Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Post 2.1.3

2.1.3 - Inntekt av barnepass i barnepasserens hjem

Gjelder for inntektsåret 2019

Denne posten viser hva du har fått i virksomhetsinntekter for barnepass i eget hjem.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har inntekt fra barnepass i eget hjem som

  • driver privat dagmammavirksomhet og familiebarnehage
  • passer barn som er 11 år eller yngre ved inntektsåret utgang
  • passer barn som er 12 år eller eldre og som har særlig behov for omsorg og pleie

Foreldre som utbetaler godtgjørelse til deg for barnepass plikter å levere a-melding selv om barnepass anses som virksomhetsinntekter for deg og utføres i ditt eget hjem.

Inntekten er derfor normalt fylt ut med beløp som er rapportert inn, så sjekk at alt er riktig. Inntekt fra dagmamma og familiebarnehage i eget hjem inngår i beregningsgrunnlaget for minstefradrag som føres i post 3.2.1.

Dersom du får tilskudd fra det offentlige for å ha familiebarnehage i eget hjem, har ikke foreldre plikt til å levere a-melding for betalt barnepass.

Får du offentlig tilskudd anses du som selvstendig næringsdrivende. Det betyr at du har bokføringsplikt. Du får skattemelding for næringsdrivende og må føre inntekter og kostnader i RF - 1175 Næringsoppgave 1 som skal leveres sammen med skattemelding. Du må selv føre opp netto næringsinntekt i post 2.1.3, som vil inngå i grunnlaget for beregning av minstefradrag i post 3.2.1.

Satser og nøkkeltall

Brutto vederlag fra foreldre er normalt splittet i en utgiftsgodtgjørelse og et arbeidsvederlag.

Utgiftsgodtgjørelse

Utgiftsgodtgjørelsen kan beregnes til 50 prosent av samlet brutto vederlag, men ikke høyere enn 1 204 kroner per måned per barn. Utgiftsgodtgjørelsen anses da ikke å gi skattepliktig overskudd og er et standardfradrag.

Arbeidsvederlag

Det resterende er skattepliktig arbeidsvederlag:
Utbetaling – utgiftsgodtgjørelse = arbeidsvederlag.

 

Eksempel

Betaler foreldre 55 000 kroner for barnepass for et barn i 11 måneder, vil beløp som skal føres i 2.1.3 være:

  Barnepass 55 000 kroner  
- utgiftsgodtgjørelse 13 244 kroner (1 204 kroner * 11 mnd)
= Sum 41 756 kroner skal føres i post 2.1.3

Driver du familiebarnehage i eget hjem og mottar offentlig tilskudd vil du kunne få fradrag i arbeidsvederlaget for enten

  • faktiske kostnader på grunnlag av regnskap eller
  • fradrag med standardsatsen på 1 204 kroner per måned per barn i tillegg til fradrag for faktiske lønnskostnader, feriepenger, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader du har til førskolelærer og/eller assistent som du har ansatt.

Velger du standardfradrag er du bundet til dette i fem år så fremt du driver virksomheten så lenge og forholdene i det vesentlige er uendret.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt fylt inn med sum for hva oppdragsgiver/foreldre har rapportert inn at du har mottatt i arbeidsvederlag. Sjekk at summen er riktig og at det er splittet i utgiftsgodtgjørelse og arbeidsvederlag.

Hvis ikke splitting er foretatt av foreldre i a-meldingene vil hele vederlaget stå som skattepliktig inntekt i post 2.1.3. Du må redusere beløpet i post 2.1.3 med beregnet utgiftsgodtgjørelse.

I posten fører du netto næringsinntekt som fremgår av RF-1175 Næringsoppgaven post 0402. På rubrikken for næring oppgir du kategori Familiebarnehage i eget hjem.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.