Skatteregler (skjermingsregler) for gevinst/tap ved realisasjoner og aksjeutbytte

Utbytte og gevinster utover et skjermingsfradrag beskattes. Tap er fradragsberettiget.

Skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter slik at du betaler mindre skatt. Finn skjermingsfradraget som viser hvor stort utbytte eller gevinst som kan mottas skattefritt.

Skjermingsfradraget settes til et skjermingsgrunnlag multiplisert med en skjermingsrente:

  • Skjermingsgrunnlag x skjermingsrente = skjermingsfradrag

Det beregnes årlig skjermingsfradrag for aksjer/andeler eid ved utgangen av hvert inntektsår.

Skjermingsgrunnlag

Skjermingsgrunnlaget beregnes per aksje og vil som utgangspunkt være det vederlag aksjonæren i sin tid har gitt for aksjen (anskaffelsesverdi) inkludert utgifter som har direkte sammenheng med ervervet, for eksempel meglerutgifter.

Skjermingsrente

Skjermingsrenten blir fastsatt i januar i året etter inntektsåret. Skjermingsrenten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig tremåneders rente på statskasseveksler.

Skjermingsfradraget

Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eid per 31.12. i inntektsåret, og viser hvor stort utbytte som kan mottas skattefritt. 

Dersom utbytte er større enn skjermingsfradraget, vil det overskytende bli beskattet som alminnelig inntekt.

I 2023 skal aksjeinntekter multipliseres med 1,72. Eksempel: 22 prosent x 1,72 = 37,84 prosent

Dersom utbytte er mindre enn skjermingsfradraget det enkelte år, kan ubenyttet skjermingsfradrag brukes til å redusere fremtidig skattepliktig utbytte og/eller gevinst for senere år (se talleksempel nedenfor).

Skjermingsfradrag følger den enkelte aksje og kan ikke overføres til andre aksjer.

Les mer om reglene i aksjonærmodellen.


Trine eier en aksje som hun har betalt kr 10.000 for. Anskaffelsesverdien er dermed kr 10.000.

Skjermingsrenten settes i eksempelet til 2 prosent.

År 1
Skjermingsgrunnlaget for aksjen er kr 10.000
Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten
Skjermingsfradraget: 10.000 x 2 prosent = 200

Trine mottar kr 500 i utbytte i år 1.

Skattepliktig utbytte = Utbytte – skjermingsfradrag
Skattepliktig utbytte: 500 – 200 = 300

År 2
Skjermingsgrunnlaget for aksjen er kr 10 000
Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten
Skjermingsfradraget: 10.000 x 2 prosent = 200

I år 2 mottar Trine kr 100 i utbytte.

Skattepliktig utbytte = Utbytte – skjermingsfradrag
Skattepliktig utbytte: 100 – 200 = - 100

Siden skjermingsfradraget overstiger mottatt utbytte vil skattepliktig utbytte her være null. Trine har da et ubenyttet skjermingsfradrag på kr 100 som kan fremføres til neste år. Ubenyttet skjermingsfradrag skal også inngå i beregningen av neste års skjermingsfradrag ved at det legges til skjermingsgrunnlaget.

År 3
Skjermingsgrunnlaget for aksjen i år 3 er anskaffelsesverdi + ubenyttet skjerming fra år 2.
Skjermingsgrunnlag: kr 10 000 + kr 100 = kr 10.100

Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten
Årets skjermingsfradrag: 10.100 x 2 prosent = 202
Rest skjermingsfradrag fra år 2 = 100
Samlet skjermingsfradrag i år 3 = 202 + 100 = 302

I år 3 mottar Trine kr 400 i utbytte

Skattepliktig utbytte = Utbytte – skjermingsfradrag
Skattepliktig utbytte: 400 – 302 = 98