Post 4.3.5

4.3.5 Annen fast eiendom

Gjelder for inntektsåret 2018

Hvis du eier annen fast eiendom per 31. desember skal formuesverdien føres i denne posten. Med annen fast eiendom menes tomt, næringseiendom, gårdsbruk eller annen fast eiendom med eller uten skattepliktig avkastning. Formuesverdien fastsettes ut fra enten tidligere formuesverdi på eiendommen, kostpris ved nyoppført bygg eller omsetningsverdi/kjøpesum. Det skal ikke foretas noen generell økning av formuesverdiene for annen fast eiendom inntektsåret 2018. Har imidlertid eiendommen steget i verdi fra 1. januar 2018 på grunn av vesentlige påkostninger mv., skal formuesverdien økes. 

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som enten:

  • eier tomt per 31. desember,
  • eier gårdsbruk/jordbrukseiendom per 31. desember,
  • eier norsk næringseiendom per 31. desember. RF-1098 Formue av næringseiendom skal leveres sammen med skattemeldingen,
  • eier annen fast eiendom med eller uten skattepliktig avkastning
  • eller har solgt eller kjøpt en av de ovennevnte type eiendom innen 31. desember, men tinglysning har skjedd etter 31. desember

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I skattemeldingen er post 4.3.5 som regel ferdig utfylt med den formuesverdi eiendommen fikk fastsatt ved forrige års fastsetting. Du må sjekke at alt ser korrekt ut.

Dersom det ikke er foreskrevet noen generell økning av formuesverdien, vil likevel formuesverdien kunne økes dersom eiendommen har steget i verdi fra 1. januar 2018 på grunn av vesentlige påkostninger. Dessuten må eiendommer som har vesentlig lavere formuesverdi enn sammenlignbare eiendommer, kunne heves.

Verdien av jordbrukseiendom/gårdsbruk fastsettes under ett for driftsbygning, våningshus, føderådsbolig, jord og grunn. Ved kjøp eller overdragelse av jordbrukseiendom/gårdsbruk skal den nye eieren levere utfylt RF-1013 Kostpris for landbrukseiendom. I skjemaet skal det foretas en fordeling av den totale kostprisen for eiendommen på de enkelte eiendelene tilhørende jordbrukseiendommen/gårdsbruket.

I post 4.3.5 vil eiendommens formuesverdi fremkomme. Formuesverdien skal ikke utgjøre mer enn 80 prosent av eiendommens markedsverdi eller eiendommens kostpris (inkludert grunn).

Merk at det gjelder en særskilt begrensing for fastsettelse av formuesverdi på våningshus. Formuesverdien på våningshus kan maksimalt utgjøre 30 prosent av markedsverdien. Ettersom formuesverdien av våningshus på gårdsbruk/jordbrukseiendom inngår i den samlede formuesverdien på gårdsbruket, må total markedsverdi og formuesverdi fordeles mellom våningshus med passende arrondert tomt og resten av eiendommen. (Formuesverdien for den resterende del av eiendommen påvirkes ikke av eventuell nedsettelse av formuesverdien for våningshuset).

Verdien av tomt fastsettes ut fra markedsverdi. Formuesverdien på ubebygd tomt skal ikke overstige 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

I post 4.3.5 fører du summen fra post 295 i RF-1098 Formue av næringseiendom. Verdien av norsk næringseiendom fastsettes ut fra blant annet utleieverdien. RF-1098 skal leveres sammen med skattemeldingen. Formuesverdien på næringseiendom skal ikke overstige 96 prosent av eiendommens markedsverdi.

Feil formuesverdi i forhold til markedsverdi

Hvis du mener at formuesverdien på din eiendom (tomt, gårdsbruk mv.) overstiger 80 prosent av markedsverdien endrer du formuesverdien i posten. Tilsvarende grense for næringseiendom ligger på 96 prosent av markedsverdien.

Hvis du har solgt eiendommen, men den fortsatt står oppført på skattemeldingen, sletter du eiendommen i posten.

Hvis eiendommen ikke står oppført i skattemeldingen, må du selv føre den opp. Du må oppgi kommune, gårds-, bruks-, seksjons- og/eller festenummer, eierandel i prosent og formuesverdi.

31. mars kan du logge inn for å se skattemeldingen din for 2019

Åpne skattemeldingen for 2018

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på eventuelle endringer/fastsettelse av formuesverdien i skattemeldingen, men du må kunne legge fram dokumentasjon på foretatt endring/fastsettelse hvis vi spør.

Dersom du foretar endring av formuesverdien fordi du mener den er for høy i forhold til markedsverdi, må du kunne dokumentere markedsverdien enten fra takstmann/eiendomsmegler eller observerbar omsetningsverdi av nyere dato hvis vi spør.