Post 3.2.2

3.2.2 Faktiske kostnader

Gjelder for inntektsåret 2018

I denne posten skal du føre fradrag for utgifter du har hatt knyttet til arbeid og liknende, hvis de er større enn minstefradraget. Eksempel på slike kostnader kan være: utgifter til arbeidsklær, faglitteratur, hjemmekontor, flyttekostnader på grunn av ny stilling, verktøyhold med mer.

Gjelder posten meg?

Alle med lønnsinntekt får automatisk et minstefradrag. Hvis du har hatt større utgifter enn minstefradraget, kan du kreve fradrag for faktiske kostnader istedenfor minstefradrag.

Eksempler på kostnader du kan kreve fradrag for:

 • arbeidsklær (spesielle klær som er uegnet til privat bruk som uniform/verneklær)
 • faglitteratur
 • hjemmekontor
 • flyttekostnader på grunn av ny stilling
 • underskudd på kjøre- eller kostgodtgjørelse i forhold til statens satser
 • kostnader til å holde deg oppdatert på faget ditt eller holde vedlike utdanningen din
 • reise uten overnatting ved jobbintervju
 • frivillig syke- og ulykkesforsikring (begrenset til 700 kroner, ektefeller kan til sammen ikke kreve høyere fradrag enn 700 kroner)
 • kost på tjenestereiser uten overnatting
 • kost ved fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer uten overnatting i forbindelse med overtid, vakter, lang reise fram og tilbake til arbeidet og så videre
 • oppdragstakers premie til frivillig trygd i de første 16 dagene for stedfortreder (vikar)
 • transport på tjenestereiser/yrkesreiser
 • verktøyhold

Hvis du pendler, kan du få fradrag for kost og losji i forbindelse med pendlingen i post 3.2.7.

Satser og nøkkeltall

Satsen for minstefradrag: 

 • inntekt lavere enn 31 800 kroner: minstefradraget er lik lønna
 • inntekt mellom 31 801 og 70 667 kroner: minstefradraget er 31 800 kroner
 • inntekt mellom 70 667 og 223 998 kroner: minstefradraget er 45 prosent av inntekt
 • inntekt over 223 999 kroner: minstefradrag er 97 610 kroner 

Minstefradrag beregnes automatisk når inntekten er innrapportert og ferdig utfylt i skattemeldingen.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Legg sammen alle kostnadene du har hatt og skriv summen i posten. Siden du krever fradrag for faktiske kostnader, må du slette minstefradraget i post 3.2.1 ved å sette verdien til 0.

Husk: Du kan ikke kreve minstefradrag i tillegg til faktiske kostnader. Det er enten minstefradrag eller fradrag for faktiske kostnader.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere:

 • kostnadene du krever fradrag for med kvittering, bilag eller lignende.
 • at kostnader over 10 000 kroner er betalt via bank for å være fradragsberettiget. Dette må dokumenteres med bankutskrift.