skatteidentifikasjonsnummer (tax-ID / TIN)
 • Totalt beløp som kreves refundert
  • Hvis du har mottatt flere utbytter, en oversikt over alle utbyttene og totalt beløp som kreves refundert per år
 • Hvis du er selskapsaksjonær må du presisere i søknaden om du søker om refusjon etter en skatteavtale eller fritaksmetoden
 • Hvis du søker etter skatteavtale:
  • Bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland, som uttrykkelig bekrefter at du er bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bostedsbekreftelsen må være utstedt i aksjonærens navn alene og må gjelde for året da utbytte ble utdelt
 • Hvis du søker etter fritaksmetoden:
  • Bostedsbekreftelse eller registreringsbevis utstedt av offentlige myndigheter som dokumentasjon på at aksjonæren er selskapsrettslig etablert innenfor EØS
  • Redegjørelse av selskapsform, derunder en vurdering av hvilken norsk selskapstype som følger av skatteloven § 2-38 første ledd bokstav a-h aksjonæren tilsvarer
  • Begrunnelse for hvorfor aksjonæren skal anses å være reelt etablert og drive reell økonomisk aktivitet innenfor EØS, jf. skatteloven § 2-38 femte ledd
 • Utbyttekvittering som viser at du har mottatt utbytte. Kvitteringen må være utstedt av en bank og inneholde:
  • navn på endelig utbyttemottaker
  • navn og ISIN på aksjen
  • antall aksjer og brutto utbytte per aksje i NOK
  • pay-date, ex-date eller record-date
  • samlet bruttobeløp og trukket kildeskatt i NOK (det må fremgår at det er trukket kildeskatt, ikke bare skatt)
 • Hvis utbyttet har gått gjennom flere transaksjonsledd fra selskapet, må hele transaksjonsrekken dokumenteres
 • VPS-kontonummer og navn på kontoinnehaver i Verdipapirsentralen i Norge (VPS) som aksjene var registrert på ved utbytteutdelingen
  • Hvis aksjene var registrert på en forvalterkonto (NOM-konto), må du fremlegge kontonummer og navn på forvalter som innehar kontoen
  • Hvis du ikke har VPS-kontoinformasjon, kontakt din forvalter eller kontofører investor for å få tilsendt informasjonen
 • Betalingsinformasjon:
  • Navn på kontoinnehaver
  • Et norsk kontonummer eller en IBAN og SWIFT/BIC-kode
   • IBAN-kontoen må kunne motta NOK, ettersom alle refusjoner blir overført i NOK
  • Betalingsreferanse på maksimalt 20 tegn vil forenkle utbetalingen
 • Annen relevant informasjon, derunder juridiske, organisatoriske og skattemessige forhold

Søknaden må være signert av den endelige utbyttemottakeren. Hvis en representant sender inn søknaden på vegne av den endelige utbyttemottakeren, må det fremlegges en signert fullmakt.

All påkrevd dokumentasjon må vedlegges søknaden. Mangelfulle søknader krever lengre saksbehandlingstid og kan bli avslått eller avvist. Tilleggsdokumentasjon kan etter forholdene være nødvendig for å godtgjøre at vilkårene for redusert kildeskatt er oppfylt.

Mulige grunnlag for refusjon av kildeskatt

 • Skatteavtale
  Hvis du er skattemessig bosatt i et land som Norge har skatteavtale med, er kildeskattesatsen vanligvis 15 prosent. Du finner en oversikt over satsene etter de ulike skatteavtalene på regjeringen.no/kildesatser. Noen skatteavtaler har ulike betingelser, men de fleste avtalene krever at aksjonæren er skattemessig bosatt/hjemmehørende ("resident") i avtalestaten og er virkelig rettighetshaver ("beneficial owner") av utbytte. Du finner skatteavtalene på regjeringen.no/skatteavtaler.

 • Aksjonærmodellen

  Hvis du er skattemessig bosatt i EØS og er endelig utbyttemottaker, kan kildeskatten reduseres ved skjermingsfradrag hvis kildeskattesatsen er høyere enn skatt på utbytte etter skjerming. Det er vanligvis ikke mulig å motta full refusjon av kildeskatt etter aksjonærmodellen. Informasjon som tilsier at krav framsatt etter aksjonærmodellen alltid gir rett til full refusjon av kildeskatt er feil. Her kan du lese mer om aksjonærmodellen og skjermingsfradag.

  Merk at refusjon etter en skatteavtale vanligvis vil være mer fordelaktig enn refusjon etter aksjonærmodellen.

 • Skatteavtale

  Hvis aksjonæren er skattemessig bosatt i et land som Norge har en skatteavtale med, kan kildeskattesatsen være lavere enn 25 %. Du finner en overikt over satser etter de ulike skatteavtalene på regjeringen.no/kildesatser. Noen skatteavtaler har ulike betingelser, men de fleste avtalene krever at aksjonæren er skattemessig bosatt/hjemmehørende ("resident") i avtalestaten og er virkelig rettighetshaver ("beneficial owner") av utbytte. Du finner skatteavtalene på regjeringen.no/skatteavtaler.

 • Fritaksmetoden
  Visse selskapsaksjonærer som er hjemmehørende i EØS kan ha rett på fritak fra kildeskatt etter fritaksmetoden. For å ha rett på refusjon under fritaksmetoden er det et krav at aksjonæren tilsvarer et av de norske skattesubjektene som er listet opp i skatteloven § 2-38 første ledd bokstav a-h. Aksjonæren må videre være reelt etablert og drive reell økonomisk aktivitet i et EØS-land. Aksjonæren må også være endelig utbyttemottaker.

Vil du unngå refusjonsprosessen?

Utenlandske aksjonærer kan unngå å måtte søke om refusjon av kildeskatt. Riktig kildeskattesats kan bli trukket umiddelbart ved utbytteutbetalingen hvis aksjonæren har fremlagt nødvendig dokumentasjon.