Post 3.5.3

3.5.3 Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du særfradrag på grunn av lettere nedsatt ervervsevne.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har

  • lettere nedsatt ervervsevne og
  • ikke mottar uføretrygd eller andre offentlige stønader.

Fradraget gis på grunnlag av en økonomisk behovsprøving. Dersom du er gift, foretar vi en samlet vurdering av din og din ektefelles inntekt og formue. Tilsvarende gjelder for registrerte partnere og meldepliktige samboere. Du får fradrag når din/deres økonomiske situasjon ikke er tilstrekkelig til å dekke alminnelig levestandard.

Dette særfradraget gis ikke i tillegg til særfradrag for uførhet, post 3.5.1, eller særfradrag for uvanlig store sykdomskostnader, post 3.5.4.

Når du tar midlertidig opphold i Norge eller kun har vært i Norge deler av året, får du begrenset særfradrag ut fra antall måneder, både hele og påbegynte, du er i Norge. Dersom du krever 10 prosent standardfradrag i post 3.3.7, inngår særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne i dette standardfradraget og kan ikke kreves i tillegg.

Satser og nøkkeltall

Satsen for særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne er 9 180 kroner per år.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard