Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Ligningen ved Oljeskattekontoret for inntektsåret 2007

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Oljeselskapene som driver virksomhet på norsk kontinentalsokkel, forvalter en betydelig del av Norges nasjonalformue. Utgangspunktet for beskatningen på sokkelen er at petroleumsforekomstene tilhører staten, og at beskatningen skal gi vederlag til ressurseieren. Samtidig driver selskapene en kompleks og multinasjonal virksomhet, og besitter store ressurser og høy kompetanse. 

Disse forholdene skaper behov for en kompetent og grundig skattemessig oppfølging av inntektene fra utvinningsvirksomhet og rørledningstransport, og er bakgrunnen for at selskapene helt fra inntektsåret 1980 har vært lignet av særskilt oppnevnte organer. Avgjørelser under ligningsbehandlingen fattes av Oljeskattenemnda, med Oljeskattekontoret som saksforberedende organ.

Utlignet skatt utgjør 191,7 milliarder kroner
- men reduseres av utbetalingskrav på 5,4 milliarder kroner

Skattelisten for inntektsåret 2007 over skattepliktige som driver utvinning og rørledningstransport av petroleum på norsk kontinentalsokkel, legges ut til alminnelig ettersyn mandag 1. desember 2008 ved Oljeskattekontoret. Listen omfatter 75 selskaper, hvorav 23 er i skatteposisjon. 

Antallet selskaper som driver sokkelvirksomhet har vært sterkt økende, jf. at skattelisten omfattet 66 selskaper i 2006, 53 i 2005 og i overkant av 40 i årene forut for dette.  Det er grunn til å anta at økningen har sammenheng med utbetalingsordningen som har vært gjeldende siden 2005, jf. vedlegget om særregler i beskatningen.

Total utlignet skatt for 2007 utgjør 191,7 milliarder kroner. Til sammenligning tilsvarer beløpet 86 prosent av skatteinntektene (formue- og inntektsskatt) fra personlige skattytere i 2007 .

Med virkning fra inntektsåret 2005 er utvinningsselskaper i underskuddsposisjon gitt rett til å kreve årlig utbetaling av skatteverdien av undersøkelsesutgifter. I tillegg kan selskaper ved opphør av sokkelvirksomhet kreve utbetalt skatteverdien av fremført sokkelunderskudd. For 2007 mottar 40 selskaper utbetaling av til sammen 5,4 milliarder kroner. Beløpet fremkommer som en negativ skatt i skattelisten. Hensyntatt disse utbetalingene utgjør statens skatteinntekter fra sokkelvirksomheten 186,3 milliarder kroner.

Utlignet skatt (i 2007-kroner) per år i denne perioden fremgår av figuren

For inntektsåret 2007 var det utskrevet forhåndsskatt (terminskatt) med kr 187,2 milliarder.  Faktiske innbetalinger utgjør kr 190,3 milliarder, og utlignet skatt for 2007 er derved kr 1,4 milliarder høyere enn innbetalte beløp. Skatteoppgjøret finner sted tre uker etter utlegging av ligningen.  Som en del av skatteoppgjøret vil det også bli foretatt utbetaling av kr 5,4 milliarder som gjelder skatteverdien av undersøkelsesutgifter for selskaper i underskuddsposisjon.

I henhold til ligningsloven § 8-8 vil skattelisten for inntektsåret 2007 være lagt ut i Oljeskattekontorets lokaler i Brynsveien 16 i Oslo fra 1. desember 2008. Nærværende pressemelding inkludert skattelisten vil dessuten være tilgjengelig på Internett sammen med tidligere års pressemeldinger på følgende adresse:

http://www.skatteetaten.no/osk

På grunn av lovbestemmelser som gjaldt for inntektsårene 2003-2005 finnes det ikke skattelister for disse årene på det nevnte nettstedet.  Imidlertid har selskapene samtykket til offentliggjøring av skattetall for 2004-2005 gjennom Utenriksdepartementet.  Den aktuelle adressen er: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2006/transparens.html?id=468578

Fravikelser ved årets ligning

Målsettingen for ligningskontrollen er en mest mulig riktig fastsettelse av skattepliktig inntekt. Ved ligningsbehandlingen for 2007 har Oljeskattenemnda vedtatt fravikelser fra selskapenes selvangivelser på i alt 280 enkeltpunkter. Fravikelsene gjelder delvis uomtvistelige feil som selskapene har gjort, og delvis gjelder de spørsmål der nemnda er uenig i selskapenes skatterettslige vurderinger. Fravikelsene i den sistnevnte kategorien vil ofte bli påklaget, og kan derved ikke anses som endelig avgjort ved lignings¬behandlingen.

