Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Automatisk utsendelse av vedtaksutkast ved klage på likning

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skattytere skal heretter automatisk få tilsendt skattekontorets utkast til vedtak i skatteklagenemnda. Dette vil bidra til å styrke skattyters rettssikkerhet.

Skattekontoret utarbeider utkast til vedtak i klage- og endringssaker som skal avgjøres av skatteklagenemnda. I dag får alle som ber om det innsyn i vedtaksutkastet i sin sak.

Skatteetaten vil nå endre dagens rutine og i stedet uoppfordret sende skattyter vedtaksutkast før behandlingen i skatteklagenemnda. Skattyter får så en frist for å komme med eventuelle merknader til utkastet.

Skattekontorets saksforberedelse er innrettet slik at skatteklagenemnda skal foreta en reell overprøving av skattekontorets tidligere rettsanvendelse og bevisbedømmelse. For å få en riktig avgjørelse, er det viktig at saken er så godt opplyst som mulig. Den nye ordningen gir skattyteren en klar oppfordring til å sikre at alle faktiske opplysninger som kan ha betydning for saken er kommet med når den legges frem for nemnda.

Totalt behandler skatteklagenemndene omtrent 3 000 saker hvert år. Automatisk utsendelse vil føre til at saksbehandlingen generelt kan ta noe lenger tid. Utkast til vedtak i saker der det innstilles på fullt medhold for skattyter vil derfor ikke bli sendt ut automatisk. I slike tilfeller vil det som regel være viktigst for skattyter å få det nye skatteoppgjøret så raskt som mulig. Skattyter vil likevel fortsatt ha mulighet til å be om innsyn.