Dagdiett på reiser

Dagdiett er en utgiftsgodtgjørelse som du som arbeidstaker får av arbeidsgiver. Dagdietten skal dekke utgifter du har til kost (diett) når du er på dagsreise på oppdrag for en arbeidsgiver.

Når kan arbeidsgiver utbetale dagdiett trekkfritt

Arbeidsgiveren kan utbetale kostgodtgjørelse (dagdiett) uten å trekke skatt når følgende er oppfylt:

  • Kostgodtgjørelsen (dagdietten) er utbetalt i samsvar med bestemmelser i tariffavtale eller statlig regulativ.
  • Du som arbeidstaker må i utgangspunktet ha merkostnader/ekstra utgifter til mat på tjenestereisen. Det avgjørende er ikke hva du rent faktisk har av ekstra utgifter til mat. Om du har merkostnader vurderes ut fra om du normalt vil pådra deg ekstra utgifter på denne typen reiser. Hva som er en tjenestereise må du vurdere etter yrkesreisebegrepet. Du finner mer informasjon om det skatterettslige reisebegrepet i denne kunngjøringen. Hva som er en merkostnad kan du lese mer om på denne siden i avsnittet "hva er en merkostnad?".
  • Kostgodtgjørelsen (dagdietten) må ikke overstige Skattedirektoratets forskuddssatser.

Dersom ett eller flere måltider er dekket av arbeidsgiver, oppdragsgiver eller av arrangør eller vertskap, skal arbeidsgiver foreta måltidstrekk med utgangspunkt i døgnsatsen for kost ved overnatting:

Måltidstrekk

Reiser innenlands

Reiser utenlands

Frokost

20 %

20 %

Lunsj

30 %

30 %

Middag

50 %

50 %

Eksempel:

Ola får dekket kost etter statens satser når han er på tjenestereise. Ola skal på kurs i Stavanger. Han overnatter ikke, men reisen varer 13 timer. Lunsj blir dekket av arbeidsgiver gjennom kursavgiften.

Sats etter statens reiseregulativ (per 1. januar 2024)     686 kroner
-  Måltidstrekk for brutto kostgodtgjørelse for lunsj (30 % av 686 kroner) 206 kroner
= Kostgodtgjørelse etter statens reiseregulativ   480 kroner

 

Måltidstrekk for brutto kostgodtgjørelse for lunsj for 2024, beregnes ut fra Statens reiseregulativ på 686 kroner.

Skattedirektoratets forskuddssats for 2024 for trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting over 12 timer, er kroner 400. Som følge av dette vil måltidstrekket for trekkfri kostgodtgjørelse i dette eksemplet, utgjøre kroner 120 (30 % av kroner 400). Trekkfri godtgjørelse uten overnatting etter Skattedirektoratets forskuddssatser, blir dermed kroner 280 (kroner 400 – kroner 120).

Forskjellen mellom kostgodtgjørelsen etter Statens reiseregulativ og Skattedirektoratets forskuddssatser vil utgjøre den trekkpliktige godtgjørelsen til kost på reiser, som i dette tilfellet blir kroner 200 (kroner 480 – kroner 280).

Ola får dekket kostgodtgjørelse skatte- og trekkfritt for 280 kroner, og skatte- og trekkpliktig kostgodtgjørelse blir 200 kroner.

 

Du må levere reiseregning

Reiseregningen skal minst ha følgende innhold:

  • ditt navn, adresse og underskrift
  • dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise
  • formålet med reisen
  • hvilke arrangement du har deltatt på

Merkostnad 

Selv om du har utgifter til mat på en yrkes- eller tjenestereise gir det ikke automatisk rett til skattefri kostnadsdekning fra arbeidsgiver. Merkostnad betyr at du har hatt en ekstra kostnad til mat som har oppstått på den aktuelle reisen.

Det avgjørende for skattefri dekning er ikke hva du rent faktisk har av ekstra utgifter til mat. Om du har merkostnader vurderes ut fra om du normalt vil pådra deg ekstra utgifter på denne typen reiser. I vurderingen er det naturlig å ta utgangspunkt i din arbeidssituasjon og vurdere om reisen er en del av din normale arbeidssituasjon eller ikke. Der hvor arbeidet i seg selv nødvendiggjør regelmessig reising, vil kostnader til mat på reisene normalt likestilles med utgifter til kantine, matbutikk e.l. som arbeidstakere uten reisevirksomhet har. Du kan ikke få skattefri dekning på slike reiser. Med regelmessig reising menes de tilfeller hvor du reiser som en naturlig del av ditt arbeid, fordi du ikke har en stedbunden arbeidsplass, for eksempel håndverkere og selgere.

Dersom du vanligvis arbeider på et fast sted (stedbunden arbeidsplass), men har noen reiser til kundemøter, kurs el. vil du normalt være i en merkostnadssituasjon på slike reiser. Du har ikke mulighet til å planlegge dagen og måltidene i samme utstrekning som for en vanlig arbeidsdag. Det er en konkret vurdering hvor grensen går for hva som anses som din normalarbeidssituasjon.