Skattefradrag for mottakere av alderspensjon fra folketrygden eller AFP

Skattefradraget er et fradrag i inntektsskatt og trygdeavgift for pensjonister med samlet pensjonsinntekt (bruttobeløp) opp til et visst beløp. Stortinget fastsetter hvert år størrelsen på skattefradraget og innenfor hvilke beløpsgrenser du har krav på fradraget. I det følgende er satsene for inntektsåret 2022 lagt til grunn.

For pensjon inntil 210 950 kroner kan du få maksimalt skattefradrag, med inntil 33 400 kroner. Du kan ikke få høyere skattefradrag enn summen av din inntektsskatt og trygdeavgift. Fradraget trappes ned for pensjon over 210 950 kroner og faller helt bort når pensjonen er 576 717 kroner eller mer. Tar du ut mindre enn full pensjon eller pensjon bare i deler av året, blir skattefradraget og inntektsgrensene redusert.

Hvem kan få skattefradrag?

 • mottakere av alderspensjon fra folketrygden
 • mottakere av AFP i offentlig sektor
 • mottakere av tilsvarende pensjoner fra EU/EØS-land. Med tilsvarende pensjon menes pensjon fra allmenne og pliktige pensjonsordninger som omfatter alle innbyggere i landet
 • mottakere av supplerende stønad til personer med kort botid i Norge

Mottar du kun andre pensjonsytelser, for eksempel sjømannspensjon eller særalderspensjon fra Statens pensjonskasse, får du ikke skattefradrag. Mottar du bare pensjon fra land utenfor EØS, har du ikke rett på skattefradrag.

Ny AFP i privat sektor gir ikke selvstendig rett til skattefradrag for pensjonsinntekt.

Slik beregnes skattefradraget

Grunnlaget for beregning av skattefradraget er samlet pensjonsinntekt. I samlet pensjonsinntekt inngår i utgangspunktet følgende ytelser:

 • skattepliktig pensjon i og utenfor arbeidsforhold, herunder pensjon fra utlandet som er skattepliktig i Norge
 • pensjon fra utlandet som ikke er skattepliktig i Norge
 • føderåd
 • livrente som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold
 • uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger
 • støtte etter lov om supplerende støtte til personer med kort botid i Norge

Har du i løpet av inntektsåret begynt å ta ut alderspensjon fra folketrygden eller AFP?

I det inntektsåret du begynner å ta ut alderspensjon fra folketrygden eller AFP, skal pensjonsinntekt som er mottatt før uttakstidspunktet ikke inngå i samlet pensjonsinntekt.

Har du i løpet av inntektsåret mottatt uføretrygd eller uføreytelser som er blitt avløst av alderspensjon fra folketrygden ved fylte 67 år, og du ikke tidligere har tatt ut ytelse som gir rett til skattefradrag, skal uføretrygd, uføreytelse og eventuell pensjonsinntekt som er mottatt forut for overgangen til alderspensjon fra folketrygden ikke inngå i samlet pensjonsinntekt i overgangsåret.

Skattefrie ytelser som ikke inngår i samlet pensjonsinntekt:

 • kompensasjonstillegg til ny AFP i privat sektor
 • ektefelletillegg fra folketrygden til mottakere av alderspensjon og AFP når virkningstidspunktet for ektefelletillegget er før 1. januar 2011
 • skattefri pensjon for dødsmåneden

Har du kun minstepensjon sikrer fradraget at du ikke skal betale skatt av pensjonen.

Eksempler på beregning av skattefradrag:

Pensjonist med alderspensjon på 150 000 kroner

Skattefradraget for alderspensjon/AFP er maksimalt 33 400 kroner når alderspensjon tas ut fullt for hele året og når alderspensjon/AFP ikke er over 210 950 kroner.

Eva Hansen tar ut 100 prosent alderspensjon og er pensjonist hele året. Pensjonsinntekten er 150 000 kroner. Hun har ikke andre inntekter.

Eva Hansens skatt før skattefradraget er 14 635 kroner. Fordi hun ikke kan gis høyere skattefradrag enn sum inntektsskatt og trygdeavgift, blir skattefradraget hennes 14 635 kroner. Hun skal derfor ikke betale skatt.

