Nyttig informasjon om skattefradrag for ektefeller og meldepliktige samboere

Skattefradrag for pensjonsinntekt beregnes individuelt på grunnlag av din brutto pensjonsinntekt. Fradraget gis i den inntektsskatt og trygdeavgift som blir beregnet hos den enkelte.

Har du lavere årlig pensjon i 2023 enn 246 800 kroner og ikke andre inntekter, vil sum inntektsskatt og trygdeavgift bli lavere enn maksimalt skattefradrag. Ubenyttet maksimalt skattefradrag kan ikke overføres og trekkes fra hos den andre. Hvis dere har kapitalinntekter (renter m.v.) vil det i skattemeldingen lønne seg å føre en del av kapitalinntektene hos den som har lavest pensjon.

Som ektefeller/meldepliktige samboere kan dere i utgangspunktet fritt fordele kapitalinntekter og kapitalutgifter mellom dere i skattemeldingen. De vanligste kapitalinntekter og -utgifter som dere kan fordele mellom dere er:

  • renteinntekter/-utgifter
  • aksjeutbytte
  • salgsgevinst/-tap

Med meldepliktig samboer i skatterettslig forstand menes:

  • tidligere ektefeller/registrerte partnere som er blitt samboere, og hvor minst en av dem har rett til pensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP)
  • samboere som har eller har hatt felles barn, og hvor minst en av samboerne har rett til pensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP)

Er begge samboerne innvilget pensjon fra folketrygden som enslige før 1.januar 1994, og samboerskapet ble etablert før denne dato, regnes de likevel ikke som meldepliktige samboere.

Ved forhåndsutfylling av skattemelding er det ikke praktisk mulig for Skatteetaten å foreta den gunstigste fordelingen av slike inntekter og fradrag. Det betyr at dersom en annen fordeling enn den forhåndsutfylte fordelingen er gunstigere for dere, må dere selv korrigere og levere skattemeldingene. Du kan gjøre en foreløpig beregning av hva skatten blir etter skattefradrag. 

Ved å flytte kapitalinntekter fra den som har høyere pensjon og/eller lønn til den med lav pensjon, slik at den med lav pensjon får utnyttet skattefradraget, kan dere samlet få lavere skatt.

Eksemplene nedenfor benytter skattesatser for 2023.

Eksempel på overføring av rentefradrag mellom ektefeller:

Tove og Per Nilsen har følgende årlig pensjonsinntekt og kapitalinntekter. De tar begge ut 100 prosent alderspensjon i 12 måneder.

Poster Tove Per
Alderspensjon 120 000 kroner 250 000 kroner
Renteinntekter   15 000 kroner   23 000 kroner

 

Beregnet skatt 

7 748  kroner

37 201 kroner

- skattefradrag

7 748 kroner

32 291  kroner

= Skatt

0 kroner

4 910  kroner

 

Dersom de flytter Per sin renteinntekt til Tove, blir skatten:

Poster Tove Per
Alderspensjon 120 000 kroner 250 000 kroner
Renteinntekter    38 000 kroner           0 kroner

 

Beregnet skatt

12 809 kroner

32 142 kroner

- maksimalt skattefradrag

12 809 kroner

32 142 kroner

= Skatt

        0 kroner

        0 kroner

 

Tove får fortsatt 0 i skatt etter skattefradraget. Per får redusert sin skatt med 4 910 kroner.

I praksis gjøres endringene ved at renteinntektene reduseres i Per sin skattemelding med 23 000 kroner. I Tove sin skattemelding øker renteinntektene med tilsvarende beløp.

Overføring av kapitalutgifter mellom ektefeller

Ved å flytte kapitalutgifter mellom dere kan den med lavest pensjon få en bedre utnyttelse av skattefradraget sitt, og dere kan få samlet lavere skatt. Det kan for eksempel lønne seg å overføre rentefradrag til den andre ektefellens skattemelding.

Eksempel på overføring av rentefradrag mellom ektefeller:
Anne og Jon Olsen har følgende årlig pensjonsinntekt og kapitalutgifter. De tar begge ut 100 prosent alderspensjon i 12 måneder. 

Poster Anne Jon
Alderspensjon  120 000 kroner 260 000 kroner
Rentefradrag    10 000 kroner   12 000 kroner

 

Beregnet skatt

6 120 kroner

32 382 kroner

- skattefradrag

6 120 kroner

30 620 kroner

= Skatt

0 kroner

 1 761 kroner

 

Poster Anne Jon
Alderspensjon  120 000 kroner 260 000 kroner
- rentefradrag           0 kroner   22 000 kroner

 

Beregnet skatt

6 120 kroner

30 182 kroner

- skattefradrag

6 120 kroner

30 182 kroner

= Skatt

        0 kroner

        0 kroner

  

Anne og Jon sparer samlet 1 761 kroner.

I praksis gjøres endringen ved at rentefradraget i Anne sin skattemelding reduseres med 10 000 kroner. I Jon sin skattemelding øker rentefradraget med tilsvarende beløp.

Eksempel på overføring av kapitalutgifter når bare en av ektefellene mottar alderspensjon:

Ole Jonsen har følgende årlig pensjonsinntekt og kapitalutgifter og Petra har følgende lønnsinntekt:

Poster Petra Ole
Lønn  240 000 kroner  
Alderspensjon    150 000 kroner
Rentefradrag  2 000 kroner 20 000 kroner


Ole tar ut 100 prosent alderspensjon i 12 måneder.

Beregnet skatt 

24 817 kroner

7 650 kroner

- skattefradrag

        0 kroner

7 650 kroner

= Skatt

24 817 kroner

        0 kroner

 

Dersom de flytter rentefradraget på 20 000 kroner fra Ole til Petra får de:

Poster Petra Ole
Lønn  240 000 kroner  
Alderspensjon    150 000 kroner
Rentefradrag    22 000 kroner           0 kroner

 

Beregnet skatt

20 417 kroner

9 939 kroner

- skattefradrag

        0 kroner

9 939 kroner

= Skatt

20 417 kroner

         0 kroner

 

Petra og Ole sparer 4 400 kroner.

I praksis gjøres endringen ved at rentefradraget reduseres i Ole sin skattemelding med 20 000 kroner. I Petra sin skattemelding øker rentefradraget med tilsvarende beløp.

Forholdet mellom skattefradrag for pensjonsinntekt og udekket underskudd

Har du eller din ektefelle et udekket underskudd, så kan dette medføre at skattefradrag for pensjonsinntekt ikke kan utnyttes fullt ut hos den mottakende ektefelle.

Se nærmere Skatte-ABC 2023, "Skattefradrag for pensjonsinntekt punkt" S-13.

Benytt gjerne vår skattekalkulator for beregning av dine skatter og skattefradrag.