Vilkår for bestilling og bruk av skattelister

Hvem kan bestille skattelister?

Det er bare presseorganer som kan få tilgang til skattelistene, det vil si media som har som hovedformål å drive med selvstendig redaksjonelt arbeid. Det fremgår av forarbeidene til skatteforvaltningsloven, se. Prop. 38 L (2015-2016) punkt. 15.7.1, at det ved avgjørelsen av hva som regnes som et presseorgan i denne sammenheng bør tas utgangspunkt i medium som omfattes virkeområdet til mediefridomslova, se. § 2. Mediefridomslova har blitt opphevet og erstattet av medieansvarsloven, og virkeområdet til den nye loven er regulert i § 2.

Følgende vil ikke få tilgang til skattelister:

  • Frilansjournalister.
  • Internettportaler, startsider og lignende der hovedformålet er markedsføring.
  • Organisasjoner, foreninger eller selskaper som i hovedsak publiserer nyheter med mer uten allmenn interesse, eksempelvis til medlemmer eller ansatte.

Bestillingen må sendes fra det enkelte presseorgan. Samlebestilling fra grupper av presseorganer vil bli avvist.

Bruk av skattelister

Presseorganet skal bare bruke skattelistene og skattelisteopplysningene i forbindelse med sitt eget selvstendige redaksjonelle arbeid. Dette innebærer at presseorganet kan bruke skattelistene som ledd i sitt interne journalistiske arbeid og publisere sine journalistiske funn.

Presseorganer kan ikke tilgjengeliggjøre eller legge ut hele eller deler av skattelisten for personlige skattepliktige i søkbar form på Internett eller på annen måte gi disse videre til andre. Dette innebærer for eksempel at pressen ikke kan distribuere papirlister som omfatter hele eller deler av befolkningen i et område. Vilkårene er ikke ment som en journalistisk begrensning. Som Finanskomiteens flertall viste til under behandlingen av lovendringen, skal det fortsatt være slik at:

”pressen kan plukke ut personer fra listene for å lage saker som ivaretar pressens rolle som en samfunnskritisk aktør ovenfor myndighetene og samfunnsutvikling. Det betyr at lister over kommunenes ti rikeste, folkevalgtes inntekt, osv. skal også i framtiden være mulig å publisere.”

Skattedirektoratet har tolket Finanskomiteen slik at publisering av lister på opptil 100 personer per kommune ikke vil komme i konflikt med vilkåret i skatteforvaltningsloven § 9-7 siste ledd annet punktum om at hele eller deler av skattelisten ikke skal publiseres. For at listene skal vise omtrent det samme forholdsmessige antallet i store og små kommuner, må imidlertid listenes lengde vurderes opp mot kommunens størrelse. I små kommuner forutsettes følgelig antall eksponerte å måtte bli betydelig lavere enn 100 personer.

Det er ikke noe krav om at listene ikke kan gjelde mindre områder enn kommuner. Det avgjørende må være at det samlet sett ikke publiseres opplysninger om for mange skattepliktige. En liste som er begrenset til et mindre område må dermed omfatte færre skattepliktige.

Skattedirektoratet anser det følgelig ikke som et brudd på reglene å publisere topplister per postnummer forutsatt at antallet skattelisteopplysninger per postnummer begrenses slik at det samlede antall skattepliktige som omfattes blir lagt på nivå med det som aksepteres ved topp 100-listene for kommunene. For at det totale antallet eksponerte ikke skal bli for høyt, legger Skattedirektoratet til grunn at det maksimalt kan eksponeres 15 personer per postnummer. Antall eksponerte skal være betydelig lavere der postnummeret har få skattepliktige. Det er viktig at det tydeliggjøres hva slags uttrekk presseorganet velger å bruke.

Avtale om bruk av skattelistene

Presseorganet ved ansvarlig redaktør eller fungerende ansvarlig redaktør må akseptere avtalen om bruk av skatteliste før bestilling kan sendes til behandling i Skatteetaten. Dette gjøres i forbindelse med utfylling av bestilling. Avtalen gjelder ikke skatteliste for upersonlige skattepliktige (aksjeselskaper med videre). 

Publisering av hvem som har fått elektronisk tilgang til skattelistene.

Stortinget har besluttet at det skal lages en oversikt over alle presseorgan som har fått elektronisk tilgang til skattelistene. Denne oversikten skal publiseres på skatteetaten.no, se. Prop. 94 LS (2013-2014) punkt. 8.4.8.

For inntektsåret 2021 kan pressen bestille to typer skattelister:

  • Skatteliste for personlige skattepliktige (inkludert fire oppdateringer i året) for 1 500 kroner (eksklusiv merverdiavgift). 
  • Skatteliste for upersonlige skattepliktige (aksjeselskaper mv.) for 1 500 kroner (eksklusiv merverdiavgift). Denne skattelisten oppdateres ikke. 

Skattelistene omfatter hele landet. Vi behandler bestillinger av skattelister fortløpende. 

Det er viktig å oppgi riktig kontaktperson

Skatteetaten godtar kun henvendelser fra oppgitt kontaktperson og mobilnummer ved uforutsette hendelser på datoen skattelistene legges ut.