Pensjonist med alderspensjon på 200 000 kroner og 20 000 kroner i renteinntekter

Arne Hansen tar ut 100 prosent alderspensjon og er pensjonist hele året. Pensjonsinntekten er 200 000 kroner. Han har 20 000 kroner i renteinntekter.

Pensjonsinntekten er under 210 950 kroner. Han kan derfor få maksimalt skattefradrag dersom beregnet skatt på pensjonen og renteinntekter er lik eller høyere enn 33 400 kroner.

Arne Hansens skatt før skattefradraget er 28 349 kroner. Maksimalt skattefradrag blir da 28 349 kroner. Arne Hansens skatt blir 0 kroner.

Størrelsen på skattefradraget

Maksimalt skattefradrag for inntektsåret er 33 400 kroner.

Størrelsen på skattefradraget blir redusert etter hvor stor del av alderspensjonen fra folketrygden du tar ut (pensjonsgrad). Er pensjonsgraden 40 prosent, blir skattefradraget 40 prosent av maksimalt fradrag (se avsnitt nedenfor om pensjonsgrad).

Får du for eksempel utbetalt 35 prosent av full AFP i offentlig sektor, blir skattefradraget 35 prosent av maksimalt fradrag.

Størrelsen på skattefradraget blir beregnet etter antall måneder du har mottatt pensjon. Har du hatt pensjon i 8 måneder, får du skattefradrag for 8 av årets 12 måneder.

Skattefradraget trappes ned for pensjon over 210 950 kroner og faller helt bort når pensjonen 576 717 kroner eller mer.

Pensjonsgrad

Alderspensjon fra folketrygden kan tas ut fra det tidspunktet du selv bestemmer etter fylte 62 år. I tillegg til valg av tidspunkt, kan du selv velge hvor stor del av pensjonen du vil ta ut til enhver tid. Laveste uttaksgrad er 20 prosent, deretter er det en gradering på 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent. Endrer du pensjonsgraden i løpet av inntektsåret, beregnes et vektet gjennomsnitt for inntektsåret. Hvis du for eksempel tar ut 50 prosent pensjon første halvår og 100 prosent pensjon andre halvår, blir vektet gjennomsnitt for inntektsåret 75 prosent.

Nedtrapping av skattefradraget

Tar du ut full alderspensjon fra folketrygden eller fra en AFP-ordning hele året og pensjonen er over 210 950 kroner, trappes skattefradraget ned med:

16,7 prosent av samlet pensjonsinntekt over 210 950 kroner til og med 318 000 kroner. 6,0 prosent av samlet pensjonsinntekt som overstiger 318 000 kroner.

Du får ikke skattefradrag når samlet pensjonsinntekt er 576 717 kroner eller mer. Tar du ut gradert pensjon og/eller mottar pensjon bare en del av inntekståret, reduseres maksimalt skattefradrag og beløpsgrensene tilsvarende pensjonsgraden og/eller antall måneder med pensjon.

Eksempel på nedtrapping av skattefradraget for pensjonist med alderspensjon på 240 000 kroner:

Bente Hansen tar ut 100 prosent alderspensjon og er pensjonist hele året. Pensjonen er på 240 000 kroner.

Slik trappes fradraget ned:

Maksimalt skattefradrag (for inntekt inntil 210 950 kroner) kroner 33 400
- trappes ned med (240 000– 210 950) x 16,7 %         kroner   4 851
= Bente Hansen skattefradrag kroner 28 549
   
Bente Hansens skatt før skattefradraget kroner 33 093
- skattefradraget kroner 28 549
= Bente Hansens skatt kroner 4 544

 

Eksempel på nedtrapping av skattefradrag for pensjonist med alderspensjon på 480 000 kroner:

Peder Hansen tar ut 100 prosent alderspensjon og er pensjonist hele året. Pensjonen er på 480 000 kroner. Pensjonsinntekten er over 318 000 kroner og skattefradraget skal derfor trappes ned i to trinn.

