Vi oppdaterer beskrivelsen av postene i skattemeldingen nå

All veiledning om skattemeldingen for inntektsåret 2018 vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen 4. april 2019.

Post 1.3.0

1.3 Samboere - ektefeller

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten oppgir du informasjon om samboer, opplysninger om nylig inngått ekteskap og forsørgelse av ektefelle i utlandet. 

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder personer som:

  • er samboer og informasjon om samboer er ikke ferdig utfylt i skattemeldingen.
  • er blitt samboer i løpet av året.
  • er samboer med felles barn.
  • er samboer og har felles gjeld eller formue med han/henne.
  • ikke er samboer lenger.
  • har giftet seg mellom 1. november 2016 - 31.desember 2017.
  • er skattepliktig til Norge som bosatt eller er begrenset skattepliktig til Norge ved midlertidig arbeidsforhold her og har ektefelle bosatt i utlandet som han/hun forsørger.

 

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

For samboere:

I denne posten fører du opp fødselsnummeret til din samboer.

Hvis dere har felles barn, velger du "Ja" i feltet "Felles barn med samboer?".

Hvis dere har felles gjeld og/eller formue, velger du "Ja" i feltet "Felles formue/gjeld med samboer?".

Hvis du ikke lenger er samboer, fjerner du tidligere samboers fødselsnummer.

Samboere skattlegges i utgangspunktet hver for seg i klasse 1.

For samboere som etter skattereglene er "Meldepliktige samboere", skal skatt på inntekter og formue fastsettes som for ektefeller. Dere er "meldepliktige samboere" når en av dere eller begge mottar pensjon fra NAV og dere enten har felles barn eller tidligere har vært gift med hverandre. Behandling som "meldepliktig samboer" skal være forhåndsutfylt etter opplysninger mottatt fra NAV. Hvis skattemeldingen er feil og du skulle vært oppført som meldepliktig samboer (og ikke enslig skattyter i klasse 1), må du i et vedlegg til skattemeldingen kreve skattefastsetting sammen med din samboer. Velger du "Ja" i feltet "Krever du klasse 2 for forsørgelse av ektefelle i utlandet eller meldepliktig samboer?"

 

For ektefeller:

Ektefeller bosatt i Norge skattlegges sammen etter regler som gjelder for ektepar. Du behøver ikke kreve klasse 2 for forsørgelse av ektefelle i Norge. Skatteetaten velger den fastsettelsesmetode for inntektsskatt som gir lavest samlet skatt. Ektefeller som skattlegges i klasse 2, skattlegges under ett for begges samlede inntekter. Ektefeller som skattlegges særskilt, skattlegges separat i klasse 1E ved beregning av skatt på sine inntekter. Ektefellenes formue skattlegges alltid under ett.

Har dere giftet dere etter 31. oktober 2015, skattlegges dere som enslige skattytere for 2016 (helt adskilt). Den ektefellen med lavest alminnelig inntekt kan likevel kreve at inntekt og formue fastsettes sammen med den andre ektefellen forutsatt at dere stiftet felles hjem før 31. desember 2016. Hvis du ønsker ektefellebeskatning, velger du "Ja" i feltet "Har du giftet deg etter 1.11.2015 og krever felles fastsetting med ektefellen?".

Ved forsørgelse av ektefelle i utlandet. Er du skattepliktig til Norge og din ektefelle er skattemessig bosatt i utlandet, skattlegges du som enslig skattyter i Norge. Hvis din ektefelle i utlandet hadde lav inntekt i 2016 og ble forsørget av deg, kan du kreve at din inntekt skattlegges i klasse 2 og dermed få et noe høyere fradrag ved beregning av inntektsskatten. Forsørgelse foreligger dersom ektefellen i utlandet hadde en inntekt som utgjør maksimalt halvparten av gjennomsnittlig grunnbeløp, kr 46 552 kr for 2017. Du må kunne dokumentere familieforholdet med vigselsattest og felles bostedsadresse i utlandet og ektefellens inntektsforhold. Mener du slik forsørgelse foreligger, velger du "Ja" i feltet "Krever du klasse 2 for forsørgelse av ektefelle i utlandet eller meldepliktig samboer?"

Du kan ikke kreve skattefastsetting i klasse 2 dersom du forsørger samboer bosatt i utlandet.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard