3.1 Kapitalinntekter og andre inntekter

Postene under "3.1 Kapitalinntekter og andre inntekter" gjelder inntektsposter som renteinntekter av bankinnskudd, avkastning fra kapitalforsikring og verdipapirfond, utbytte på aksjer og skattepliktig gevinst ved salg av aksjer og andel i verdipapirfond.

Alle poster for 3.1 i skattemeldingen