Refusjon av kildeskatt på aksjeutbytte

Du som utenlandsk aksjonær kan ha begrenset skatteplikt til Norge for aksjeutbytter du mottar fra norske selskaper. Det norske selskapet skal som hovedregel trekke 25 prosent kildeskatt på aksjeutbytter. Skattesatsen kan likevel være lavere som følge av skatteavtaler eller norske skatteregler.

Hvis du har rett på lavere sats enn satsen som ble trukket ved utbytteutdelingen, kan du søke om refusjon av for mye betalt kildeskatt. Det er kun aksjonærer som er endelige utbyttemottakere som kan ha rett på refusjon av kildeskatt.

Du kan tidligst søke om refusjon av kildeskatt når det utdelende selskapets endringsfrist har gått ut.

Selskapet fastsetter kildeskatt ved å levere melding om trekk av kildeskatt. Selskapet har mulighet til å levere endringsmelding i 3 måneder etter at melding om trekk er levert, og uansett senest 31. desember i inntektsåret. Selskapet kan dermed korrigere feil i tidligere innleverte meldinger.

Endringsfristen må være passert før du kan søke om refusjon av kildeskatt. Dette vil normalt være tre måneder etter utbetaling av utbytte.

Søknadsfristen er 5 år

Fristen for å søke om refusjon av kildeskatt er fem år. Fristen regnes fra utgangen av året da utbytte ble utdelt. Hvis du for eksempel mottok et utbytte i august 2020, kan du søke om refusjon av kildeskatt på dette utbyttet seinest 31.12.2025.

Søknaden sendes til

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Hvis du har spørsmål om refusjon av kildeskatt på aksjeutbytte, kan du kontakte oss på e-post [email protected]

 • Navn
 • Adresse
 • Skatteidentifikasjonsnummer (tax-ID / TIN)
 • Totalt beløp som kreves refundert
  • Hvis du har mottatt flere utbytter: En oversikt over alle utbyttene og totalt beløp som kreves refundert per år
 • Hvis du er selskapsaksjonær må du presisere i søknaden om du søker om refusjon etter en skatteavtale eller fritaksmetoden (skatteloven § 2-38)
 • Hvis du søker etter skatteavtale:
  • Bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland, som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt/hjemmehørende der etter skatteavtalen med Norge. Bostedsbekreftelsen må være utstedt i aksjonærens navn alene og må gjelde for året da utbytte ble utdelt
 • Hvis du søker etter fritaksmetoden:
  • Bostedsbekreftelse eller registreringsbevis utstedt av offentlige myndigheter som dokumentasjon på at aksjonæren er selskapsrettslig etablert innenfor EØS
  • Redegjørelse av selskapsform, derunder en vurdering av hvilken norsk selskapstype aksjonæren tilsvarer som følger av skatteloven § 2-38, første ledd, bokstav a-h
  • Begrunnelse for hvorfor aksjonæren skal anses å være reelt etablert og drive reell økonomisk aktivitet innenfor EØS etter skatteloven § 2-38, femte ledd
 • Utbyttekvittering som viser at du har mottatt utbytte. Kvitteringen må være utstedt av en bank og inneholde følgende:
  • navn på endelig utbyttemottaker
  • navn og ISIN på aksjen
  • antall aksjer og brutto utbytte per aksje i NOK
  • betalingsdato, ex-dato eller record date
  • samlet bruttobeløp og trukket kildeskatt i NOK (det må fremgå at det er trukket kildeskatt, ikke bare skatt)
 • Hvis utbyttet har gått gjennom flere transaksjonsledd fra selskapet, må hele transaksjonsrekken dokumenteres
 • VPS-kontonummer og navn på kontoinnehaver i Verdipapirsentralen i Norge (VPS) som aksjene var registrert på ved utbytteutdelingen
  • Hvis aksjene var registrert på en forvalterkonto (NOM-konto), må du fremlegge kontonummer og navn på forvalter som innehar kontoen
  • Hvis du ikke har VPS-kontoinformasjon, kontakt din forvalter eller kontofører investor for å få tilsendt informasjonen
 • Betalingsinformasjon:
  • Navn på kontoinnehaver
  • Et norsk kontonummer eller en IBAN og SWIFT/BIC-kode
   • IBAN-kontoen må kunne motta NOK, ettersom alle refusjoner blir overført i NOK
  • Betalingsreferanse på maksimalt 20 tegn vil forenkle utbetalingen
 • Annen relevant informasjon, som juridiske, organisatoriske og skattemessige forhold

Søknaden må være signert av den endelige utbyttemottakeren. Hvis en representant sender inn søknaden på vegne av den endelige utbyttemottakeren, må det fremlegges en signert fullmakt.

All påkrevd dokumentasjon må vedlegges søknaden. Mangelfulle søknader krever lengre saksbehandlingstid og kan bli avslått eller avvist. Tilleggsdokumentasjon kan etter forholdene være nødvendig for å godtgjøre at vilkårene for redusert kildeskatt er oppfylt.

