Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 3.3.1

3.3.1 Gjeldsrenter

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2021

Denne posten viser hva du har betalt i gjeldsrenter, forsinkelsesrenter og/eller rentefordel av rimelig lån fra arbeidsgiver. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som har betalt gjeldsrenter og/eller forsinkelsesrenter til kredittinstitusjon i Norge, og alle som har hatt rentefordel av lån fra arbeidsgiver.

Du kan også kreve fradrag for:

  • omkostninger ved opptak av lån, også etableringsgebyr.
  • finansieringsomkostninger i forbindelse med konvertering av lån for å få lavere rente, også kostnader til takstmann.
  • renter på lån fra arbeidgiver og private långivere (for eksempel familiemedlemmer).
  • gebyr knyttet til individuell nedbetaling av andelshavers andel av fellesgjeld i boligselskap
  • betalte forsinkelsesrenter av gjeldsrenter, og renter og omkostninger ved kredittkjøp.
  • renter på lån i utlandet som føres i post 3.3.2.

Du kan IKKE kreve rentefradrag for:

  • renter som er forfalt, men som du ikke har betalt i 2021 (med mindre de inngår i bokføringspliktig virksomhet). Slike renter får du først fradrag for det året du betaler dem. Også forstudielån i Lånekassen gis det bare fradrag for renter som er betalt.
  • inkassogebyr og omkostninger i forbindelse med inkasso.
  • rentetillegg på restskatt (gjelder ikke forsinkelsesrenter).
  • gebyr for tinglysning av pantobligasjon.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Posten er normalt fylt inn med summer for hva du har betalt i gjeldsrenter og/eller forsinkelsesrenter. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av den som har mottatt betaling av deg, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot skal stå i årsoppgaven du får fra lånegiver(e) i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte den du har lånt penger av for å be om at korrekte opplysninger sendes til Skatteetaten.

Hvis det mangler informasjon, må du føre opp långivers navn, gjeld, gjeldsrenter og eventuelt årsak til endring.

Rentefordel av rimelig lån fra arbeidsgiver blir normalt fylt ut fra hva som er rapportert inn av arbeidsgiver, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot skal stå i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra arbeidsgiver i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte arbeidsgiver for å be de sende korrekte opplysninger til Skatteetaten.

Hvis du har privat lån som du har betalt renter på, kan du føre opp rentene her. Du må skrive inn informasjon om långiver, gjeld, gjeldsrenter og årsak til endring.

Selv om du har lån sammen med en annen, innrapporteres det fra banken kun på èn. Hvordan dere kan fordele det avhenger av om dere er gift eller ikke. Denne fordelingen må gjentas hvert år på skattemeldingen, og begge må endre. Endring i posten hos den ene gir IKKE automatisk endring i posten til den andre lånetakeren. 

Uansett må totalsummen være den samme. For eksempel hvis gjeldsrenter reduseres med 10 000 kroner hos den ene, må den øke med 10 000 kroner hos den andre. Du må endre eller legge til informasjon om långiver, gjeld, gjeldsrenter og årsak til endring.

Ektefeller

Ektefeller kan fordele både gjeld og gjeldsrenter som de vil, men totalt må det være 100 prosent.

Samboere/medlåntakere

Samboere/medlåntakere skal fordele gjelden og gjeldsrentene som det står i lånepapirene hvis dere har lånet sammen. Dere må da fordele både gjelden og gjeldsrentene etter hvor mange prosent dere eier hver. Sjekk at dere står som samboere i post 1.3.

Hvis dere skriver en kontrakt dere imellom som fordeler lånet annerledes for eksempel fordi den ene har lav inntekt, kan gjelden og rentene fordeles etter denne kontrakten.

Hvis din tidligere partner ikke vil endre gjelden og gjeldsrentene, kan du gjøre det i din skattemelding. Hvis dere var samboere, må du også sjekke at dere ikke lenger står som samboere i post 1.3.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dersom du endrer, sletter eller tilføyer informasjon om gjeldsrenter må du kunne dokumentere dette med årsoppgave eller bekreftelse fra kredittinstitusjonen hvis vi spør.