Kronikk

Nasjonalt ID-kort: Sårbare grupper blir ekskludert

  • Publisert:

Nasjonalt ID-kort må gis til alle som har et fødsels- eller d-nummer i Norge. Det vil forebygge arbeidslivskriminalitet, og bidra til at sårbare grupper inkluderes i samfunnet. 

(Onsdag 16. august tar vi opp temaet til debatt i Arendal, arrangementet streames.)

Av Nina Schanke Funnemark, skattedirektør

Det nasjonale ID-kortet ble tilgjengelig for norske statsborgere i 2020. I et ferskt høringsforslag åpnes det for å la flere utenlandske statsborgere få det norske ID-kortet. Det ønsker vi velkommen, men at nesten alle kan få, er ikke godt nok.
I høringsforslaget blir flere mennesker tilknyttet Norge ekskludert fra å få det nasjonale ID-kortet. Blant dem EU-borgere på kortvarige arbeidsoppdrag og asylsøkere som venter på svar på sin søknad. Det til tross for at begge grupper er personer som er tildelt en identitet i Norge gjennom et fødsels- eller d-nummer i Folkeregisteret.
Årsaken til at de faller utenfor er kravene som stilles til oppholdsgrunnlag for å få nasjonalt ID-kort. Dette mener vi er lite treffende når formålet med det nasjonalt ID-kortet verken er knyttet til rettigheter eller oppholdsstatus. ID-kortet bør dokumentere hvem du er identifisert som i Norge, og har potensial til å være et viktig verktøy i kampen mot ID-misbruk og skattekriminalitet.


Hva er et ID-bevis, og hvorfor trenger vi det?
Skatteetaten tildeler fødsels- eller d-nummer til alle mennesker bosatt i eller tilknyttet Norge. ID-nummeret du har i Folkeregisteret er unikt for deg. Dette bruker myndigheter og virksomheter for å identifisere deg. Slik vet vi at du er du, og ikke en annen person med samme navn, adresse eller fødselsdato.
ID-nummeret alene er imidlertid ikke nok til å bekrefte hvem du er. Det er behov for et ID-bevis som bekrefter at ID-nummeret brukes av personen det er registrert på. Skal du for eksempel hente reseptbelagte medisiner på apoteket, trenger farmasøyten å se et fysisk ID-bevis som viser din knytning til ID-nummeret.
Skal du sjekke skattemeldingen din på skatteetaten.no bruker du den elektroniske IDen din (eID). eID, som for eksempel BankID, bekrefter knytningen mellom personen foran skjermen og ID-nummeret i Folkeregisteret. For å sikre utstedelse av BankID til rett person, ville det hjulpet med et ID-bevis som viser at personen er knyttet til det norske ID-nummeret som presenteres.

Forebygger arbeidslivskriminalitet
Nasjonalt ID-kort er en mulighet til å hindre kriminelle i å misbruke andres identitet. Men for å stenge helt for muligheten, må vi gi nasjonalt ID-kort til alle som er folkeregistrert i Norge. Det hjelper ikke om noen får; alle har krav på å beskyttes mot å få misbrukt sin identitet.
Et typisk eksempel på hvem som tildeles d-nummer er de som er her i forbindelse med et kortvarig arbeidsopphold. Når arbeidsforhold avsluttes og personen drar, slettes ikke d-nummeret i Folkeregisteret. Dessverre ser vi at slike gjenværende ID-nummer er gjenstand for misbruk. De brukes av andre personer enn de som fikk det tildelt, med hensikt å oppnå vinning på bekostning av et rettferdig arbeidsmarked.
For eksempel ser vi at enkelte arbeidsgivere gjenbruker EU-identiteter til tidligere arbeidstakeres ved å gjenbruke tidligere tildelte ID-nummer. Når noen jobber ulovlig i andres identitet gir dette arbeidsgiver fordelen av billigere arbeidskraft. Dette skaper konkurransevridning i markedet, og uverdige forhold på noen arbeidsplasser.

Én person, én identitet
ID-kortets unike styrke i kampen mot skattekriminalitet henger sammen med kontrollen som gjøres i forbindelse med utstedelse av kortet. Når det utstedes nasjonalt ID-kort, gjøres et såkalt en-til-mange søk i justissektorens registre. Det innebærer kort fortalt et søk på ansiktsfoto, som sikrer at bare én person kan få utsted nasjonalt ID-kort per ID-nummer. Det hindrer også at én person kan benytte flere identiteter ved å få utsted nasjonalt ID-kort på flere ID-nummer.
Dette er viktig fordi det beskytter mot ID-misbruk. Det er vanskeligere å misbruke et ID-nummer som er koblet til både person og biometri, slik tilfellet er med nasjonalt ID-kort. En slik beskyttelse har alle med et norsk ID-nummer behov for. Det bekreftes blant annet av ID-tyveriundersøkelsen 2022, hvor cirka 150.000 nordmenn svarer at de har opplevd ID-tyveri de siste to årene.

Rett inntekt på rett person
Asylsøkere kan på visse vilkår få midlertidig arbeidstillatelse mens søknaden behandles. Som skattemyndighet er vi da blant annet avhengig av at inntekter som blir rapporter fra næringslivet knytter seg til riktig person. Samtidig er det godt kjent i a-krimarbeidet at asylsøkere er en sårbar gruppe arbeidstakere som har høyere risiko for å bli utsatt for misbruk i arbeidslivet.
Som en allerede sårbar gruppe, og uten mulighet til å bekrefte sitt tildelte ID-nummer, er det derfor større risiko for at asylsøkere utnyttes og utsettes for ID-misbruk. Uten ID-bevis er det økt risiko for at noen jobber i en annens identitet og jobber svart i mangel på et lovlig alternativ.
Asylsøkere er tildelt en identitet i Norge gjennom d-nummeret i Folkeregisteret. Det får de allerede ved registering av asylsøknaden. Av det følger også et behov får å kunne bekrefte identiteten sin. Nasjonal ID-kort er en slik løsning.

Alle må få
Utenlandske statsborgeres behov for et sikkert ID-bevis knytter seg også til normal samfunnsdeltagelse i Norge.
Behovet for ID-bevis melder seg når du har behov for et skattekort, skal opprette enn bankkonto eller sjekke et medisinsk prøvesvar på helsenorge.no. Alle er hendelser som krever kontakt med norske myndigheter eller virksomheter hvor det etterspør bekreftelse på tildelt identitet. ID-kort er både et sikkert ID-bevis og kan være et sikrere grunnlag for å opprette eID på høyt sikkerhetsnivå.
Hvert år tildeler Folkeregisteret et ID-nummer til cirka 100.000 utenlandske statsborgere. Det er beskrivende for omfanget av utenlandske statsborgere som også trenger et sterkt ID-bevis for å beskytte sin identitet i Norge. Da kan ikke noen av dem utelates fra ordningen med nasjonalt ID-kort.
Nasjonalt ID-kort er et betydningsfullt tiltak, men effekten avhenger av hvor mange som inkluderes – i dette spørsmålet er ikke flertallet nok.