Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 3.3.2

3.3.2 Gjeldsrenter utlandet

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2022.

I denne posten fører du opp hva du har betalt i gjeldsrenter i utlandet.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som har betalt gjeldsrenter til utenlandsk långiver.

Er du skattemessig bosatt i Norge har du krav på fradrag for gjeldsrenter. Fradrag for gjeldsrenter begrenses hvis:

  • du utøver/deltar i virksomhet i utlandet og inntekter av virksomheten er unntatt beskatning i Norge etter skatteavtale.
  • du har fast eiendom i utlandet og inntekter av eiendommen er unntatt beskatning i Norge etter skatteavtale.

Fradraget skal likevel ikke begrenses dersom du eier bolig eller fritidsbolig i en annen EØS-stat og skatteavtalen sier at inntekten ikke skal beskattes i Norge.

For 2021 gjelder det Italia og Kroatia. Har du krevd fradrag for gjeldsrenter i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger, kan du ikke trekke fra dette beløpet i Norge.

Er du ikke skattemessig bosatt i Norge, har du i utgangspunktet bare krav på fradrag for gjeldsrenter som er knyttet til fast eiendom i Norge eller næringsvirksomhet som er skattepliktig i Norge.

Er du bosatt i en EØS-stat, kan du likevel få fradrag for gjeldsrentene dersom hele eller tilnærmet (90 prosent) hele din samlede inntekt er skattepliktig i Norge.

Hvis du har inntekt av fast eiendom eller virksomhet i utlandet som er unntatt beskatning i Norge etter skatteavtale, begrenses imidlertid fradraget for gjeldsrenter.

Fradraget skal likevel ikke begrenses dersom du eier bolig eller fritidsbolig i en annen EØS-stat og skatteavtalen sier at inntekten ikke skal beskattes i Norge. For 2021 gjelder det Italia og Kroatia. Har du krevd fradrag for gjeldsrenter i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger, kan du ikke trekke fra dette beløpet i Norge.

Krever du standardfradrag i post 3.3.7 kan du ikke kreve fradrag for gjeldsrenter i post 3.3.2.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

I posten fører du informasjon om långivers navn, gjeld i norske kroner, gjeldsrenter i norske kroner og gjennomsnitt valutakurs. Ved omregning av gjeldsrenter bruk gjennomsnitt valutakurs fra Norges Bank, og ved omregning av gjelden bruk kjøpskurs fra Norges Bank 31. januar 2021.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis vi spør må du kunne dokumentere:

  • gjeld og gjeldsrenter med bekreftelse fra låneinstitusjonen
  • hvis du har bolig/fritidsbolig i annen EØS-stat, må du kunne dokumentere at du ikke har krevd fradrag for gjeldsrentene i det landet boligen ligger
  • hvis du ikke er skattemessig bosatt i Norge og krever fradrag for gjeldsrenter, må du kunne dokumentere at hele eller tilnærmet hele din inntekt er skattepliktig i Norge. Sammenligningsgrunnlaget er din totale inntekt før fradrag i de ulike land.