E-sport (gaming)

Gaming kan være hobby eller næringsvirksomhet. 

Må jeg skatte og av hva? 

Som gamer/e-sportutøver kan du ha flere type inntekter. Det kan for eksempel være fra:

 • Sponsorer
 • Donasjoner
 • Premiepenger fra konkurranser
 • Gevinster fra onlinespilling
 • Annonser
 • Abonnenter
 • Salg av virtuelle varer, som for eksempel "skins"

Gaming som hobby

Gaming anses som hobby når den er av ikke-økonomisk karakter. Det betyr at den ikke gir overskudd eller økonomiske fordeler. Inntekter av hobbyvirksomhet er ikke skattepliktig, og du får heller ikke fradrag for kostnader til slik aktivitet. 

Gaming som næringsvirksomhet

Det stilles i praksis ikke strenge krav til varighet og omfang, slik at det viktigste kriteriet er om aktiviteten er egnet til å gi overskudd. Aktiviteten må gi overskudd etter at du har dekket kostnadene du har hatt til aktiviteten. Det skal også tas med i vurderingen at overskuddet er rimelig sett i forhold til innsatsen du har lagt ned.

Er jeg næringsdrivende?

Det finnes ingen konkret definisjon for når en aktivitet regnes som næringsvirksomhet, men det er fire vilkår som må være oppfylt:

 1. Aktiviteten er egnet til å gå med overskudd
 2. Aktiviteten har en viss varighet
 3. Aktiviteten har et visst omfang
 4. Aktiviteten drives for egen regning og risiko

Hvis gamingen anses som virksomhet, regnes alle inntekter fra spillingen som næringsinntekt.

 

Du kan ha rett på fradrag

Skatt

Du kan få fradrag for kostnader som relaterer seg til virksomheten. Dette kan for eksempel være PC-utstyr, internettutgifter, reisekostnader, osv. 

Merverdiavgift

Du kan kun kreve fradrag for inngående merverdiavgift hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når du er registrert der, kan du kreve fradrag for merverdiavgift på kostnader som relaterer seg til gamingen. Les mer om hvordan merverdiavgift fungerer.

Driver du næringsvirksomhet må du føre regnskap

Alle som driver næringsvirksomhet er bokføringspliktig og må føre regnskap selv om du ikke er årsregnskapspliktig.