Post 3.2.13

3.2.13 Særskilt fradrag for sjøfolk

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2021

Denne posten viser hva du har rett på i særskilt fradrag for sjøfolk ut fra hva som er blitt innrapportert fra arbeidsgiver i post 2.1.2.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har hovedbeskjeftigelse om bord på skip i fart og har arbeidet om bord i til sammen minst 130 dager i inntektsåret. Som skip i fart regnes som hovedregel:

  • marinefartøy med kommando heist, uavhengig av størrelse og seilt distanse.
  • skip i utenriksfart, som har eget fremdriftsmaskineri, uavhengig av skipets størrelse og utstrekning på skipets fartsområde.
  • skip som er på minst 100 brutto registertonn og har eget fremdriftsmaskineri og ikke er unntatt.

Arbeidsgiver rapporterer i a-meldingen om vilkårene er oppfylt.

Posten gjelder også sjøfolk på utenlandsk skip.

Jobber du i samme inntektsår dels i fiske  og dels som sjøfolk, er det summen av antall dager til sjøs som fisker og sjøfolk som regnes som antall dager om bord.

Dersom du oppfyller vilkårene for særskilt fradrag for fiske/fangst og sjøfolk i samme inntektsår, gis det først særskilt fradrag for sjøfolk innenfor maksimalbeløp på 80 000 kroner i denne posten. Siden maksimalbeløpet for særskilt fradrag for fiske/fangst er på 150 000 kroner, kan det i tillegg gis særskilt fradrag for fiske/fangst inntil summen av sjømannsfradrag og fiskefradrag blir 150 000 kroner i post 3.2.14.

Har du begynt eller sluttet i løpet av året slik at du jobber under 130 dager om bord, kan du likevel ha rett på særskilt fradrag for sjøfolk hvis du:

  • er omfattet av en tariffavtale som i gjennomsnittet forutsetter minst 130 dager om bord per år, og
  • har jobbet hele året etter at du startet eller hele året før du sluttet, eller faktisk oppfyller 130-dagerskravet i minst ett av årene.

Satser og nøkkeltall

Særskilt fradrag for sjøfolk utgjør 30 prosent av skattepliktig arbeidsinntekt ombord til sjøs. Maksimalt fradrag er 80 000 kroner.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Posten er normalt utfylt med beregnet særfradrag. Summen baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av arbeidsgiver om inntekt og antall døgn til sjøs, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk som du får fra arbeidsgiver i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte arbeidsgiver slik at sammenstillingen blir riktig.

Har du din hovedbeskjeftigelse på utenlandsk skip, må du selv føre opp fradraget.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Har du din hovedbeskjeftigelse på et utenlandsk skip, må du ved krav om fradrag fremlegge dokumentasjon som må inneholde opplysninger om:

  • hvilke tidsrom du har arbeidet om bord,
  • hva slags type skip arbeidet er utført om bord på,
  • skipets navn og fartsområde,
  • størrelsen på den inntekten som er oppebåret i det tidsrom hvor det kreves fradrag

For sjøfolk ansatt om bord på skip i fart må dokumentasjonen være utstedt av rederiet.