Post 2.1.3

2.1.3 - Inntekt av barnepass i barnepasserens hjem

Gjelder for inntektsåret 2018

Denne posten viser hva du har fått i virksomhetsinntekter for barnepass i eget hjem.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har inntekt fra barnepass i eget hjem som

  • driver privat dagmammavirksomhet og familiebarnehage
  • passer barn som er 11 år eller yngre ved inntektsåret utgang
  • passer barn som er 12 år eller eldre og som har særlig behov for omsorg og pleie

Dersom du IKKE får offentlig tilskudd til dagmammavirksomhet

Foreldre som utbetaler godtgjørelse til deg for barnepass plikter å levere a-melding selv om barnepass anses som virksomhetsinntekter for deg og utføres i ditt eget hjem.

Inntekten er derfor normalt fylt ut med beløp som er rapportert inn, så sjekk at alt er riktig. Inntekt fra dagmamma og familiebarnehage i eget hjem inngår i beregningsgrunnlaget for minstefradrag som føres i post 3.2.1.

Dersom du får tilskudd fra det offentlige for å ha familiebarnehage i eget hjem, har ikke foreldre plikt til å levere a-melding for betalt barnepass.

Får du offentlig tilskudd anses du som selvstendig næringsdrivende. Det betyr at du har bokføringsplikt. Du får skattemelding for næringsdrivende og må føre inntekter og kostnader i RF - 1175 Næringsoppgave 1 som skal leveres sammen med skattemelding. Du må selv føre opp netto næringsinntekt i post 2.1.3, som vil inngå i grunnlaget for beregning av minstefradrag i post 3.2.1.

Satser og nøkkeltall

Brutto vederlag fra foreldre er normalt splittet i en utgiftsgodtgjørelse og et arbeidsvederlag.

Utgiftsgodtgjørelse

Utgiftsgodtgjørelsen kan beregnes til 50 prosent av samlet brutto vederlag, men ikke høyere enn 1 204 kroner per måned per barn. Utgiftsgodtgjørelsen anses da ikke å gi skattepliktig overskudd og er et standardfradrag.

Arbeidsvederlag

Det resterende er skattepliktig arbeidsvederlag:
Utbetaling – utgiftsgodtgjørelse = arbeidsvederlag.

 

Eksempel

Betaler foreldre 55 000 kroner for barnepass for et barn i 11 måneder, vil beløp som skal føres i 2.1.3 være:

  Barnepass 55 000 kroner  
- utgiftsgodtgjørelse 13 244 kroner (1 204 kroner * 11 mnd)
= Sum 41 756 kroner skal føres i post 2.1.3

Driver du familiebarnehage i eget hjem og mottar offentlig tilskudd vil du kunne få fradrag i arbeidsvederlaget for enten

  • faktiske kostnader på grunnlag av regnskap eller
  • fradrag med standardsatsen på 1 204 kroner per måned per barn i tillegg til fradrag for faktiske lønnskostnader, feriepenger, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader du har til førskolelærer og/eller assistent som du har ansatt.

Velger du standardfradrag er du bundet til dette i fem år så fremt du driver virksomheten så lenge og forholdene i det vesentlige er uendret.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Dagmamma i eget hjem UTEN tilskudd

Posten er normalt fylt inn med sum for hva oppdragsgiver/foreldre har rapportert inn at du har mottatt i arbeidsvederlag. Sjekk at summen er riktig og at det er splittet i utgiftsgodtgjørelse og arbeidsvederlag.

Hvis ikke splitting er foretatt av foreldre i a-meldingene vil hele vederlaget stå som skattepliktig inntekt i post 2.1.3. Du må redusere beløpet i post 2.1.3 med beregnet utgiftsgodtgjørelse.

I posten fører du netto næringsinntekt som fremgår av RF-1175 Næringsoppgaven post 0402. På rubrikken for næring oppgir du kategori Familiebarnehage i eget hjem.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard