Fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende gir foreldrefradrag

Mange idrettsforeninger, sportsklubber osv. driver fritidsordning for barn rett etter skoletid, f.eks. idrettsfritidsordning og fotballfritidsordning. Fritidsordninger med tilbud som tilsvarer skolefritidsordning på barneskole anses som pass og stell av barn og gi rett til foreldrefradrag for kostnadene.

De ordinære skolefritidsordningene ved offentlige og private skoler (SFO) rett før og rett etter skoletid regnes som pass og stell av barn som gir rett til foreldrefradrag. Idrettsfritidsordning og lignende rett etter skoletid har mye til felles med tilbudet i skolenes SFO, men har organisert fysisk aktivitet i stedet for fri lek, kurs i maling, sjakk, museumsbesøk osv. Skattedirektoratet har besluttet at fritidsordninger som er etablert som et alternativ til skolefritidsordning på barneskole og dermed er av tilsvarende art som SFO rett etter skolen også må anses som pass og stell av barn med rett til fradrag for utgiftene. Fritidsordningen kan omfatte én idrett eller flere ulike idrettsaktiviteter.

Fritidsordning som du kan kreve fradrag for kjennetegnes av:

 • Aktivitetstilbudet gis rett etter skoletid minst 3 dager i uken, eventuelt har tilbud også før skoletid
 • Tilbudet gis gjennom hele skoleåret eller en sesong
 • Tilbudet gjelder for barn i alderen 5-11 år, eventuelt for et avgrenset aldersintervall
 • Tilbudet er åpent for alle barn i det aktuelle aldersintervallet, uten krav om faglige kvalifikasjoner, dvs. er ikke et "spisset" aktivitetstilbud for særskilt utvalgte barn
 • Oppholdstid per uke for det enkelte barn er avtalt og fast
 • Fellesaktiviteter ute og/eller inne
 • Eventuelt har matpause med utdeling av f.eks. brød eller frukt
 • Eventuelt har tid til leksearbeid, med eller uten leksehjelp
 • I hovedsak følger skolens ferier og fridager

Fritidsordning som utvides til et heldagstilbud i noen uker av skoleferien likestilles med skolefritidsordning i ferien. Du får foreldrefradrag for oppholdskostnadene, men ikke for utgifter til mat eller utstyrspakke som barnet får.

Alternativ fritidsordning med annen hovedaktivitet enn idrett skal også anses som pass og stell av barn når tilbudet ellers er av tilsvarende art som fritidsordning som nevnt over. Har du utgifter til fritidsordning som en forening driver, med aktiviteter innenfor foreningens formål og interessefelt, kan du kreve fradrag.

Fritidstilbud som ikke gir fradragsrett:

 • Tidsbegrensede/kortvarige eller sporadiske aktivitetstilbud i regi av lag og foreninger i SFO-tiden anses ikke som en fullverdig fritidsordning.
 • Idrettsklubbens organiserte treningsopplegg senere på ettermiddagen/kvelden/helger, f.eks. trening med klubbens aldersbestemte lag, er fritidstilbud av en annen art enn SFO/idrettsfritidsordning.
 • Undervisning for barn, individuelt eller i gruppe

Foreldrefradrag gis normalt ikke for barn som har fylt 12 år. Du kan likevel kreve fradrag for fritidsordning for barn som er 12 år eller eldre hvis ditt barn har et særskilt behov for omsorg og pleie. Slikt behov må du kunne dokumentere med attest fra lege eller barnevern.

Rapportering til Skatteetaten om kostnader til fritidsordning

Idrettsklubber og andre foreninger som driver fritidsordning som omfattes av fradragsreglene skal rapportere foreldrenes kostnader til Skatteetaten. Beløpet for foreldrefradrag blir forhåndsutfylt i skattemeldingen din. 

Er dine kostnader ikke rapportert inn av klubben, kan du føre opp beløpet selv i skattemeldingen.