Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Kommentar fra skattedirektør Svein Kristensen til Riksrevisjonens rapport om kontroll med grunnlagsdata og selvangivelser

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Riksrevisjonen har hatt en viktig og grundig gjennomgang av etatens kontroll med grunnlagsdata og selvangivelser. Revisjonen tar opp flere viktige spørsmål som jeg tar alvorlig.

I rapporten stilles det blant annet spørsmål knyttet til likebehandling av skattytere. Jeg er helt enig i at det er viktig at like tilfeller behandles likt. Dette tar Skatteetaten tar på alvor, og omorganiseringen fra 2008 skal bidra til at det blir større likhet i håndhevingen av reglene. Vi legger vekt på god intern kommunikasjon, kompetanseheving av ansatte og fremmer forslag til å forenkle regelverket der dette er mulig. Mange tilfeller har behov for skjønnsmessige vurderinger, noe som gjør arbeidet med likebehandling utfordrende. Skatteetaten er avhengig av å ha høy grad av legitimitet og jeg vil sørge for at dette arbeidet intensiveres ytterligere.

Omorganiseringen av etaten fra fylker til regioner har forenklet kommunikasjonen mellom Skattedirektoratet og etaten forøvrig og skapt større rettslikhet. Det er etablert en tettere faglig dialog i etaten, blant annet for å sikre størst mulig likhet og ivaretakelse av skattyteres rettigheter. Vi bruker mer ressurser på å kvalitetssikre vedtak. Omorganiseringen legger også grunnlag for utvikling av større og mer kompetente fagmiljøer, noe som skal øke kvaliteten på etatens arbeid.

Vi er enige med Riksrevisjonen i at kvaliteten på grunnlagsdata har stor betydning, særlig etter innføring av forhåndsutfylte selvangivelser og leveringsfritak. Jeg vil likevel forsikre folk om at kvaliteten på grunnlagsdata gjennomgående er meget god. Det er derfor viktig å avveie ressursinnsatsen på dette i forhold til andre kontrollområder.

Den enkelte har i utgangspunktet et selvstendig ansvar for å kontrollere tredjemannsopplysninger som Skatteetaten legger inn i selvangivelsen og for å fylle ut manglende grunnlagsdata. Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroller er også viktig i denne sammenhengen. Fra Skatteetatens side skal vi også gjøre vårt beste for å sikre at dataene er mest mulig korrekte. Derfor gjennomfører vi blant annet dialogmøter med ulike oppgavegivere for å sikre kvaliteten på tall som rapporteres inn til oss. I 2009 og inneværende år har dette gitt gode resultater. I tillegg til tiltak for å sikre god kvalitet på grunnlagsdataene i forkant, så vil vi også gjennomføre flere kontroller av grunnlagsdata i år. Prioritering av kontroller på dette området må likevel vurderes i forhold til risiko og vesentlighet, og opp mot ressursbruk på andre typer kontroller.

Skatteetaten har vært gjennom en omfattende omorganisering som jeg har stor tro på skal gi gode resultater. Alle skattytere skal føle seg sikre på at vi gjør vårt ytterste for å ivareta deres rettigheter.