2.1 Lønn og tilsvarende ytelser

Postene under "2.1 Lønn og tilsvarende ytelser" gjelder inntektsposter som lønn, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, overskudd på godtgjørelser, dagpenger, inntekt dagmamma og familiebarnehage i eget hjem og annen arbeidsinntekt.