Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 4.6.2

4.6.2 Annen skattepliktig formue i utlandet

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2021

I denne posten fører du opp formue i utlandet som er skattepliktig til Norge og som ikke skal føres i andre poster. Det gjelder utenlandske aksjer, utestående krav, obligasjoner og kapitalforsikring. Dette gjelder dersom disse finansproduktene ikke er rapportert inn til Skatteetaten av din forvalter/bank. Andeler i utenlandske verdipapirfond føres i post 4.1.4 (aksjedel) og 4.1.5 (rentedel).

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har skattepliktig formue i utlandet i form av:

 • alle utenlandske aksjer herunder de som er notert på Oslo børs
 • utestående krav på utenlandske skyldnere
 • obligasjoner
 • kapitalforsikring
 • annen skattepliktig formue

 

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Du må oppgi formuen i utlandet i post 4.6.2.

I posten fører du formuesverdi. Den skal oppgis i norske kroner.

Hvis du mottar utbytte på utenlandske verdipapirer, skal det føres i post 3.1.7.

I posten fører du:

 • selskapets navn
 • antall aksjer
 • formuesverdi per 1. januar 2022 i norske kroner
 • skatt trukket i utlandet, omregnet til norske kroner.
 • valutakursen du bruker ved omregning. Bruk kjøpsverdien til Norges Bank 1. januar 2022.

Hvis du mottar utbytte på utenlandske verdipapirer, skal det føres i post 3.1.7.

Verdien på utestående krav, panteobligasjoner, gjeldsbrev og lignende til utenlandske skyldnere settes til kravets pålydende uten renter eller avkastninger.

I posten fører du:

 • navn på den som har lånt pengene
 • summen du har lånt ut i norske kroner per 31. desember
 • inntekt på lånet i norske kroner
 • valutakursen du bruker ved omregning. Bruk kjøpsverdien til Norges Bank 1. januar 2022.

Utenlandske obligasjoner verdsettes til kursverdien i norske kroner. Er det ikke notert kurs eller kursen ikke er kjent, verdsetter du obligasjonene til antatt salgsverdi.

I posten fører du:

 • utsteders navn
 • antall obligasjoner
 • samlet verdi per 1. januar 2022 i norske kroner
 • renter i norske kroner
 • skatt trukket i utlandet, omregnet til norske kroner.
 • valutakursen du bruker ved omregning. Bruk kjøpsverdien til Norges Bank 1. januar 2022.

Verdien av livsforsikring som er tegnet som en kapitalforsikring settes til gjenkjøpsverdien i norske kroner. Bruk kjøpsverdien til Norges Bank 1. januar 2022 ved omregning til norske kroner. Er forsikringen uten gjenkjøpsverdi skal du ikke skatte av den og dermed ikke føre den opp.

I posten fører du:

 • hvilken type formuen er
 • kjøpesum i norske kroner
 • formuen i norske kroner
 • valutakurs ved omregning. Bruk kjøpsverdien til Norges Bank 1. januar 2022.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Har du betalt formuesskatt på formuen i utlandet, kan du kreve fradrag i norsk formuesskatt. Du må da huke av "Ja" for kreditfradrag i post 1.5.6. Skjema "RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" skal fylles ut og leveres sammen med skattemeldingen. Leverer du elektronisk vil dette skjema bli tilgjengelig når du svarer "Ja" i posten.

Krever du kreditfradrag må fastsatt og betalt skatt i det andre landet kunne dokumenteres dersom vi spør om det.