Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 3.1.11

3.1.11 Inntekter fra utlandet

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2021

I denne posten fører du alle inntekter i utlandet som er skattepliktige i Norge og som ikke skal føres i andre poster. For eksempel renter av innskudd i utenlandske banker, inntekter av utenlandske obligasjoner og lån og gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har minst en av følgende:

  • renter av innskudd i utenlandsk bank som går frem av skjema "RF-1231 Bankinnskudd i utlandet"
  • gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet (se unntak nedenfor) renter på utestående lån til personer eller selskap i utlandet
  • inntekter fra obligasjoner
  • inntekt av utenlandske selskapsandeler som ikke er næringsinntekt,
  • skattepliktig årlig avkastning fra kapitalforsikring tegnet i et annet EØS-land (særregler for livsforsikringer tegnet før 1.januar 2004)
  • skattepliktig utbetaling i 2017 fra kapitalforsikring med investeringsvalg uten garantert avkastning (Unit Link-forsikring) fra selskap i et annet EØS-land
  • utbetalt avkastning på kapitalforsikring (med eller uten garantert avkastning) tegnet i et forsikringsselskap utenfor EØS-området (gjelder kun for kontrakter inngått etter 1. januar 1986)

Skattepliktig leieinntekt av fast eiendom i utlandet, føres i  post 2.8.5. Skattepliktig arbeidsinntekt føres i post 2.1.1.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Du må oppgi inntekten fra utlandet i post 3.1.11.

Du må levere skjema RF-1231 Bankinnskudd i utlandet. Der fører du formuen per 31.desember, navnet på den utenlandske banken og renteinntekter.

I post 4.1.9 fører du innskuddet og i post 3.1.11 fører du rentene som står i RF-1231 avsnitt III "Sum for alle konti", post II "Sum renter, avkastning i NOK". Rentene skal oppgis i norske kroner. Bruk gjennomsnittskursen for inntektsåret fra Norges bank. Når du leverer elektronisk vil beløpet i post 3.1.11 overføres automatisk fra skjema RF-1231.

I denne posten fører du renter på lånet i norske kroner. Bruk gjennomsnittskursen for inntektsåret fra Norges bank. Selve lånet fører du opp i post 4.6.2.

Salg av eiendom i utlandet er skattepliktig tilsvarende som salg av eiendom i Norge, post 2.8.4. Hvis eiendommen er solgt med tap, skal det føres i post 3.3.6 hvis du har krav på fradrag for tapet. Hvis gevinsten er skattepliktig, føres det i post 3.1.11. I posten fører du inntektene i norske kroner. Bruk kjøpskursen til Norges Bank på dagen for utbetalingen.

Gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet skal ikke oppgis i skattemeldingens post 3.1.11 i de tilfeller hvor eiendommen ligger i et land som Norge har skatteavtale med og skatteavtalen sier at dobbeltbeskatning skal unngås ved  fordelingsmetoden.

Avkastning, utbetaling og andre inntekter

I posten fører du inntektene i norske kroner. Bruk kjøpskursen til Norges Bank. Ved løpende utbetalinger bruker du gjennomsnittskursen for hele året og ved enkelte utbetalinger benytter du kurs for utbetalingsdagen.

Dokumentasjonskrav

Når du har bankinnskudd i utlandet skal RF-1231 Bankinnskudd i utlandet fylles ut og legges ved skattemeldingen, årsoppgave fra bank/spareinstitusjonen må kunne ettersendes dersom vi ber om det..

For gevinst ved salg av fast eiendom må du på forespørsel kunne fremlegge dokumentasjon og beregning av gevinsten.

For andre inntekter må du kunne fremlegge dokumentasjon fra forsikringsselskap, kreditor mv. på forespørsel.

Spør vi om dokumentasjon på lån og renter, må du kunne gi oss en kopi av gjeldsbrev/avtale mellom låntaker og deg.

Har du betalt skatt på inntekten i utlandet, kan du kreve fradrag i norsk skatt. Du må da huke av "Ja" for kreditfradrag i post 1.5.6. Skjema "RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" skal fylles ut og leveres sammen med skattemeldingen. Leverer du elektronisk vil dette skjema bli tilgjengelig når du svarer "Ja" i posten.

Krever du kreditfradrag må du kunne dokumentere fastsatt og betalt skatt i det andre landet dersom vi ber om det.