Nyttig informasjon om skattefradrag for ektefeller og meldepliktige samboere

Skattefradrag for pensjonsinntekt beregnes individuelt på grunnlag av din brutto pensjonsinntekt. Fradraget gis i den inntektsskatt og trygdeavgift som blir beregnet hos den enkelte.

Har du lavere årlig pensjon enn 204 150 kroner og ikke andre inntekter, vil sum inntektsskatt og trygdeavgift bli lavere enn maksimalt skattefradrag. Ubenyttet maksimalt skattefradrag kan ikke overføres og trekkes fra hos den andre. Hvis dere har kapitalinntekter (renter m.v.) vil det i skattemeldingen lønne seg å føre en del av kapitalinntektene hos den som har lavest pensjon.

Som ektefeller/meldepliktige samboere kan dere i utgangspunktet fritt fordele kapitalinntekter og kapitalutgifter mellom dere i skattemeldingen. De vanligste kapitalinntekter og -utgifter som dere kan fordele mellom dere er:

  • renteinntekter/-utgifter
  • aksjeutbytte
  • salgsgevinst/-tap

Med meldepliktig samboer i skatterettslig forstand menes:

  • tidligere ektefeller/registrerte partnere som er blitt samboere, og hvor minst en av dem har rett til pensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP)
  • samboere som har eller har hatt felles barn, og hvor minst en av samboerne har rett til pensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP)

Er begge samboerne innvilget pensjon fra folketrygden som enslige før 1.januar 1994, og samboerskapet ble etablert før denne dato, regnes de likevel ikke som meldepliktige samboere.

Ved forhåndsutfylling av skattemelding er det ikke praktisk mulig for Skatteetaten å foreta den gunstigste fordelingen av slike inntekter og fradrag. Det betyr at dersom en annen fordeling enn den forhåndsutfylte fordelingen er gunstigere for dere, må dere selv korrigere og levere skattemeldingene. Du kan gjøre en foreløpig beregning av hva skatten blir etter skattefradrag. 

Ved å flytte kapitalinntekter fra den som har høyere pensjon og/eller lønn til den med lav pensjon, slik at den med lav pensjon får utnyttet skattefradraget, kan dere samlet få lavere skatt.

Eksempel på overføring av renteinntekt mellom ektefeller:

Poster Tove Per
Alderspensjon 120 000 kroner 200 000 kroner
Renteinntekter   15 000 kroner   23 000 kroner
Sum 135 000 kroner 223 000 kroner

 

Beregnet skatt 

16 350  kroner

34 700  kroner

- skattefradrag

16 350  kroner

32 330  kroner

= Skatt

0 kroner

  2 370  kroner

 

Dersom de flytter Per sin renteinntekt til Tove, blir skatten:

Poster Tove Per
Alderspensjon 120 000 kroner 200 000 kroner
Renteinntekter    38 000 kroner           0 kroner
Sum 158 000 kroner 200 000 kroner

 

Beregnet skatt

21 411 kroner

29 639 kroner

- maksimalt skattefradrag

21 411 kroner

29 639 kroner

= Skatt

        0 kroner

        0 kroner

 

Tove får fortsatt 0 i skatt etter skattefradraget. Per får redusert sin skatt med 2 370 kroner.

I praksis gjøres endringene ved at renteinntektene reduseres i Per sin skattemelding med 23 000 kroner. I Tove sin skattemelding øker renteinntektene med tilsvarende beløp.

Overføring av kapitalutgifter mellom ektefeller

Ved å flytte kapitalutgifter mellom dere kan den med lavest pensjon få en bedre utnyttelse av skattefradraget sitt, og dere kan få samlet lavere skatt. Det kan for eksempel lønne seg å overføre rentefradrag til den andre ektefellens skattemelding.

Eksempel på overføring av rentefradrag mellom ektefeller:
Anne og Jon Olsen har følgende årlig pensjonsinntekt og kapitalutgifter.

Poster Anne Jon
Alderspensjon  120 000 kroner 240 000 kroner
Rentefradrag    10 000 kroner   12 000 kroner
Sum 110 000 kroner 228 000 kroner

 

Beregnet skatt

10 851 kroner

35 870 kroner

- skattefradrag

10 851 kroner

26 343 kroner

= Skatt

0 kroner

9 527 kroner

 

Poster Anne Jon
Alderspensjon  120 000 kroner 240 000 kroner
- rentefradrag           0 kroner   22 000 kroner
= Bruttoinntekt 120 000 kroner 218 000 kroner

 

Beregnet skatt

13 051 kroner

33 670 kroner

- skattefradrag

13 051 kroner

26 343 kroner

= Skatt

        0 kroner

  7 327 kroner

  

Anne og Jon sparer samlet 2 200 kroner.

I praksis gjøres endringen ved at rentefradraget i Anne sin skattemelding reduseres med 10 000 kroner. I Jon sin skattemelding øker rentefradraget med tilsvarende beløp.

Eksempel på overføring av kapitalutgifter når bare en av ektefellene mottar alderspensjon:

Ole Jonsen har følgende årlig pensjonsinntekt og kapitalutgifter og Petra har følgende lønnsinntekt:

Poster Petra Ole
Lønn  240 000 kroner  
Alderspensjon    150 000 kroner
Rentefradrag  2 000 kroner 20 000 kroner
Sum 238 000 kroner 130 000 kroner

 

Beregnet skatt 

38 900 kroner

14 734 kroner

- skattefradrag

        0 kroner

14 734 kroner

= Skatt

38 900 kroner

        0 kroner

 

Dersom de flytter rentefradraget på 20 000 kroner fra Ole til Petra får de:

Poster Petra Ole
Lønn  240 000 kroner  
Alderspensjon    150 000 kroner
Rentefradrag    22 000 kroner           0 kroner
Sum 218 000 kroner 150 000 kroner

 

Beregnet skatt

34 500 kroner

19 134 kroner

- skattefradrag

        0 kroner

19 134 kroner

= Skatt

34 500 kroner

         0 kroner

 

Petra og Ole sparer 4 400 kroner.

I praksis gjøres endringen ved at rentefradraget reduseres i Ole sin skattemelding med 20 000 kroner. I Petra sin skattemelding øker rentefradraget med tilsvarende beløp.

Forholdet mellom skattefradrag for pensjonsinntekt og udekket underskudd

Har du eller din ektefelle et udekket underskudd, så kan dette medføre at skattefradrag for pensjonsinntekt ikke kan utnyttes fullt ut hos den mottakende ektefelle.

Se nærmere Skatte-ABC 2020/21, "Skattefradrag for pensjonsinntekt punkt" 3.4 og "Underskudd" punkt 8.3.