Post 2.8.2

2.8.2 Nettoinntekt ved utleie mv. av fast eiendom utenom næring

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du beregnet overskudd ved utleie fra skjema "RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom".

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som:

  • har et skattepliktig overskudd ved utleie av eiendom (bolig, fritidsbolig, tomt med mer
  • yter føderåd i form av borett utenom jord- og skogbruk 

Utleieinntekter fra egen bolig er skattefri når

  • du leier ut mindre enn halvparten av boligen, regnet etter utleieverdi, eller
  • hele eller større deler av boligen leies ut for inntil 20 000 kroner i inntektsåret.

Med utleieverdi menes boligens verdi på det frie utleiemarkedet til det formål arealene skal brukes til. Dette vil ikke nødvendigvis tilsvare arealforholdet, selv om det ofte er sammenfallende. Skattefrie leieinntekter skal ikke påføres skattemeldingen.

Hvis du leier ut mer enn halvparten av boligen regnet etter utleieverdien og utleieinntekten er 20 000 eller mer, må du skatte av hele inntekten og fylle ut skjema RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom. Det er beregnet overskudd fra nevnte skjema, som skal føres inn i skattemeldingens post 2.8.2.

Utleie av tomt er alltid skattepliktig.

Hvis du leier ut til nærstående (f.eks. barn, søsken, foreldre) og de dekker alle løpende driftskostnader med boligen, så trenger du ikke fylle ut RF-1189 eller denne posten. Hvis den som bor der ikke betaler noe, vil det å bo gratis anses som en skattepliktig fordel for leietaker.

Satser og nøkkeltall

Sats for alminnelig inntektsskatt

For inntektsåret 2017 er skattesatsen på 24 prosent.

Leieverdi av kårbolig

For inntektsåret 2017 skal bruttoleieverdi av kårbolig fastsettes etter følgende satser:

Bruksareal Leieverdi
Over 100 kvadratmeter 29 200 kroner
60-100 kvadratmeter 21 900 kroner
Under 60 kvadratmeter 14 600 kroner

Inntektsposten skal ikke fylles ut dersom kårmottaker bærer alle driftskostnader iht. opprinnelig kjøpekontrakt. Brutto kårytelse føres til fradrag i post 3.3.3 i skattemeldingen til kåryteren, og skal ikke tas med ved utfyllingen av skjemaet RF-1189.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Et eventuelt overskudd fra skjema RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom skal føres i skattemeldingens post 2.8.2. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 2.8.2 overføres automatisk fra RF-1189 skjema.

Utregning

  Leieinntekter
fradrag
= resultat

Du betaler 24 prosent av overskuddet i skatt. Hvis du får et underskudd, kan du kreve fradrag for dette i post 3.3.12.

Fradrag

Du kan blant annet få fradrag for følgende kostnader knyttet til utleieboligen der utleieinntekten er skattepliktig:

  • strøm
  • telefon
  • avskrivning av inventar
  • tilpasning til utleie
  • vedlikehold, men ikke standardheving eller standardendringer (påkostninger)
  • reise til utleieboligen med 3,80 kroner per kilometer. Hvis du reiser mer enn 10 dager og ikke overnatter, bruker du 1,50 kroner per kilometer for alle reisene.

Dette føres som fradrag på utleieinntekten i skjemaet RF-1189.

Fradrag for renter og fellesgjeld føres i post 3.3.1 og 4.8.2.

Ønskes en fordeling av inntektene mellom ektefeller/registrerte partnere/ meldepliktige samboer må det foretas endring i skattemeldingen for begge parter. Du må endre/tilføye informasjon om boligselskap/boligsameie, inntekt, formue og årsak til endring.

Andre samboere som er ikke-meldepliktige skal fastsettes hver for seg for sin andel av formue/gjeld samt inntekter/fradrag, og de kan ikke fritt fordele eksempelvis leieinntekter mellom seg.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard