Post 3.2.10

3.2.10 Foreldrefradrag

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2021

Har du utgifter til pass av barn som ved utgangen av inntektsåret er 11 år eller yngre, og/eller barn som er 12 år eller eldre med særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette. Fradrag er begrenset til 25 000 kroner for ett barn og 15 000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder foreldre som har hatt utgifter til barnepass for barn de bor sammen med og barnet er 11 år eller yngre i inntektsåret. Det kan være utgifter til:

 • barnehage
 • dagmamma
 • skolefritidsordning/idrettsfritidsordning
 • kjøring til og fra disse hvis det er en omvei til jobben
 • betaling for formidling av barnepasstjenester
 • Fradragsrett for kostnader til fritidsordning utenom skolefritidsordningen gjelder fritidstilbud i regi av klubber og foreninger med aktiviteter innenfor f.eks. idrett, teater, korpsmusikk, barnekor, kulturskole mv. Det er et vilkår at ordningen må være etablert som et fullverdig alternativ til skolefritidsordning på barneskole, både med hensyn til tidsrom og regularitet. Dersom aktiviteten foregår i helg eller på kveldstid eller kun i skoleferien gis det ikke fradrag. Se mer om alternativ fritidsordning her.

Posten gjelder også foreldre som har hatt tilsynsutgifter til barn som er 12 år eller eldre når barnet har særskilt behov for omsorg og pleie på grunn av handikap eller lignende.

Posten gjelder også for foreldre som har felles hjem med barn i utlandet. 

Det gis ikke fradrag for utgifter til kost/mat.

Hvis du har fått tilskudd fra arbeidsgiver til barnehage, regnes beløpet som skattlegges som kostnad til pass og stell i tillegg til egenbetalingen.

Satser og nøkkeltall

Det gis fradrag for legitimerte kostnader til pass og stell av barn med inntil 25 000 kroner for ett barn, og 15 000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Posten er normalt fylt inn med beløp du har betalt. Summen baserer seg på hva som er blitt rapportert inn av den du har betalt til, så sjekk at alt er riktig. Innrapportert beløp/fradragsbeløpet fordeles automatisk likt mellom ektefeller/samboere med felles barn.

Hvis du som enslig forsørger har fått stønad til barnetilsyn (se sammenstillingen du har fått fra NAV over årets stønader), vil mottatt stønad redusere beregningsgrunnlaget for fradrag. Du får foreldrefradrag i den utstrekning dine utgifter overstiger stønaden.

Når posten ikke er fylt ut med en sum

Posten fylles ut med informasjon om:

 • Hvem det er betalt til
 • Innbetalt beløp
 • Årsak til endring (feil/manglende innrapportering eller overføring mellom ektefelle/samboer)

Slik endrer du foreldrefradraget.

Maksimalt foreldrefradrag er avhengig av antall barn du/dere har i den aktuelle aldersgruppen. Hvordan utgiftene fordeler seg mellom barna eller om det for ett eller flere av barna ikke er pådratt utgifter har ingen betydning. Har du for eksempel tre barn under 12 år kan du kreve fradrag for kostnader på kr 55 000 selv om hele beløpet gjelder pass og stell av bare ett av barna.

Hvis du har fått stønad til barnetilsyn (se sammenstillingen fra NAV over årets stønader), må du også oppgi reduksjonen som er hele beløpet du fikk fra NAV.

Du kan få fradrag for kjøring til barnehage, SFO eller dagmamma hvis det er en omvei i forhold til jobben. Det er kostnadene til den ekstra kjøringen som gir rett til fradrag. Det gis fradrag med 1,56 kroner per kilometer eller faktiske kostnader ved bruk av kollektiv transportmiddel.

Ektefeller har et felles maksimumsbeløp for fradrag. De kan fordele fradraget fritt mellom seg hvis de ikke ønsker fradrag med en halvpart på hver, men begge må da endre i sine skattemeldinger. Det gjelder også der fradraget gjelder barn som ikke er felles barn.

Når ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret: Hvis dere har for eksempel ett særkullsbarn hver (og ikke har felles barn), kan dere velge om dere vil føre det opp som hvert deres barn eller 2 barn felles, altså maksimalt 2 x 25 000 kroner eller 40 000 kroner i fradrag.

Samboere med felles barn kan fordele fradraget fritt mellom seg hvis de ikke ønsker fradrag med en halvpart på hver, men begge må da endre i sin skattemelding.

For samboere som ikke har felles barn, gis foreldrefradraget til den som er særkullbarnets far/mor.

Fradraget gis til den som barnet har bodd sammen med største delen av året. Hvis dere ønsker å endre den ferdigutfylte verdien, må begge endre sine skattemeldinger. Hvis din tidligere partner ikke vil endre, må du endre hos deg og skrive begrunnelsen i vedlegg til skattemeldingen.

Spesifisering av reisefradrag til og fra barnehage/dagmamma/SFO oppgis i felt i skattemeldingen. Se hjelp til hvordan.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere følgende:

 • For kostnader til pass og stell som ikke er fylt ut i skattemeldingen må dette kunne dokumenteres med originalbilag der navn og adresse på mottakeren må oppgis.
 • Ved krav om fradrag for pass og stell av barn 12 år eller eldre på grunn av særskilt omsorg og pleie, skal behov kunne dokumenteres ved attest fra lege, barnevern eller lignende.
 • Det kreves at utgifter som overstiger 10 000 kroner på årsbasis, skal være betalt via bank eller ved trekk i lønn for å kunne få fradrag. Betaling må du kunne dokumentere ved bankutskrift eller lønnsslipp.