For inntektsåret 2007 utgjør netto tillegg i alminnelig inntekt (med 28 prosent skatteeffekt) ca kr 2,8 milliarder.  Netto tillegg i grunnlaget for særskatt (med 50 prosent skatteeffekt) utgjør ca kr 3,0 milliarder.  Utbetalingskrav er redusert med ca kr 124 millioner.  Til sammen gir fravikelsene økte skatteinntekter til staten for dette inntektsåret på ca kr 2,3 milliarder.

To selskaper er ilagt tilleggsskatt for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som kunne ha ført til fastsettelse av for lav skatt. Tilleggsskatten for 2007 utgjør til sammen kr 0,5 millioner.

Et betydelig fravikelsesområde gjelder internprising. Når et selskap innen et konsern leverer varer og/eller tjenester til andre selskaper innen samme konsern, skal dette skje på armlengdevilkår (vilkår som uavhengige parter ville ha avtalt). På grunn av den høye marginalskatten foreligger det insentiv for selskapene til å redusere inntekter og øke utgifter som henføres til sokkelvirksomheten.  For salg av olje medfører normprissystemet at det stort sett ikke oppstår spørsmål om internprising.  Vurdering av salgspriser for gass er imidlertid en økende utfordring for skattemyndighetene, og det er for 2007 foretatt fravikelser fra enkelte avtalte salgspriser.  Det er dessuten foretatt en rekke fravikelser vedrørende konserninterne tjenester.  Petroleumsskatte¬myndighetene har på vanlig måte også fulgt opp internprisingsspørsmål som gjelder forsikring og lånevilkår mv.  

En annen viktig gruppe fravikelser gjelder fordelingen av selskapenes inntekter mellom land (med 28 prosent skatt) og sokkel (med marginalskatt på 78 prosent).  For inntektsåret 2007 gjelder dette for en rekke forskjellige spørsmål.  Fravikelsene gjelder for en stor del investeringer som er gjort på fastlandet men som likevel bedømmes ikke å skape inntekter som er skattepliktige dit.  I enkelte tilfeller er også inntekter fra  gassalg som de aktuelle selskapene har ansett som landvirksomhet, henført til sokkelen. 

Med virkning fra 2007 er det innført nye regler for beregning av finansutgifter til fradrag i sokkelinntekt, jf. vedlegget om skattemessige særregler.  Det er foretatt et betydelig antall fravikelser som gjelder forståelsen av de nye reglene, herunder beregning av skattemessige sokkelverdier samt fastsettelse av rentebærende gjeld og hvilke finansposter som har sammenheng med denne gjelden.

Utvikling - Faktorer som påvirker skattepliktig inntekt

Utviklingen i samlet skatt fra sokkelvirksomheten er i stor grad avhengig av utviklingen i oljepris og dollarkurs. 

Tabellen under viser utlignet skatt og gjennomsnittlig oljepris (normpris ) for de tre siste årene:

 

  Utlignet skatt miliarder kroner Gj.sn. normpris (NOK) Gj.sn. normpris  (USD)
2004 137,3 257 38
2005 189,3 347 54
2006 219,4 416 65
2007 191,7 423 73

Produksjonsvolum er en annen faktor som påvirker statens skatteinntekter. Fra 2006 til 2007 er den totale petroleumsproduksjonen redusert med ca 4,3 prosent, som tilsvarer 10,2 millioner standardkubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e) . Reduksjonen består av en økning i produksjon av gass med 2,4 prosent,  lik produksjon av  NGL, samt en reduksjon i produksjon av olje og kondensat med hhv 6 prosent og 56,2 prosent .

Investeringene i petroleumssektoren utgjorde i 2007 ca. kr 109,3 milliarder, som er en økning på ca. kr 13,6 milliarder fra 2006. Investeringsnivået har både positiv og negativ betydning for statens skatteinntekter. Investeringene må forventes å gi høyere fremtidige salgsinntekter for selskapene, etter at de først har gitt en reduksjon i skattbar inntekt gjennom investeringsbaserte fradrag (avskrivninger, friinntekt og fradrag for finansutgifter). Det er forventet en økning i investeringene frem til 2010 .  Også leteaktiviteten har tatt seg opp i 2007, etter å ha vært på et lavt nivå gjennom flere år.  I 2007 er det påbegynt 32 letebrønner, og det er gjort 12 funn. 

Terminskatten for 2008

For inntektsåret 2008 er det skrevet ut forhåndsskatt (terminskatt) på 289,5 milliarder kroner, jfr. Oljeskattekontorets pressemelding 14. august 2008. Til grunn for beregningen av terminskatt

ligger oljeselskapenes egne anslag på skattepliktig inntekt. Beregningene er hovedsakelig basert på realiserte priser for første halvår 2008, mens det for andre halvår er benyttet estimater.

