Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 3.5.3

3.5.3 Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2022.

I denne posten fører du særfradrag på grunn av lettere nedsatt ervervsevne.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har

  • lettere nedsatt ervervsevne og
  • ikke mottar uføretrygd eller andre offentlige stønader.

Fradraget gis på grunnlag av en økonomisk behovsprøving. Dersom du er gift, foretar vi en samlet vurdering av din og din ektefelles inntekt og formue. Tilsvarende gjelder for registrerte partnere og meldepliktige samboere. Du får fradrag når din/deres økonomiske situasjon ikke er tilstrekkelig til å dekke alminnelig levestandard.

Dette særfradraget gis ikke i tillegg til særfradrag for uvanlig store sykdomskostnader, post 3.5.4

Imidlertid kan særfradraget gis i tillegg til særfradrag for enslige forsørgere, post 3.5.5.

Når du tar midlertidig opphold i Norge eller kun har vært i Norge deler av året, får du begrenset særfradrag ut fra antall måneder, både hele og påbegynte, du er i Norge. Dersom du krever 10 prosent standardfradrag i post 3.3.7, inngår særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne i dette standardfradraget og kan ikke kreves i tillegg.

Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne kan ikke føres til fradrag når du benytter kildeskattordningen for utenlandske arbeidstakere.

Satser og nøkkeltall

Satsen for særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne er 9 180 kroner per år.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

I post 3.5.3 fører du opp beløpet for særfradrag som er på 9 180 kroner per år.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.