Gaver/pengestøtte til livsopphold for medarbeidere i ulønnet oppdrag

Om gaver og pengestøtte til livsopphold for misjonærer og medarbeidere i ulønnet oppdrag for en organisasjon.

Noen personer arbeider frivillig i hel- eller deltidsstilling for en organisasjon, men organisasjonen selv utbetaler ikke lønn for arbeidet. "Avlønningen" er basert på at frivillige bidragsytere gir pengestøtte eller gaver direkte til den enkelte medarbeider til dekning av livsopphold.

Gaver utenfor arbeidsforhold er som hovedregel ikke skattepliktig inntekt. En gave kan likevel være så nært knyttet til en arbeidsinnsats at den skal skattlegges som lønnsinntekt.

For å sikre en mer ensartet skattemessig behandling av pengestøtte som gis av andre enn organisasjonen, har Skattedirektoratet fastsatt retningslinjer til skattekontorene om hvordan reglene skal praktiseres. Retningslinjene legges til grunn ved skattefastsettingen fra og med inntektsåret 2014.

I retningslinjene skilles det ut en klart identifiserbar givergruppe bestående av nær familie hvor det generelt kan legges til grunn at giver har hatt gavehensikt som gjør gaven skattefri.

Gaver fra nær familie

Nær familie omfatter mottakerens

  • slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, f.eks. barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre
  • fosterforeldre, fosterbarn
  • søsken, svigerfamilie, tante og onkel, niese, nevø

Dersom du har arbeidet i ulønnet oppdrag for en organisasjon og mottatt gave fra nær familie på tilsammen kr 100 000 eller mer, opplyser du om det i skattemeldingen din. Du behøver ikke sende med dokumentasjon på gavene når skattemeldingen leveres, men du må legge frem en liste over givernes familietilknytning og beløp hvis skattekontoret ber om det.

Gave fra alle andre givergrupper (fjern familie, venner og bekjente)

Utgangspunktet er at gaver og pengestøtte fra andre enn nær familie anses å være gitt for å støtte det arbeidet som mottakeren utøver i organisasjonen. Gaver fra denne givergruppen må således normalt behandles som skattepliktig lønn.

Har du arbeidet i ulønnet oppdrag for en organisasjon og mottatt økonomisk støtte fra andre enn nær familie, skal du føre samlet verdi av slike bidrag i skattemeldingen din. Er samlet gavebeløp fra en enkelt giver 1 000 kroner eller mindre per år, er beløpet ikke skattepliktig og skal ikke føres opp som lønn i skattemeldingen.

Støtten kan anses som skattefri gave hvis du kan sannsynliggjøre at en giver utenfor nær familie har hatt gavehensikt fordi støtten ikke har sammenheng med arbeidet du gjør for organisasjonen. Eksempler på gavehensikt hos giver kan være pengegave i forbindelse med fødselsdag eller at giver har gitt tilsvarende pengegave også til andre personer som ikke har tilknytning til organisasjonen.

Ingen arbeidsgiverplikter for giver

Har du gitt slik økonomisk støtte som skattlegges som lønn hos mottakeren, skal du likevel ikke trekke skatt av beløpet, betale arbeidsgiveravgift eller rapportere støtten til Skatteetaten. Det forutsettes da at det ikke et ansettelsesforhold mellom dere og at du ikke har reelle muligheter til å utøve typiske arbeidsgiverfunksjoner, som for eksempel å instruere hvordan mottakens skal utføre sitt arbeid.