Oljeselskapene har i sine estimater benyttet en oljepris for andre halvår på rundt 122,6 dollar. Så langt i andre halvår (t.o.m. oktober) har faktisk gjennomsnittlig oljepris vært 95 dollar. Selskapenes anslag på dollarkursen for andre halvår er ca 5,3 mens faktisk gjennomsnittlig kurs for andre halvår (t.o.m. november) er 5,87. Under forutsetning av tilsvarende priser resten av året, indikerer dette at terminskatten kan være noe overvurdert.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Oljeskattekontoret ved Brit Thu Gundersen på telefon 22 88 79 03.

Vedlegg til Oljeskattekontorets pressemelding av 1.12.2008

I det følgende vil det i pkt. 1 bli gitt en kortfattet oversikt over de viktigste særreglene for beskatning av sokkelvirksomhet. I pkt. 2 nedenfor gis det en kort beskrivelse av petroleumsskattemyndighetene.

1)   Særregler ved beskatningen

a) Skattesatser
Av inntekt fra sokkelvirksomhet skal det betales alminnelig selskapsskatt, som de siste årene har vært 28 pst. Beregningen av alminnelig inntekt tar utgangspunkt i skattelovens vanlige regler i den utstrekning ikke annet følger av særreglene i petroleumsskatteloven. I tillegg skal det svares særskatt av virksomheten. Denne er begrunnet i de spesielt gode fortjenestemulighetene ved sokkelvirksomhet (grunnrenten). Satsen fastsettes i Stortingets årlige skattevedtak, og har vært 50 pst. siden 1992. Sokkelselskapenes marginalskatt er derved 78 pst. I beregningsgrunnlaget for særskatten gis det et særskilt fradrag kalt friinntekt, jf. nedenfor. På grunn av friinntekten er gjennomsnittlig skatt lavere enn marginalskatten.

b) Normpriser
Selskapene selger ofte utvunnet petroleum til beslektede selskaper. For ligningsmyndighetene ville det vært en svært vanskelig oppgave å vurdere om avtalt pris for det enkelte salget var markedsmessig. For å unngå dette problemet gir derfor loven hjemmel for at det kan fastsettes normpriser som ved ligningen skal erstatte den faktiske inntekten fra salget. Normprisen fastsettes av Petroleumsprisrådet, og skal tilsvare den prisen petroleum kunne vært omsatt til mellom uavhengige parter. Hittil har det bare vært fastsatt normpriser for råolje. Bruk av normpris fører til at faktisk salgsinntekt blir skattefri i den utstrekning den overstiger normprisen, mens en lavere salgsinntekt vil innebære at selskapet beskattes for en inntekt det ikke har hatt.

c) Avskrivninger
De viktigste driftsmidlene i sokkelvirksomheten, nemlig rørledninger og produksjonsinnretninger, kan avskrives med inntil 16 2/3 pst. årlig, med andre ord lineært over 6 år. Også starttidspunktet for avskrivning er gunstigere for disse driftsmidlene enn for andre, idet avskrivning kan påbegynnes etter hvert som utgiftene blir pådratt. Ved tilvirkning av for eksempel en plattform kan det derved foretas avskrivninger også i byggeperioden. De særlige avskrivnings¬reglene gjelder bare for faste anlegg på sokkelen. Andre driftsmidler avskrives etter de alminnelige reglene i skatteloven.

d) Friinntekt
Friinntekten er et særlig inntektsfradrag i grunnlaget for beregningen av særskatten. Friinntekten beregnes på grunnlag av de samme investeringene som kan avskrives over 6 år, jf. ovenfor, det vil si av investeringer i produksjonsanlegg og rørledninger. Den kan derfor anses som et ekstra avskrivningsfradrag i særskattegrunnlaget. Friinntekten utgjør 7,5 prosent i 4 år, dvs. til sammen 30 prosent.

e) Finansposter
Med virkning fra inntektsåret 2007 foreligger det nye regler som begrenser retten til skattemessig fradrag for finansposter i særskattepliktig inntekt.  Etter de tidligere  reglene skjedde det en forholdsmessig fordeling av netto finansposter (finansutgifter minus finansinntekter) mellom hhv. sokkeldistriktet (78% skatt) og landskatteregimet (28% skatt).  Fordelingsnøkkelen var basert på skattemessige formuesverdier.  For å motvirke insentivet til høyest mulig gjeld skjedde det dessuten en avkorting av fradraget i sokkelinntekt dersom selskapet hadde en regnskapsmessig egenkapitalandel som var lavere enn 20%.  Etter de nye  reglene gis det fradrag for renteutgifter og valutaposter som tilhører rentebærende gjeld, men begrenset til en gjeld som tilsvarer 50% av skattemessige sokkelverdier.  Rentebærende gjeld beregnes som et gjennomsnitt gjennom året, og det skal anvendes gjennomsnittlige valutakurser dersom gjelden er i utenlandsk valuta.  Andre finansposter enn dem som henføres til sokkeldistriktet, kommer til fradrag eller til inntekt med en skatteeffekt lik den alminnelige selskapsskattesatsen – primært i landskatteregimet, men på sokkelen dersom det ikke foreligger tilstrekkelige inntekter på land.  I tilknytning til den nye bestemmelsen om beregning av sokkelfradraget er den tidligere regelen om avkorting som følge av lav regnskapsmessig egenkapitalandel, opphevet.

