Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nyhet

Har du mottatt purring på selvangivelsen?

  • Publisert:
  • Oppdatert: 02.11.2017

Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

70 000 personer og selskaper har ikke levert selvangivelsen for fjoråret. De mottar i disse dager purrebrev, enten i altinn eller på papir.

Personlig skattyter

Dersom du mottok selvangivelse for næringsdrivende i vår, er det ikke mulig å benytte seg av leveringsfritak. Dette gjelder selv om du ikke hadde næringsinntekt i fjor. Dermed selvangivelsen leveres inn.

Årsaker til at du har mottatt selvangivelse for næringsdrivende kan være:

  • at du hadde næringsposter i selvangivelsen for 2013
  • at du tidligere har drevet næring
  • at du har vært/er deltaker i et ANS/DLS/KS
  • at du har delt næringsinntekt med ektefelle
  • at du er ny næringsdrivende i 2014
  • at du er registrert i mva-manntallet

Se fullstendig oversikt over hvem som får selvangivelse for næringsdrivende.

Det viktigste er at du leverer selvangivelse med vedlegg så fort som mulig slik at du unngår skjønnsligning og tilleggsskatt.

Trenger du hjelp til utfylling og innlevering?

Aksjeselskaper og andre upersonlige skattytere

Selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere. Dette gjelder selv om de ikke hadde drift i 2014 eller ble stiftet/opphørte i 2014.

Selvangivelsen med vedlegg må derfor leveres så snart som mulig for å unngå skjønnsligning og tilleggsskatt.

AS

Trenger du hjelp til utfylling og innlevering?

ANS/DLS/KS

Et deltakerliknet selskap er et foretak som driver økonomisk virksomhet for to eller flere deltakeres regning og risiko, og hvor minst en av deltakerne har ubegrenset ansvar for virksomhetens samlede forpliktelser. Selskapet skal levere næringsoppgave og RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap (KS, ANS, DAmv.) for 2014. I tillegg skal selskapet levere RF-1233 Selskapets oppgave over deltakernes formue og inntekt i deltakerliknet selskap.

Mer informasjon finner du her.

NUF - Norsk filial av utenlandsk foretak

Foretaket har plikt til å sende selvangivelse og næringsoppgave til norske ligningsmyndigheter for filialen, eventuelt for hele foretaket dersom dette er skattemessig hjemmehørende i Norge.

Mer informasjon om hvilke skjemaer som skal leveres finner du her.

Samvirkeforetak

Samvirkeforetak er underlagt alminnelig skatteplikt, jf. skatteloven § 2-2 første ledd bokst. d. Dette er det dessverre mange som ikke har fått med seg, og foretaket har derfor ikke sendt inn noe til skatteetaten.

Det er mulig å bli skattefri selv om det drives virksomhet, hvis foretaket etter en helhetsvurdering ikke har erverv til formål, jf skatteloven § 2-32. Dette vurderes ut fra vedtektene samt annen informasjon om hvordan foretaket driftes.

Har foretaket drevet skattepliktig virksomhet må selvangivelse med pliktige vedlegg leveres.

Mener samvirkeforetaket at de ikke er skattepliktige må dette vurderes av skatteetaten i hvert enkelt tilfelle. Foretaket må derfor:

  • sende inn en nærmere begrunnelse på hvorfor man mener at foretaket ikke er skattepliktig og
  • hvis vedtektene ikke allerede er sendt Brønnøysundregisteret så må disse også legges ved begrunnelsen.

Lag og forening

Det er også sendt purring til enkelte lag og foreninger som ikke er skattepliktige. Disse kan se bort fra purringen, men kan likevel bli kontaktet senere hvis skatteetaten trenger mer informasjon for å vurdere skatteplikten.