Nyhet

Forlik om momskompensasjon for badeanlegg i Alstahaug

  • Publisert:

Staten har inngått forlik med Alstahaug kommune i Nordland som gir kommunen merverdiavgiftskompensasjon for badeanlegget, også for publikumsbading mot betaling.

Spørsmålet i slike saker er om en kommune utøver økonomisk aktivitet og dermed ikke kan kreve kompensasjon for denne bruken. Da er det sentralt å se på hvor høye inntektene er sammenlignet med kostnadene forbundet med publikumsbadingen.   

I saken om badeanlegget i Sandnessjøen fikk Staten medhold i tingretten. I forbindelse med kommunens anke til Hålogaland lagmannsrett, har Skattedirektoratet gjort en ny gjennomgang av saken og vurdert faktum annerledes enn hva som ble gjort da saken gikk i tingretten. Kostnadene forbundet med publikumsbadingen mot betaling ble beregnet å være høyere enn hva som ble lagt til grunn i tingretten.

- Ut fra denne nye beregningen har vi kommet til at kommunen ikke utøver økonomisk aktivitet. Derfor har vi valgt å inngå forlik med kommunen, sier Harald Johannessen, juridisk direktør i Skattedirektoratet.

- Det har versert flere lignende saker om merverdiavgiftskompensasjon i forvaltningen. Det er viktig å understreke at alle saker må vurderes konkret. Faktum når det gjelder inntekter og kostnader mv. vil være forskjellig fra sak til sak. Det er derfor ikke generelt grunnlag for å si at vi har behandlet andre saker feil, sier Johannessen.

 

FAKTA/BAKGRUNN

I merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4 er det nedfelt en konkurranseregel som sier at kommunen ikke har rett til kompensasjon for merverdiavgift når det utøves økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med private virksomheter som ikke har rett til kompensasjon. Kommunale svømmeanlegg som tar betaling for publikumsbading, kan rammes av dette dersom aktiviteten etter sin art er økonomisk/markedsmessig. Dersom billettinntektene finansierer en for stor del av tilbudet, slår hensynet bak konkurranseregelen inn.

Finansdepartementet har 18. desember 2020 avgitt en fortolkningsuttalelse om økonomisk aktivitet og kommunale svømmeanlegg. Uttalelsen ble fulgt opp med en praktisk veiledning av Skattedirektoratet 4. juli 2022. Resultatet i Alstahaug etter forliket er i tråd med dette.