f) Overdragelser
Dersom overdragelser på sokkelen skulle vært behandlet etter vanlige regler, kunne de skattemessige effektene blitt betydelige – til selskapenes fordel eller ulempe. For å unngå at skattereglene skal virke som insentiv eller disinsentiv til omstruktureringer, er det gitt regler om at overdragelser ikke kan skje uten at Finansdepartementet har samtykket i de skattemessige virkningene. I såkalte § 10-vedtak fastsetter departementet skattemessige vilkår for den enkelte overdragelsen for å sikre provenynøytralitet.

g) Underskudd og utbetalingsordning
Underskudd i sokkelvirksomhet fremføres med tillegg av rente som legges til det akkumulerte underskuddet ved utgangen av hvert inntektsår. Ved realisasjon av virksomheten, eller ved sammenslutning av selskapet med et annet, kan underskuddet overføres til det overtakende selskapet. Tilsvarende regler gjelder for ubenyttet friinntekt. I den grad et sokkelunderskudd skyldes utgifter til undersøkelse etter petroleumsforekomster, kan selskapet som et alternativ til underskuddsfremføring årlig kreve utbetalt fra staten skatteverdien av direkte og indirekte utgifter av denne art.  Ved opphør av sokkelvirksomhet kan selskapet kreve utbetaling av skatteverdien av udekket underskudd. Reglene tar sikte på å senke inngangsbarrierene for nye selskaper på sokkelen.

h) Terminskatt
Sokkelselskapenes løpende skatteinnbetalinger kalles terminskatt. Terminskatten blir fastsatt på basis av det enkelte selskapets opplysninger om forventet inntekt det aktuelle året.  Med virkning fra inntektsåret 2008 skal terminskatten betales i seks terminer – hhv. 1. august, 1. oktober og 1. desember i inntektsåret og 1. februar, 1. april og 1. juni i det påfølgende året.  Det er anledning til å gjøre høyere innbetalinger enn de utskrevne beløpene.  Etter ligningsbehandlingen avregnes innbetalt terminskatt mot utlignet skatt.  Restskatt skal innbetales (og overskytende skatt skal utbetales) tre uker etter utlegging av ligningen.  Det er gitt bestemmelser om renteberegning for å motvirke at selskapene skal se seg tjent med at terminskatten blir fastsatt for lavt.

i) Forhåndsuttalelser
Sokkelselskapene kan be om bindende forhåndsuttalelse fra Oljeskattenemnda vedrørende de skattemessige virkningene av en konkret, forestående disposisjon.  Denne ordningen er i hovedsak tilsvarende den ordningen som gjelder innenfor det alminnelige skatteregimet.  I tillegg er det innført en mulighet for å be om en bindene uttalelse fra Oljeskattekontoret om hvilken pris som vil bli lagt til grunn ved ligningen for en konkret avtale om salg av naturgass til et beslektet selskap.

2)   Petroleumsskattemyndighetene

Oljeskattekontoret ble opprettet som et sentralskattekontor i 1981. Kontoret holder til på Brynseng i Oslo. De første årene hadde kontoret en underavdeling i Sandnes, men denne ble senere skilt ut som et selvstendig kontor (Sentralskatte¬kontoret for Utenlandssaker). Oljeskattekontoret har ca. 45 ansatte og ledes av oljeskattedirektør Torstein Fløystad. Alle saksbehandlere ved kontoret er siviløkonomer eller jurister. Kontoret er administrativt underlagt Skattedirektoratet, men står faglig direkte under Finansdepartementet. Kontorets primære oppgave er å være saksforberedende organ for vedtak som fattes av de særskilte nemndene. I tillegg har kontoret betydelige oppgaver ved rettssaker om lignings¬fastsettelsen. Kontoret yter også bistand til Finansdepartementet i forskjellige sammenhenger.

Avgjørelser under ligningsbehandlingen tas av Oljeskattenemnda. Nemnda kan også fatte endringsvedtak om tidligere års ligningsfastsettelser. Oljeskattenemnda har fem medlemmer og ledes av advokat Ragnar Østensen.

Klagenemnda for petroleumsskatt er klageinstans for avgjørelser som er fattet av Oljeskattenemnda. Klagenemnda har syv medlemmer og ledes av lagdommer Anne Magnus.

Vedlegg

Skatteliste for inntektsåret 2007