Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 4.8.1

4.8.1 Innenlandsk gjeld

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2021

Denne posten er forhåndsutfylt med opplysninger som hva du har i gjeld til norske låneinstitusjoner eller i forbindelse med kredittkjøp.  Poste viser også hva du skylder i restskatt per 31. desember. Gjeldsfradrag for festeavgift som ikke er forhåndsutfylt, må du føre opp selv. 

Gjelder posten meg?

Posten gjelder for alle som har:

  • gjeld i norske låneinstitusjoner
  • gjeld i forbindelse med kredittkjøp
  • utestående restskatt per 31. desember

Posten gjelder også for deg som har en bolig eller fritidsbolig på en festetomt, der

  • du ikke har en tidsbegrenset bruksrettighet på tomten og
  • tomten er medregnet i din formue

Du har da rett på gjeldsfradrag i denne posten fordi du må skatte av tomten i post 4.3.2 og 4.3.3.

Satser og nøkkeltall

For festetomt er kapitalisert verdi 10.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Posten er normalt fylt inn med beløp for hva du skylder per 31.desember. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av den du har inngått låneavtale med, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra lånegiver(e).

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte den du har lånt penger av for å be de sende korrekte opplysninger til Skatteetaten.

Betalte renter på lånet, skal føres i post 3.3.1.

Hvis det mangler informasjon, må du føre opp långivers navn, gjeld, gjeldsrenter og årsak til eventuell endring.

Restskatt du skylder per 31.desember er normalt fylt inn. Summen baserer seg på skyldig restskatt registrert hos Skatteetaten.

Beløpene du skal sjekke mot skal stå i årsoppgaven "Oversikt over gjeld og betalt renter per 31.12". Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen.

Du bør også kontakte Skatteetaten for at årsoppgaven skal bli riktig.

Gjeldsfradrag for festetomt er den årlige festeavgiften x 10 (kapitalisert verdi). Beløpet må du selv føre i posten. 

Privat lån vil ikke være rapportert inn, uansett om du har oppgitt det på skattekortet eller tidligere år, og derfor må du legge det til.

Du fører opp summen per 31. desember, navnet på utlåner og adressen til vedkommende. Dette må gjøres hvert år i skattemeldingen.

Slik legger du til privat lån og betalte renter.

Gi beskjed til den du har lånt penger av om at vedkommende også må huske og føre opp lånet i post 4.1.6.

Selv om du har lån sammen med en annen, innrapporteres det fra banken kun på èn. Hvordan dere kan fordele det avhenger av om dere er gift eller ikke. Denne fordelingen må gjentas hvert år på skattemeldingen, og begge må endre. Uansett må totalsummen være den samme.

For eksempel hvis gjelden reduseres med 100 000 kroner hos den ene, må den øke med 100 000 kroner hos den andre. Du må endre eller legge til informasjon om långiver, gjeld, gjeldsrenter og årsak til endring.

Ektefeller kan fordele både gjeld og gjeldsrenter som de vil, men totalt må det være 100 prosent.

Samboere skal fordele gjelden og gjeldsrentene som det står i lånepapirene hvis dere har lånet sammen. Dere må da fordele både gjelden og gjeldsrentene etter hvor mange prosent dere eier hver. Sjekk at dere står som samboere i post 1.3.

Hvis dere skriver en kontrakt dere imellom som fordeler lånet annerledes for eksempel fordi den ene har lav inntekt, kan gjelden og rentene fordeles etter den kontrakten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.