Pressemelding

Ny skatteforvaltningslov fra 1. januar 2017

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Norge får en egen skatteforvaltningslov fra 1. januar 2017. Loven harmoniserer og samordner regelverket på tvers av de ulike skatte- og avgiftsartene, og gjør regelverket mer tilgjengelig for deg.

Noen begreper endres. For eksempel erstattes begrepet selvangivelse med skattemelding og begrepet likning erstattes med fastsetting.

Skatteforvaltningsloven regulerer alle forhold knyttet til behandlingen av skattesaker, inkludert Skatteetatens saksbehandling, adgang til å foreta kontroll, adgang til å treffe endringsvedtak om skatt og adgang til å ilegge administrative reaksjoner som tvangsmulkt og tilleggsskatt.

Loven regulerer også dine plikter og rettigheter i skattesaker, som for eksempel plikt til å gi opplysninger om egne forhold, rett til å gjøre seg kjent med dokumentene i egen sak og rett til å klage og ta ut søksmål mot Skatteetatens vedtak.

Loven og forskriften erstatter ligningsloven og omtrent 60 skatteforskrifter.

Hva er nytt?

De viktigste endringene er:

Ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt

Under det forrige regelverket var det Skatteetaten som formelt sett fastsatte informasjonen som var grunnlaget for å beregne skatten.

I praksis var det imidlertid du som gjorde dette for formues- og inntektsskatt gjennom å akseptere den forhåndsutfylte selvangivelsen eller endre den.

Nå blir denne praksisen formaliserte gjennom at loven sier at du fastsetter skattegrunnlaget gjennom skattemeldingen (tidligere selvangivelsen). Dette gjelder også for petroleumsskatt. Skatteetaten skal fortsatt beregne skatten.

For merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, særavgifter og merverdiavgiftskompensasjon fastsetter og beregner du som næringsdrivende skatten.

Trekkpliktige fastsetter grunnlaget og beregner skatten for artistskatt, skatt av utbytte som er skattepliktig etter skatteloven § 10-13, og skatt som skal beregnes etter Svalbardskatteloven § 3-1, ved levering av melding om trekk.

Du kan endre egen fastsetting i 3 år

Du kan endre opplysninger i tidligere leverte skattemeldinger for formues- og inntektsskatt, svalbardskatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og særavgifter ved levering av endringsmelding tilbake i 3 år.

Trekkpliktige etter Svalbardskatteloven § 3-1, Jan Mayen-skatteloven og artistskatteloven kan på samme måte endre opplysninger i levert melding om trekk. Dette gjelder ikke grunnlag fastsatt av skattemyndighetene, eller på områder hvor myndighetene har varslet om at fastsettingen er under kontroll.

Oppdages det feil i selvangivelsen for inntektsårene 2015 eller tidligere, kan dette bare endres ved å levere en klage til skatteetaten.

Vi kan endre uriktige fastsettinger i 5 år

Skattemyndighetene har adgang til å endre enhver fastsetting tilbake i 5 år når fastsettingen er uriktig eller når det ikke foreligger noen fastsetting.

Nye regler om tvangsmulkt, tilleggsskatt og overtredelsesgebyr

Det innføres felles bestemmelser om tvangsmulkt, tilleggsskatt og overtredelsesgebyr. Tvangsmulkt kan ilegges i forkant, mens tilleggsskatt og overtredelsesgebyr ilegges i etterkant som en sanksjon mot et lovbrudd.

Nye begreper

Ny skatteforvaltningslov medfører noen endringer i etablerte begreper. For eksempel vil begrepet selvangivelse erstattes med skattemelding, likning erstattes med fastsetting, og omsetningsoppgaven heter nå mva-meldingen.

 

Hva er formålet med loven?

Skatteforvaltningsloven er den siste i en serie av omfattende lovrevisjoner som i de senere årene har samlet og modernisert reglene innen skatteområdet.

Formålet med loven er uttrykt gjennom ønsket om:

  • Økt tilgjengelighet for brukerne
  • Harmonisert og samordnet regelverk
  • Oppdatert og modernisert lovverk