Endrede regler for pendlere

For pendlere som har kokemuligheter i tilknytning til pendlerboligen, er det ikke fradragsrett for kostutgifter.

Som pendler har du fradragsrett for merkostnader til kost (mat og drikke) når pendlerboligen ikke har kokemuligheter, og i maksimalt 24 måneder regnet fra det tidspunktet du først ble gitt fradrag for merkostnadene.

Tidsbegrensningen på 24 måneder gjelder også for losji, noe som betyr at fradragsretten for kost og losji stopper etter 24 måneder, regnet fra det tidspunktet fradraget først gis.

Reglene om maksimalt 24 måneder med fradrag hadde virkning fra og med inntektsåret 2020. Tidsbegrensningen på 24 måneder beregnes fra 1. januar 2018, slik at bortfallet av fradragsretten først skjedde fra 1. januar 2020.

Skifter du kommune for både arbeidssted og pendlerbolig, kan fradrag gis i en ny 24-månedersperiode.

Har du hjemmet ditt i et annet EØS-land og arbeider i Norge, er kravet til antall besøksreiser for å kreve fradrag for reisekostnader, kost og losji endret fra 2018. Du kan kreve at endringene også legges til grunn for tidligere års skattemelding. Sjekk om det gjelder deg.

Fradrag for merkostnader for deg som har arbeidssted i Norge og hjemmet ditt er i et annet EØS-land.

Post 3.2.7

3.2.7 Merkostnader til kost og losji mv. ved opphold utenfor hjemmet

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2021

Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du ha krav på fradrag for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) med mer.

Utgifter på grunn av arbeidsopphold utenfor hjemmet uten overnatting, inngår i post 3.2.1 eller føres i post 3.2.2.

Gjelder posten meg?

Pendler

Hvis du overnatter et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du være pendler og ha krav på fradrag for merkostnader. Du kan sjekke om du er pendler i Pendlerveiviseren. Der får du også vite hvilke utgifter du kan kreve fradrag for.

I tillegg kan du ha krav på fradrag for reiser mellom hjem og pendlerbolig, se post 3.2.9.

Hvis pendlerboligen din ligger et stykke fra arbeidsstedet, kan du også ha krav på reisefradrag mellom pendlerbolig og arbeidssted, se post 3.2.8.

Hvis du har fri kost på arbeidsstedet, kan du kreve fradrag for merkostnad til kost (mat) ved besøksreiser når reisen ikke medfører overnatting, men varer over 6 timer eller mer.

For sjøfolk er normalt utgifter til kost dekket av arbeidsgiveren. Det gis ikke fradrag uten at skattyter godtgjør at han har dekket kostnadene selv.  Sjøfolk som av hensyn til arbeidet bor utenfor hjemmet, og har fri kost om bord, har krav på fradrag for dokumenterte småutgifter som f.eks. ekstra utgifter til telefonsamtaler og avis.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen

For sjøfolk som har vært ombord i fartøy er denne posten normalt utfylt med sum ut fra hvor mange dager arbeidsgiver har rapportert inn i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får i januar. Det er viktig å sjekke at dette er riktig. Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte din arbeidsgiver for at oppsummeringen skal bli riktig.

Ansatte langtransportsjåfører og deres hjelpemannskaper på kjøreoppdrag, gis i utgangspunktet fradrag for faktiske merkostnader til kost. Fraværet fra hjemmet må minimum være ett døgn. Kostnadene må kunne dokumenteres. Dersom du ikke har dokumentasjon for de faktiske kostnader, kan du kreve fradrag på 300 kroner per døgn. Satsen gjelder både ved innenlandsreiser og utenlandsreiser. 

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Fradraget føres i post 3.2.7. Det er et eget rullemenyalternativ for langtransportsjåfører i posten.