Mulige grunnlag for refusjon av kildeskatt

 • Skatteavtale
  Hvis du er skattemessig bosatt i et land som Norge har skatteavtale med, er kildeskattesatsen vanligvis 15 prosent. Du finner en oversikt over satsene etter de ulike skatteavtalene på regjeringen.no/kildesatser. Noen skatteavtaler har ulike betingelser, men de fleste avtalene krever at aksjonæren er skattemessig bosatt/hjemmehørende i avtalestaten og er virkelig rettighetshaver ("beneficial owner") av utbytte. Du finner skatteavtalene på regjeringen.no/skatteavtaler.

 • Aksjonærmodellen (skjermingsfradrag)
  Hvis du er skattemessig bosatt innenfor EØS, og er endelig utbyttemottaker, kan kildeskatten reduseres ved skjermingsfradrag hvis kildeskattesatsen er høyere enn skatt på utbytte etter skjerming. Det er vanligvis ikke mulig å motta full refusjon av kildeskatt etter aksjonærmodellen. Informasjon som tilsier at krav fremsatt etter aksjonærmodellen alltid gir rett til full refusjon av kildeskatt er feil. Her kan du lese mer om aksjonærmodellen og skjermingsfradag.
  Merk at refusjon etter en skatteavtale vanligvis vil være mer fordelaktig enn refusjon etter aksjonærmodellen.

 • Skatteavtale
  Hvis aksjonæren er skattemessig bosatt i et land som Norge har skatteavtale med, kan kildeskattesatsen være lavere enn 25 prosent. Du finner en overikt over satser etter de ulike skatteavtalene på regjeringen.no/kildesatser. Noen skatteavtaler har ulike betingelser, men de fleste avtalene krever at aksjonæren er skattemessig bosatt/hjemmehørende ("resident") i avtalestaten og er virkelig rettighetshaver ("beneficial owner") av utbytte. Du finner skatteavtalene på regjeringen.no/skatteavtaler.
 • Fritaksmetoden
  Visse selskapsaksjonærer som er hjemmehørende i EØS kan ha rett på fritak fra kildeskatt etter fritaksmetoden (skatteloven § 2-38). For å ha rett på refusjon under fritaksmetoden er det et krav at aksjonæren tilsvarer et av de norske skattesubjektene som er listet opp i skatteloven § 2-38, første ledd, bokstav a-h. Aksjonæren må videre være reelt etablert og drive reell økonomisk aktivitet i et EØS-land. Aksjonæren må også være endelig utbyttemottaker.

Brexit: Nye regler for selskapsaksjonærer hjemmehørende i Storbritannia

Storbritannia forlot EU 31.januar 2020. Overgangsperioden hvor Storbritannia ble behandlet som om landet fortsatt var med i EU og EØS utløp 31. desember 2020.

Ikke lenger omfattet av fritaksmetoden

Fra 1. januar 2021 er Norges forhold til Storbritannia ikke lenger regulert av EØS-avtalen. For enkelte selskapsaksjonærer hjemmehørende i Storbritannia betyr dette at de ikke lenger er omfattet av fritaksmetoden i (skatteloven § 2-38). Disse har dermed ikke lenger rett på fritak fra kildeskatt etter fritaksmetoden etter denne datoen.

Spesialbestemmelser i skatteavtalen

Selskapsaksjonærer kan ha rett på redusert eller 0 prosent kildeskattesats etter skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia. I henhold til skatteavtalen, er kildeskattesatsen generelt redusert til 15 prosent. Enkelte selskapsaksjonærer kan likevel ha rett på 0 prosent kildeskattesats hvis de oppfyller vilkårene som følger av en spesialbestemmelse i skatteavtalen.

Selskapsaksjonærer som direkte eller indirekte innehar minst 10 prosent av kapitalen til det utdelende selskapet kan ha rett på 0 prosent kildeskattesats etter Artikkel 10, nr. 2, b (i) i skatteavtalen.

Godkjente pensjonsinnretninger kan ha rett på 0 prosent skattesats etter Artikkel 10, nr. 2, b (ii), og det samme gjelder for deler av den britiske regjeringen som beskrevet i Artikkel 10, nr. 3, b (ii) i avtalen.  

Selskapsaksjonærer må fremlegge dokumentasjon som viser at de oppfyller vilkårene under en spesialbestemmelse i skatteavtalen.

Les mer om skatte- og avgiftsmessige virkninger av Brexit.

Vil du unngå refusjonsprosessen?

Utenlandske aksjonærer kan unngå å måtte søke om refusjon av kildeskatt. Riktig kildeskattesats kan bli trukket umiddelbart ved utbytteutbetalingen hvis aksjonæren har fremlagt nødvendig dokumentasjon som viser at de oppfyller kravene for redusert kildeskatt.