Post 2.8.6

2.8.6 Skattepliktig inntekt ved korttidsutleie av egen bolig

Gjelder for inntektsåret 2020

I denne posten fører du skattepliktig leieinntekt fra korttidsutleie i egen bolig. Med korttidsutleie menes utleieforhold med en varighet på mindre enn 30 dager.

Utleieinntekt inntil 10 000 kroner årlig er skattefri. Av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt. Beløpsgrensen på 10 000 kroner gjelder for boligen i hele inntektsåret, og ikke per utleieforhold.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som leier ut egen bolig i mindre enn 30 dager per leieforhold, og leieinntektene er mer enn 10 000 kroner per år.

Denne posten skal ikke brukes ved

  • utleie i egen bolig hvor utleieforholdet har en varighet på minst 30 dager. Her skal eventuelle skattepliktige leieinntekter føres i post 2.8.2 (post 3.3.12 ved fradragsberettiget underskudd).
  • utleie av egen fritidseiendom som du selv bruker i ferier og fritid. Eventuelle leieinntekter over 10 000 kroner skal føres i post 2.8.3, uavhengig leieforholdets varighet.
  • utleie av bolig/fritidseiendom som du ikke bruker selv (utleiebolig/utleiehytte). Slike inntekter skal i stedet føres i post 2.8.2 (post 3.3.12 ved fradragsberettiget underskudd).
  • utleie av fritidseiendom eller bolig i utlandet. Skattepliktige inntekter skal i stedet føres i post 2.8.5 (post 3.3.12 ved fradragsberettiget underskudd).
  • utleie som anses som næringsinntekt. Skattepliktige inntekter skal i stedet rapporteres som næringsinntekt i Skattemelding for personlig næringsdrivende

Satser og nøkkeltall

Det er et fribeløp på 10 000 kroner. Av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt. Du får ikke ordinært fradrag for kostnader knyttet til utleien selv om deler av leieinntekten skulle være skattepliktig, da dette inngår i sjablongfradraget på 15 prosent av leieinntekten. Et eventuelt overskudd skattlegges i utgangspunktet som kapitalinntekt med 22 prosent.

Dersom utleien anses som næringsvirksomhet, skattlegges overskudds med en skattesats opp mot 49,6 prosent.

Om utleien skal vurderes som næringsvirksomhet eller ikke, avhenger av en helhetsvurdering der bl.a. omfanget og hyppigheten av leieforholdene vil være av betydning. Det er først og fremst der du har hyppige leieforhold at næringsvirksomhetsvurdering blir aktuell.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Du fører inn 85 prosent av utleieinntektene som overstiger 10 000 kroner i skattemeldingens post 2.8.6.

Med utleieinntekt i denne forbindelse menes vederlaget for betalt leiesum. I tillegg skal også ev. annen avtalt betaling for enkle tilleggstjenester som er tett knyttet til utleien, f.eks. utvask, strøm, ved til fyring osv., behandles som en del av leieinntekten.

Eksempel

 

Utleieinntekter

15 000 kroner

-

Fribeløp

10 000 kroner

=

Sum

5 000 kroner

 

Skattepliktig inntekt blir da 5 000 kroner x 85 prosent = 4 250 kroner som føres i post 2.8.6.

Peder Ås leier ut sin bolig i tre uker mens han selv er på sommerferie. Avtalt leiesum utgjør 20 000 kr. I tillegg betaler leietakerne 1 000 kr for tilgang til Peder sine terreng- og landeveissykler. Betalingen for lånet av terreng- og landeveissykler er såpass tett tilknyttet utleien av boligen, at det skal inngår i den totale utleieinntekten.

Utleieinntekter

21 000 kroner

Fribeløp

10 000 kroner

Sum

11 000 kroner


Skattepliktig inntekt:

Skattepliktig inntekt blir da 11 000 kroner x 85 prosent = 9 350 kroner som føres i post 2.8.6.

Lars Holm leier ut boligen sin i tre uker mens han selv er på juleferie, for 30 000 kroner. Utleien skjer gjennom et utleiebyrå, som tar en provisjon på 5 000 kroner. Fra og med inntektsåret 2018 ble det nye regler for beregning av skattepliktig inntekt ved utleie av egen bolig-/fritidseiendom. Det gis ikke fradrag for provisjon til utleiebyrå. Ved beregning av skattepliktig inntekt skal bruttobeløpet, avtalt leie før utleiebyråets provisjon er fratrukket, legges til grunn.

Eksempel

 

Utleieinntekter

30 000 kroner 

Fribeløp

10 000 kroner

=

Sum

20 000 kroner

 

Skattepliktig inntekt blir da 20 000 kroner x 85 prosent = 17 000 kroner som føres i post 2.8.6.

Marte Kirkerud leier ut sin leilighet gjennom Airbnb flere langhelger i løpet av et år. Totalt betaler leietakerne 18 000 kroner i leie, før såkalt "guest service fee".

Airbnb tar omtrent 20 prosent av avtalt leie som betaling for sine tjenester, hvor 3 prosent belastes verten ("host service fee"). Host service fee utgjør 540 kroner. Resten belastes leietaker i form av et "guest service fee". Marte sitter derfor igjen med 17 460 kroner etter at Airbnb har fått "host service fee".

Ved beregning av skattepliktig inntekt skal bruttobeløpet, avtalt leie før utleiebyråets provisjon ("host service fee") er fratrukket, legges til grunn. "Guest service fee" holdes utenfor beregningen.

Samlet inntekt

18 000 kroner

Skattefri inntekt

10 000 kroner

Sum

8 000 kroner


Skattepliktig inntekt:

Skattepliktig inntekt blir da 8 000 kroner x 85 prosent = 6 800 kroner som føres i post 2.8.6.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.