Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

Innholdet på denne siden gjelder skattemeldingen du leverte i 2021. Vi oppdaterer nå innholdet slik at det gjelder skattemeldingen du skal levere våren 2022. All veiledning til skattemeldingen vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen. Du får også hjelp og veiledning inne i skattemeldingen din.

Post 1.5.3

1.5.3 Fikk du arv eller gaver for 100 000 kroner eller mer i 2020?

Gjelder for inntektsåret 2020

I denne posten skal du føre opp beløpet du har mottatt i arv og/eller gaver som tilsammen er på 100 000 kroner eller mer. Dette er kun en opplysningspost. Arv og gaver er i utgangspunktet ikke skattepliktig inntekt for deg som mottaker.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har mottatt arv og/eller gaver når samlet verdi er 100 000 kroner eller mer i løpet av inntektsåret og gaven ikke har sammenheng med et arbeidsforhold.

Hvis gaven er fra arbeidsgiver, skal det ikke føres i denne posten, men som lønn i post 2.1.1.

Er du misjonær/medarbeider i ulønnet oppdrag for en organisasjon?

Dersom du har arbeidet i ulønnet oppdrag for en organisasjon og mottatt gave fra nær familie på tilsammen kr 100 000 eller mer, skal du ikke benytte denne posten, men føre det opp i post 1.5.4 Ulønnet oppdrag for en organisasjon.

Har du arbeidet i ulønnet oppdrag for en organisasjon og mottatt økonomisk støtte fra andre enn nær familie, skal du føre samlet verdi av slike bidrag som lønn i post 2.1.1

Har du arvet fast eiendom?

Da bør du fylle ut hjemmelserklæring, slik at eiendommen ikke blir stående i avdødes navn. Du finner nærmere informasjon om riktig skjema og tinglysingsgebyr hos Kartverket. Du må også sørge for å gi opplysninger rundt eiendommens inngangsverdi med mer. Se under avsnittet "Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen".

Satser og nøkkeltall

Plikten å gi opplysninger om gave og arv gjelder når samlet verdi er minst 100 000 kroner.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Dersom du har mottatt arv eller gaver som tilsammen er på 100 000 kroner eller mer, skal du føre samlet verdi/beløp i posten. Har du mottatt eiendom som arv eller gave, oppgir du eiendommens markedsverdi i post 1.5.3. I tillegg må du påse at eiendommen står oppført med korrekt formuesverdi i post 4.3.2 (bolig)/ post 4.3.3 (fritidseiendom). Du må også gi opplysninger om eiendommens inngangsverdi og hvordan denne verdien er fastsatt. Som inngangsverdi bruker du markedsverdien eller tidligere eiers inngangsverdi avhengig av tidligere eiers skattemessige posisjon. Du kan lese mer om salg av eiendom som er arvet eller mottatt som gave.

Det tidligere skjemaet "Melding om gaver, gavesalg, overdragelse mellom nære slektninger og om utdeling av midler fra uskiftet bo" (RF-1616) skal ikke lenger leveres inn etter at arveavgiftsplikten er falt bort for arv etter dødsfall som finner sted etter 1. januar 2014 og for gaver mottatt etter 1. januar 2014. 

Dersom du har mottatt fast eiendom i arv/gave og du leverer skattemeldingen på papir, må du gi opplysninger om eiendommens inngangsverdi, dato for erverv og hvordan inngangsverdien er fastsatt i et eget vedlegg til skattemeldingen.

Dersom eiendommen ikke står forhåndsutfylt på skattemeldingen din, må du i tillegg, i samme vedlegg, oppgi i hvilken kommune eiendommen ligger i, eiendommens gårds- og bruksnummer, (eventuelt boligselskapets organisasjonsnummer) og adresse.

Du må også påse at eiendommen står oppført med korrekt formuesverdi i post 4.3.2 (bolig) / post 4.3.3 (fritidseiendom) i skattemeldingen.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.