Vi oppdaterer beskrivelsen av postene i skattemeldingen nå

All veiledning om skattemeldingen for inntektsåret 2018 vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen 4. april 2019.

3.3 Kapitalkostnader og andre fradrag

Postene under "3.3 Kapitalkostnader og andre fradrag" gjelder fradrag som for eksempel for gjeldsrenter, innbetaling til individuell pensjonsordning, tap ved salg av fast eiendom, andel av kostnader i boligselskap/-sameie, tap ved salg av aksjer eller andeler av verdipapirfond, underskudd ved utleie av fast eiendom, fremførbart underskudd fra tidligere år og gaver.

Alle poster for 3.3 i skattemeldingen

footer/desktop/standard