Post 3.2.2

3.2.2 Faktiske kostnader

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2021

I denne posten skal du føre fradrag for utgifter du har hatt knyttet til arbeid og liknende, hvis de er større enn minstefradraget. Eksempel på slike kostnader kan være: utgifter til arbeidsklær, faglitteratur, hjemmekontor, flyttekostnader på grunn av ny stilling, verktøyhold med mer.

Gjelder posten meg?

Alle med lønnsinntekt får automatisk et minstefradrag. Hvis du har hatt større utgifter enn minstefradraget, kan du kreve fradrag for faktiske kostnader istedenfor minstefradrag.

Eksempler på kostnader du kan kreve fradrag for:

 • arbeidsklær (spesielle klær som er uegnet til privat bruk som uniform/verneklær)
 • faglitteratur
 • hjemmekontor
 • flyttekostnader på grunn av ny stilling
 • underskudd på kjøre- eller kostgodtgjørelse i forhold til statens satser
 • kostnader til å holde deg oppdatert på faget ditt eller holde vedlike utdanningen din
 • reise uten overnatting ved jobbintervju
 • frivillig syke- og ulykkesforsikring (begrenset til 700 kroner, ektefeller kan til sammen ikke kreve høyere fradrag enn 700 kroner)
 • oppdragstakers premie til frivillig trygd i de første 16 dagene for stedfortreder (vikar)
 • transport på tjenestereiser/yrkesreiser
 • verktøyhold
 • kost på tjenestereiser uten overnatting.
 • overtidsmat. Fra og med inntektsåret 2019 er reglene om fradragsrett for overtidsmat endret. Hvis en skattyter arbeider minst 10 timer sammenhengende, gis det fradrag for faktiske dokumenterte kostnader til overtidsmat med inntil kr 200. Fradraget inngår i minstefradraget.

Hvis du pendler, kan du få fradrag for kost og losji i forbindelse med pendlingen i post 3.2.7.

Satser og nøkkeltall

Satsen for minstefradrag: 

 • inntekt lavere enn 31 800 kroner: minstefradraget er lik lønna
 • inntekt mellom 31 801 og 69 130 kroner: minstefradraget er 31 800 kroner
 • inntekt mellom 69 130 og 232 065 kroner: minstefradraget er 46 prosent av inntekt
 • inntekt over 232 065 kroner: minstefradrag er 106 750 kroner 

Minstefradrag beregnes automatisk når inntekten er innrapportert og ferdig utfylt i skattemeldingen.

Nytt fra inntektsåret 2019

Fra og med inntektsåret 2019 er reglene om fradragsrett for overtidsmat endret.

Hvis en skattyter arbeider minst 10 timer sammenhengende, gis det fradrag for faktiske dokumenterte kostnader til overtidsmat med inntil kr 200. Fradraget inngår i minstefradraget.

Bestemmelsen om fradrag etter sats for ett måltid ved fravær fra hjemmet over tolv timer for skattyter som daglig reiser mellom hjem og arbeidssted, er opphevet.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Legg sammen alle kostnadene du har hatt og skriv summen i posten. Siden du krever fradrag for faktiske kostnader, må du slette minstefradraget i post 3.2.1 ved å sette verdien til 0.

Husk: Du kan ikke kreve minstefradrag i tillegg til faktiske kostnader. Det er enten minstefradrag eller fradrag for faktiske kostnader.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere:

 • kostnadene du krever fradrag for med kvittering, bilag eller lignende.
 • at kostnader over 10 000 kroner er betalt via bank for å være fradragsberettiget. Dette må dokumenteres med bankutskrift.