Langtransportsjåføren trenger kun å angi antall dager dersom det skal føres fradrag etter satsen på kroner 300 (antall døgn x kr 300). Beregnet fradrag vil da fremgå automatisk av "Sum-feltet". Skal du i stedet kreve fradrag for faktiske dokumenterbare kostnader føres disse under feltet for "faktiske kostnader", men kun dersom det ikke er ført sats for aktuelt døgn.

Sjekk om du er pendler og hvilke fradrag du kan ha krav på:

Sjekk om du er pendler

Satser og nøkkeltall

Mat (Kost)

Satsene for merkostnader til mat (kost) avhenger av hvordan du bor:

  • Hotell med frokost: 487 kroner per døgn.
  • Hotell uten frokost: 609 kroner per døgn.
  • Bolig uten kokemuligheter: 170 kroner per døgn.

Bor du i pendlerbolig med kokemuligheter har du ikke krav på fradrag for kost. 

Hvis din arbeidsgiver subsidierer maten ved at du kun betaler en lav egenandel, får du fradrag for egenandelen du betaler, men med reduksjon for kostbesparelse (94 kroner).

Hvis arbeidsgiver dekker dine merkostnader etter sats, får du ikke fradrag.

Hvis din arbeidsgiver utbetaler dekker dine merkostnader til mat (kost) med et beløp som er lavere enn satsene ovenfor, får du fradrag for differansen mellom sats og mottatt beløp.

Eksempel:

Du er pendler, og din arbeidsgiver utbetaler 100 kroner per døgn du har vært på arbeidsstedet. Ditt fradrag per døgn er (170-100) 70 kroner.

Du får fradrag for dine reelle utgifter til å bo (leie, faste utgifter til pendlerbolig med mer). Hvis du overnatter i egen campingvogn er det en fast sats på 67 kroner per døgn.

Dersom du mottar fri kost skattlegges du for kostbesparelse med 94 kroner per døgn.

Nytt fra inntektsåret 2018

Bor du i pendlerbolig med kokemuligheter har du ikke krav på fradrag for kost. 

 

Som pendler har du fradragsrett for merkostnader til kost (mat og drikke) når pendlerboligen ikke har kokemuligheter, og i maksimalt 24 måneder regnet fra det tidspunktet du først ble gitt fradrag for merkostnadene.

Tidsbegrensningen på 24 måneder gjelder også for losji, noe som betyr at fradragsretten for kost og losji stopper etter 24 måneder, regnet fra det tidspunktet fradraget først gis.

Reglene om maksimalt 24 måneder med fradrag hadde virkning fra og med inntektsåret 2020. Tidsbegrensningen på 24 måneder beregnes fra 1. januar 2018, slik at bortfallet av fradragsretten først skjedde fra 1. januar 2020.

Skifter du kommune for både arbeidssted og pendlerbolig, kan fradrag gis i en ny 24-månedersperiode.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Summen av fradrag for merkostnader til kost og losji føres i post 3.2.7.

Du får kun fradrag for utgifter du dekker selv. Hvis arbeidsgiveren din dekker hele eller deler av utgiftene, må du trekke fra dette.

Eksempel:

Du sover 200 døgn på hotell med frokost.

200 døgn x 487 kroner (sats for hotell med frokost) = 97 400 kroner i kost

I tillegg har du betalt 79 358 kroner for overnatting på hotellet.

  Kost 97 400 kroner
+ Losji/overnatting 79 358 kroner
= Sum 176 758 kroner

Totalsummen, 176 758 kroner, føres opp i post 3.2.7 på skattemeldingen.

Du kan bruke pendlerveiviseren for å se hva du kan kreve fradrag for og hvilke satser som gjelder for din situasjon.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dokumentasjonen du må kunne fremlegge avhenger av hva du krever fradrag for, men generelt kreves dokumentasjon på alle utgifter du krever fradrag for.

Utgifter til losji som overstiger 10 000 kroner per år er kun fradragsberettiget når dette er betalt med kredittkort, via bank eller ved trekk i lønn. Dette må kunne dokumenteres med bankutskrift eller lønnsslipp hvis vi spør.