Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne

Hvis du har lettere nedsatt ervervsevne, kan du ha krav på særfradrag. Dette gjelder bare for skattytere som har nedsatt ervervsevne av en så lett karakter at det ikke gir rett til uføretrygd eller andre offentlige stønader.

Særfradraget føres i skattemeldingen din. Særfradraget skal ikke overstige 9 180 kroner per år.

Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne gis etter en samlet økonomisk vurdering. Dersom du er gift vil også ektefelles inntekts- og formuesforhold tas med. Tilsvarende gjelder for registrerte partnere og meldepliktige samboere. Du må kunne vise frem legeattest hvis vi ber om det. Du har ikke krav på særfradrag på grunn av inntektsnedgang hvis din og din ektefelles samlede økonomiske stilling er tilstrekkelig til å dekke et alminnelig underhold.

Særfradrag etter denne bestemmelsen kan for eksempel gis skattytere som bare klarer å være i inntektsgivende arbeid en del av dagen. Det er ingen betingelse at den nedsatte ervervsevnen har påført vedkommende uvanlig store kostnader.

Forholdet til andre særfradrag

Særfradrag på grunn av lettere nedsatt ervervsevne kan ikke gis sammen med særfradrag for store kostnader ved sykdom.