Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 1.3.0

1.3 Samboere - ektefeller

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2021

I denne posten oppgir du informasjon om samboer, opplysninger om nylig inngått ekteskap og forsørgelse av ektefelle i utlandet. 

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder personer som:

  • er samboer og informasjon om samboer er ikke ferdig utfylt i skattemeldingen.
  • er blitt samboer i løpet av året.
  • er samboer med felles barn.
  • er samboer og har felles gjeld eller formue med han/henne.
  • ikke er samboer lenger.
  • har giftet seg i løpet av i fjor

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

For samboere:

I denne posten fører du opp fødselsnummeret til din samboer.

Hvis dere har felles barn, velger du "Ja" i feltet "Felles barn med samboer?".

Hvis dere har felles gjeld og/eller formue, velger du "Ja" i feltet "Felles formue/gjeld med samboer?".

Hvis du ikke lenger er samboer, fjerner du tidligere samboers fødselsnummer.

Samboere skattlegges i utgangspunktet hver for seg for inntekt og formue, i klasse 1.

For samboere som etter skattereglene er "Meldepliktige samboere", skal skatt på inntekter og formue fastsettes som for ektefeller. Dere er "meldepliktige samboere" når en av dere eller begge mottar alderspensjon fra NAV eller har AFP, og dere enten har felles barn eller tidligere har vært gift med hverandre. Behandling som "meldepliktig samboer" skal være forhåndsutfylt etter opplysninger mottatt fra NAV. Hvis skattemeldingen er feil og du skulle vært oppført som meldepliktig samboer (og ikke enslig skattyter i klasse 1), må du i et vedlegg til skattemeldingen kreve skattefastsetting sammen med din samboer.

Dersom du er oppført som meldepliktig samboer, og dette ikke stemmer, må du i et vedlegg til skattemeldingen kreve skattefastsetting som enslig skattyter. I tillegg kan du ta kontakt med NAV for at de skal oppdatere informasjonen i sine systemer. Skatteetaten vil da få melding fra NAV om din riktige status til bruk i skattemelding/skattefastsetting for neste inntektsår.

For ektefeller:

Ektefeller bosatt i Norge skattlegges sammen etter regler som gjelder for ektepar. Ektefellenes formue skattlegges alltid under ett.

Fra 2018 er skatteklasse 2 opphevet. Skatteklasse 2 innebar at ektefeller som ble skattlagt under ett for begges samlede inntekter fikk et felles personfradrag som var større enn personfradraget i klasse 1. Etter bortfall av skatteklasse 2 vil særskilt skattlegging av ektefellenes inntekt gi lavest samlet skatt. Skatten for hver ektefelle beregnes da av den enkeltes inntekt, og ektefellene får hvert sitt personfradrag i klasse 1.

Du behøver ikke kreve særskilt skattlegging. Skatteetaten velger den fastsettelsesmetode for inntektsskatt som gir lavest samlet skatt. 

Har dere giftet dere etter 31. desember i 2020, skattlegges dere som enslige skattytere for 2021 (helt adskilt). Dere kan ikke kreve å bli skattlagt som ektefeller i inntektsåret dere gifter dere. 

Er du skattepliktig til Norge og din ektefelle er skattemessig bosatt i utlandet, skattlegges du som enslig skattyter i Norge. Dere kan likevel kreve å bli skattlagt som ektefeller hvis din ektefelle har tatt opphold i Norge i løpet av i fjor forutsatt at dere begge er skattepliktig for lønn i Norge og dere oppholder dere i Norge innenfor samme tidsperiode.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.