Tilskudd til forskning og yrkesopplæring

Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengetilskudd til institutter som driver vitenskapelig forskning under medvirkning fra staten. Videre får du fradrag for tilskudd til yrkesopplæring som kan ha betydning for din virksomhet.

For tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring er det ingen nedre beløpsgrense for å ha rett til fradraget. Dersom ditt tilskudd utgjør mer enn 10 000 kroner, er fradrag utover 10 000 kroner begrenset til 10 prosent av din alminnelige inntekt før særfradrag og før fradrag for tilskuddet.

Hvis alminnelig inntekt omfatter aksjeutbytte, utdeling fra selskap med deltakerfastsetting eller gevinst ved realisasjon av aksjer eller andeler, skal oppjustert verdi av slike eierinntekter regnes med ved beregningen av maksimalt fradrag. Tilsvarende justering skal foretas hvis det ved realisasjon foreligger et fradragsberettiget tap.

Er du personlig skattyter er ditt tilskudd normalt ferdig utfylt i skattemeldingen din, hvis du har oppgitt ditt fødselsnummer eller organisasjonsnummer til instituttet.

Hvis ikke tilskuddet er innrapportert av instituttet, må du føre opp beløpet selv. Ta også kontakt med instituttet og be dem rapportere beløpet på ditt fødselsnummer/organisasjonsnummer.

Forhåndsutfylling av innrapportert tilskuddsbeløp gjelder ikke skattemelding for selskaper.

For å få fradraget må instituttet være forhåndsgodkjent. Se listen over godkjente organisasjoner.