Skattefradraget for Peder Hansen beregnes slik:

Maksimalt skattefradrag krone 33 400
- trappes ned med (318 000 - 210 950) x 16,7 % kroner 17 877
- trappes ned med (480 000 - 318 000) x 6 % kroner 9 720
= Peder Hansen sitt skattefradrag kroner   5 803
   
Peder Hansen sin skatt før skattefradraget kroner 107 091
- skattefradraget kroner     5 803
= Peder Hansen sin skatt kroner 101 288

 

Eksempel på beregning av skattefradrag for alderspensjonist som har tatt ut 50 prosent pensjon hele året og i tillegg har lønn

Peder Olsen (69 år i 2022) tar ut 50 prosent alderspensjon fra 1. januar 2022 og fortsetter å arbeide. Alderspensjonen er 110 000 kroner og lønnen 150 000 kroner.

Siden Peder Olsen tar ut bare 50 prosent pensjon blir maksimalt skattefradrag redusert med 50 prosent til 16 700 kroner.

I tillegg skal skattefradraget trappes ned med 16,7 prosent av pensjonsinntekten mellom 210 950 kroner og 318 000 kroner. Disse beløpsgrensene reduseres med samme prosentandel som av pensjonen som tas ut.

Hvis Peder Olsen tar ut 50 prosent alderspensjon, trappes skattefradraget ned når alderspensjonen hans overstiger 50 prosent av 210 950 kroner = 105 475 kroner.

Slik trappes fradraget ned:

Maksimalt skattefradrag (for 50 % pensjon 105 475 kroner) kroner 16 700
- trappes ned med (110 000 - 105 475)x 16,7% kroner   756
= Peder Olsen sitt skattefradrag kroner 15 944
   
Peder Olsen sin skatt før skattefradrag kroner 34 640
- skattefradraget kroner 15 944
= Peder Olsen sin skatt kroner 18 696

 

Eksempel på beregning av skattefradrag for alderspensjonist som tar ut 50 prosent pensjon fra 1. juli 2022 og i tillegg har lønn

Erna Olsen tar ut 50 prosent alderspensjon fra 1. juli 2022. Pensjonen er på 60 000 kroner og lønnen 210 000 kroner. Siden Erna Olsen bare tar ut 50 prosent pensjon, skal det maksimale skattefradraget på 33 400 kroner reduseres med 50 prosent. Maksimalt skattefradrag for Erna Olsen blir 16 700 kroner.

Hun får skattefradrag bare for de månedene hun har tatt ut pensjon. Siden hun først tok ut pensjon fra 1. juli, blir hennes maksimale skattefradrag 6/12-deler av 16 700 kroner, dvs. 8 350 kroner.

I tillegg skal skattefradraget trappes ned med 16,7 prosent av pensjonsinntekt mellom 210 950 kroner og 318 000 kroner. Beløpsgrensen på pensjonsinntekten reduseres med samme andel som av pensjonen som tas ut.

Siden Erna Olsen bare har tatt ut 50 prosent pensjon, skal skattefradraget trappes ned med 16,7 prosent av 50 prosent av pensjonsinntekten. For Erna Olsen skal derfor skattefradraget trappes ned når alderspensjonen overstiger 50 prosent av 210 950 kroner = 105 425 kroner. Fordi hun bare har tatt ut pensjon halve året, blir beløpsgrensen på pensjonsinntekten i tillegg også redusert med 6/12-deler, dvs. 105 475 kroner x 6/12 = 52 737 kroner. Beløpsgrensen blir dermed 52 737 kroner.

Slik trappes fradraget ned:

Maksimalt skattefradrag (for 50 % pensjon i et halvt år) kroner   8 350
- trappes ned med (60 000 - 52 737) x 16,7 % kroner   1 213
= Erna Olsen sitt skattefradrag blir kroner  7 137
   
Erna Olsen sin skatt før skattefradraget kroner 37 568
- skattefradraget kroner   7 137
= Erna Olsen sin skatt kroner 30 431

 

Benytt gjerne vår skattekalkulator for beregning av dine skatter og skattefradrag.