Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nyhet

Nye oppgaver til Skatteetaten fra Tollvesenet

 • Publisert:
 • Oppdatert: 02.11.2017

Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Regjeringen har besluttet å overføre ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter og merverdiavgift ved import fra Tollvesenet til Skatteetaten. I tillegg overtar Skatteetaten ansvaret for alle innkrevingsoppgaver.

Overføringen vil skje i to faser:

 1. Fra 1. januar 2016 overtar Skatteetaten ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter for registrerte særavgiftspliktige og alle innkrevingsoppgaver.
 2. Fra 1. januar 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

Overføringen som skjer 1. januar 2016 innebærer få endringer for brukerne. De fleste prosessene blir som i dag, men Skatteetaten blir nytt kontaktpunkt. Det kommer mer informasjon om endringene fra 1. januar 2017 på et senere tidspunkt.

Lov om toll og vareførsel

Overføringen av oppgavene fører ikke til endringer i pliktene næringsliv og privatpersoner har ved inn- og utførsel av varer etter lov om toll og vareførsel. Alle varer skal fortsatt fremlegges for og deklareres til Tollvesenet som i dag.

www.skatteetaten.no vil fra nyttår inneholde relevant faglig informasjon og tjenester knyttet til de fagområdene Skatteetaten overtar ansvaret for. På toll.no vil du fremdeles finne informasjon om alle prosesser knyttet til import og eksport av varer.

Under følger en kort beskrivelse av endringene:

Skatteetaten overtar tollkredittordningen

Tollkredittordningen overføres til Skatteetaten fra årsskiftet. Fra 1. januar 2016 skal derfor brukerne henvende seg til Skatteetaten hvis de har spørsmål om ordningen. Det blir ingen endringer for mottak av den månedlige kontoutskriften, og betaling skal skje til samme bankkonto som i dag. Det blir ingen endringer i garantidokumentet ved garanti.

Speditører med dagsoppgjør

Fra 1. januar 2016 skal alle henvendelser om denne ordningen rettes til Skatteetaten. Det blir ingen endringer i mottak av dagsoppgjørsfaktura, og betaling skal skje til samme bankkonto som i dag.

Selskaper skal fremdeles deklarere til Tollvesenet

Både de som deklarerer varer på vegne av andre (speditører) og de som importerer varer, skal forholde seg til Tollvesenet som før når de skal levere tolldeklarasjon i Tvinn. Dette gjelder også ved endringer i deklarasjonen og omberegninger.

Enklere bilimport for privatpersoner

Det må betales engangsavgift ved førstegangs registering av kjøretøy i Norge. Dette blir enklere for brukte kjøretøy fra 2016, fordi avgiften kan beregnes og betales gjennom en nettbasert løsning på skatteetaten.no. Slik gjøres dette:

 • Du ankommer grensestasjonen med kjøretøyet.
 • Du fortoller dette hos Tollvesenet, det vil si at du betaler merverdiavgift og eventuelt klimagassavgift.
 • Du drar til Statens vegvesen for å få enkeltgodkjenning.
 • Statens vegvesen godkjenner kjøretøyet og du får informasjon om betaling av engangsavgiften.
 • Du går til betalingsløsningen på skatteetaten.no og forhåndsberegner og betaler engangsavgiften.
 • Når avgiften er betalt, kan du registrere kjøretøyet hos Statens vegvesen, og få utlevert skilter.

I enkelte tilfeller kan ikke den nettbaserte løsningen brukes. Det gjelder for eksempel hovedtyngden av drosjer og spesialutrusten kjøretøy til bruk for brannvesenet. De som ikke kan bruke den nettbaserte løsningen må sende inn søknad via skatteetaten.no og få avgiften beregnet.

Deretter betales avgiften i bank, og bilen registreres hos Statens vegvesen. Skatteetaten.no har oppdatert om dette fra 1. januar 2016

Import av nytt kjøretøy

Ved import av nytt kjøretøy med typegodkjenning, søker du om å få beregnet avgiften på skatteetaten.no, før du oppsøker Statens vegvesen (SVV). Du vil da motta et vedtak fra skatteetaten med beregnet avgift og betalingsinformasjon. Dette vedtaket samt kvittering for betalt avgift tas med til SVV når du skal registrere kjøretøyet.

Det blir nye rutiner for behandling av kjøretøy som skal ha helt eller delvis fritak for engangsavgift. Søknader om unntak eller fritak vil ikke lenger bli behandlet over skranke, men gjennom skatteetaten.no.

Skatteetaten overtar ansvaret for kreditt for engangsavgift

Fra 1. januar 2016 skal alle henvendelser om denne ordningen rettes til Skatteetaten. Det blir ingen endringer i mottak av den månedlige avgiftsspesifikasjonen, og betaling skal skje til samme bankkonto som i dag. Det blir ingen endringer i garantidokumentet ved garanti.

Innrapportering av særavgifter fortsetter i ELSÆR

Når Skatteetaten overtar ansvaret for særavgiftene, vil det særlig få betydning for bedrifter som er registrerte særavgiftspliktige Etter 1. januar 2016 må disse henvende seg til Skatteetaten når de har spørsmål om særavgifter.

Registrerte særavgiftspliktige skal fortsatt bruke ELSÆR (via Altinn) ved innrapportering av særavgift(er). De som ikke benytter seg av elektronisk innrapportering, kan bruke papirskjema som de sender inn til det skattekontoret de tilhører. Betaling skal skje til samme bankkonto som i dag. Det blir ingen endringer i garantidokumentet ved garanti.

Valutaregisteret overføres til Skatteetaten

Ansvaret for Valutaregisteret overføres til Skatteetaten fra 1. januar 2016. Tollvesenet forvalter i dag dette registeret for flere kontollorganer som politiet, Skatteetatenog NAV. Det blir ingen endringer for de som rapporterer til Valutaregisteret i forbindelse med overgangen.

Årsavgift og omregistreringsavgift kreves inn av Skatteetaten

Skatteetaten overtar fastsetting og innkreving av årsavgift og omregistreringsavgift. Prosessene blir som i dag. Spørsmål om avgiftene skal rettes til Skatteetaten etter 1. januar 2016.

Henvendelser og søknadsskjemaer i Altinn

De som i dag kontakter Tollvesenet på telefon eller epost med spørsmål om oppgavene Skatteetaten overtar fra 1. januar , skal etter årsskiftet kontakte Skatteopplysningen (800 80000).

Etter nyttår skal alle søknadsskjemaer til Skatteetaten sendes i Altinn. Øvrige skriftlige henvendelser skjer gjennom skjemaer på skatteetaten.no. Følgende skjemaer vil bli digitalisert og lagt i Altinn:

– Motorvogn:

 • Engangsavgift – valg av alternativ metode for bruksfradrag
 • Søknad om endring av avgiftsmessig status for motorvogner
 • Søknad om midlertidig bruk av Svalbardregistrert kjøretøy i forbindelse med ferieopphold på fastlandet
 • Søknad om midlertidig kjøretillatelse for utenlandskregistrert firmabil
 • Søknad om registrering som avgiftspliktig virksomhet for engangsavgift
 • Søknad om refusjon av engangsavgift for utført kjøretøy
 • Skjema om midlertidig kjøretillatelse for motorvogn

– Betaling:

 • Søknad om tollkreditt
 • Søknad om dagsoppgjør