Post 3.2.9

3.2.9 Fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet (besøksreiser)

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2021

Hvis du på grunn av arbeid må bo utenfor hjemmet kan du få fradrag for reisekostnadene mellom pendlerbolig og hjemmet. Fradraget beregnes etter reiseavstand. Fradrag gis for kostnader som overstiger 23 900 kroner (egenandel) og opptil 97 000 kroner for reiser innenfor og utenfor EØS-området, før egenandel.

Gjelder posten meg?

Hvis du overnatter et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du være pendler og ha krav på fradrag for dine besøksreiser til hjemmet. Vilkår for å få fradrag er at du dekker reisekostnadene selv.

Du får ikke fradrag for utgifter for ektefelles, samboers eller barns reiser til din pendlerbolig. Fradraget gjelder kun dine reiser.

Godtgjørelse for besøksreiser til hjemmet vil være skattefri såfremt den ikke gir et overskudd sett i sammenheng med fradragsreglene. Kostnader til bompasseringer og ferge skal tas med ved sammenligningen selv om disse ikke oppfyller minstekravet til beløp og tid spart. Se også Skatte-ABC, tema "Merkostnader – besøksreiser til hjemmet" punkt 6.3.

Et eventuelt overskudd er skattepliktig som lønn, mens et eventuelt underskudd er fradragsberettiget.

Sjekk hvor mye du kan føre i reisefradrag for pendling mellom hjem, pendlerbolig og arbeidssted (besøksreiser):

Beregn pendlerfradraget ditt

Satser og nøkkeltall

Sats

1,56 kroner per kilometer for de første 50 000 kilometerne.
Deretter 0,76 kroner per kilometer.
Skatteloven § 6-44 første ledd er endret med virkning fra og med 2019. Begrensningen i reiselengde på 75 000 kilometer i året er opphevet, og det er i stedet gitt en beløpsgrense på kr 97 000 før fradrag for bunnfradrag.

Bunnfradrag

23 900 kroner.

Maksimalt reisefradrag for pendlere innenfor Norge og EØS

Hvis du krever kun avstandsfradrag etter kilometersats, kan du få et maksimalt fradrag på kr 97 000. Fradraget må reduseres med bunnfradraget på kr 23 900, det gir et maksimalt fradrag på kr 73 100. I tilfeller hvor samlet besøks- og arbeidsreiser overstiger 50 000 kilometer for inntektsåret, og du kan dokumentere høyere transportkostnader (ekskl. bom, ferge mv.) enn standard avstandsfradrag settes fradraget for samlet reiselengde over 50 000 kilometer til kr 0,76 per kilometer.

Hvis du bruker fly på besøksreiser, kan du velge å kreve fradrag for faktiske kostnader til flybillett i stedet for avstandsfradrag for flyreisen.

Hvis du krever fradrag for faktiske kostnader til flybillett, samtidig som du bruker bil/kollektiv transport på noen av reisene/deler av reisene, skal maksimal reiseavstand ikke reduseres med reiseavstanden knyttet til flyreisene. Dette innebærer at du kan få maksimalt fradrag på kr 73 100 + fradrag for faktiske kostnader til flybillett (ingen beløpsbegrensning).

Maksimalt reisefradrag for pendlere utenfor EØS

Reglene om avstandsfradrag gjelder i utgangspunktet ikke pendlerreiser til hjem utenfor EØS-området. For slike hjemreiser får du fradrag for dokumenterte utgifter dersom du bruker andre transportmidler enn privatbil. Dersom du kan dokumentere bruk av privatbil til hjemreisene, får du likevel fradrag for utgiftene etter kilometersatsene som benyttes ved avstandsfradrag.

For reiser til hjem utenfor EØS-området er det fastsatt et maksimalt fradragsbeløp for samlede årlige reiseutgifter på kr 97 000 før reduksjon med bunnfradraget på kr 23 900. Maksimalt årlig fradrag blir således kr 73 100. Det maksimale fradragsbeløpet inkluderer også eventuelt avstandsfradrag for daglige reiser mellom pendlerbolig og arbeidsstedet.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

I post 3.2.9 fører du inn:

  • antall turer
  • avstand (kilometer tur-retur)
  • eventuelt bompenger
  • eventuelt fergekostnader
  • eventuelt flykostnader

Eksempel

Avstanden fra hjemmet til pendlerboligen er 350 kilometer én vei, det vil si 700 kilometer tur-retur. Du reiser hjem fra pendlerboligen 25 ganger i løpet av ett år. Da blir fradraget:

  700 kilometer x 25 turer x 1,56 kroner: 27 300 kroner
- Bunnfradrag: 23 100 kroner
=   4 200 kroner

Du fører 4 200 kroner i post 3.2.9 i skattemeldingen din. Hvis du i tillegg har arbeidsreiser i post 3.2.8, legger du sammen arbeidsreiser og besøksreiser før du trekker fra bunnfradraget.

Når du leverer elektronisk, fyller du kun ut spesifikasjon av reisefradrag:

Post 3.2.9: 25 turer á 700 kilometer (tur-retur)

Du kan bruke pendlerkalkulatoren for å beregne ditt fradrag.

Dersom du pendler innenfor Norge eller EØS kan du i tillegg kreve fradrag for utgifter til bom, ferge og tunnel. Fradrag for disse utgiftene gis i sin helhet når summen overstiger 3 300 kroner per år. Dersom du pendler utenfor EØS, inngår utgiftene til bom, ferge og tunnel i maksimalbeløpet på kroner 97 000.

Dersom du krever fradrag for fergeutgifter må du påse at strekning for fergen ikke er med i strekningen det kreves avstandsfradrag for.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dette vil for eksempel kunne gjelde dokumentasjon på;

  • dine reiser med billett, kvittering eller lignende, der strekning, dato og ditt navn er påført.
  • utgifter til bom, ferge og/eller flyreiser hvis du krever fradrag for dette.