Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 2.8.2

2.8.2 Nettoinntekt ved utleie mv. av fast eiendom utenom næring

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2021

I denne posten fører du beregnet overskudd ved utleie fra skjema "RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom".

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som:

  • har et skattepliktig overskudd ved utleie av eiendom (bolig, fritidsbolig, tomt med mer)
  • yter føderåd i form av borett utenom jord- og skogbruk 

Vær oppmerksom på at skattepliktige inntekter ved korttidsutleie av egen bolig ikke skal føres i denne posten. Det skal du føre i post 2.8.6 Skattepliktig inntekt ved korttidsutleie av egen bolig.

Utleieinntekter fra utleieforhold på 30 dager eller mer i egen bolig er skattefri når

  • du leier ut mindre enn halvparten av boligen, regnet etter utleieverdi, eller
  • hele eller større deler av boligen leies ut for inntil 20 000 kroner i inntektsåret.

Med utleieverdi menes boligens verdi på det frie utleiemarkedet til det formål arealene skal brukes til. Dette vil ikke nødvendigvis tilsvare arealforholdet, selv om det ofte er sammenfallende. Skattefrie leieinntekter skal ikke påføres skattemeldingen.

Hvis du leier ut mer enn halvparten av boligen regnet etter utleieverdien og utleieinntekten er over 20 000 kroner i inntektsåret, må du skatte av hele inntekten og fylle ut skjema RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom. Det er beregnet overskudd fra nevnte skjema, som skal føres inn i skattemeldingens post 2.8.2.

Et eventuelt underskudd skal føres i skattemeldingens post 3.3.12.

Fra og med inntektsåret 2018 ble det vedtatt egne skatteregler for såkalt korttidsutleie i egen bolig.

Leier du ut din egen bolig mindre enn 30 dager, vil inntekten være skattepliktig etter en sjablongmetode. Sjablongmetoden innebærer at utleieinntekter inntil 10 000 kroner årlig er skattefri, og av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Skattepliktige leieinntekter fra slike leieforhold skal føres i skattemeldingens post 2.8.6.

Utleie av tomt er alltid skattepliktig.

Hvis du leier ut til nærstående (for eksempel barn, søsken eller foreldre) og de dekker alle løpende driftskostnader med boligen, så trenger du ikke fylle ut RF-1189 eller denne posten. Den som bor i boligen vil i slike tilfeller ikke være skattepliktig for fordelen av å bo rimelig i boligen. 

Hvis den som bor der verken betaler leie eller dekker løpende driftskostnader med boligen, vil det å bo gratis anses som en skattepliktig fordel for leietaker.

Les mer om utleie eller vederlagsfri bruk til nærstående.

Satser og nøkkeltall

Sats for alminnelig inntektsskatt

Skattesatsen på kapitalinntekt er 22 prosent.

Leieverdi av kårbolig

For inntektsåret 2021 skal bruttoleieverdi av kårbolig fastsettes etter følgende satser:

Bruksareal Leieverdi
Over 100 kvadratmeter 33 500 kroner
60-100 kvadratmeter 25 200 kroner
Under 60 kvadratmeter 16 700 kroner

Inntektsposten skal ikke fylles ut dersom kårmottaker bærer alle driftskostnader iht. opprinnelig kjøpekontrakt. Brutto kårytelse føres til fradrag i post 3.3.3 i skattemeldingen til kåryteren, og skal ikke tas med ved utfyllingen av skjemaet RF-1189.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Et eventuelt overskudd fra skjema RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom skal føres i skattemeldingens post 2.8.2. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 2.8.2 overføres automatisk fra RF-1189 skjema.

Utregning

  Leieinntekter
fradrag
= resultat

Du betaler normalt 22 prosent av overskuddet i skatt. Hvis du får et underskudd, kan du kreve fradrag for dette i post 3.3.12.

Fradrag

Du kan blant annet få fradrag for følgende kostnader knyttet til utleieboligen der utleieinntekten er skattepliktig:

  • strøm
  • telefon
  • avskrivning av inventar
  • vedlikehold, men ikke standardheving eller standardendringer (påkostninger)
  • reise til utleieboligen med 3,50 kroner per kilometer når utleien ikke anses som næringsvirksomhet

Dette føres som fradrag på utleieinntekten i skjemaet RF-1189.

Fradrag for renter og fellesgjeld føres i skattemeldingens post 3.3.1 og 4.8.2.

Ønskes en fordeling av inntektene mellom ektefeller/registrerte partnere/ meldepliktige samboer må det foretas endring i skattemeldingen for begge parter. Du må endre/tilføye informasjon om boligselskap/boligsameie, inntekt, formue og årsak til endring.

Andre samboere som er ikke-meldepliktige skal fastsettes hver for seg for sin andel av formue/gjeld samt inntekter/fradrag, og de kan ikke fritt fordele eksempelvis leieinntekter mellom seg.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.