Nyhet

Saksbehandlingsfeil hos Skatteetaten ved gjeldsordning

  • Publisert:
  • Oppdatert: 11.11.2020

Skatteetaten har ikke overholdt tidsfristen for å sette ned pensjonsgivende inntekt for personer som har vært i en gjeldsordning. – Vi beklager denne saksbehandlingsfeilen og rydder nå opp, sier Lene Ringså, seksjonssjef i juridisk avdeling i Skatteetaten.

Dersom du ikke betaler det du skylder i skatt og avgift vil Skatteetaten nedjustere det som kalles pensjonsgivende inntekt. Skatteetaten har en frist på fem år for å gjøre dette.

 

Redusert pensjonsgivende inntekt kan føre til lavere pensjon- eller uføreytelser fra NAV. For å unngå dette mens du er i en gjeldsordning, har Skatteetaten ventet med å sette ned pensjonsgivende inntekt til det har vært helt sikkert at du har fått ettergitt skatt og avgift gjennom gjeldsordningen.

Dette har ført til at vi i flere saker har ventet for lenge med endringen av pensjonsgivende inntekt, til etter fristen. Vi har dessverre feiltolket fristregelverket, og dette beklager vi overfor de som er berørt, sier Lene Ringså, seksjonssjef i juridisk avdeling i Skatteetaten.

Konsekvenser for berørte

De berørte vil få satt opp igjen sin pensjonsgivende inntekt og noen vil, som følge av dette, få en høyere pensjonsytelse eller uføretrygd.

-  Vi vil kontakte alle som er berørt og vil korrigere deres pensjonsgivende inntekt. Vi har god dialog med NAV og vil sammen med NAV sørge for at alle får registrert korrekte opplysninger for de årene det gjelder, sier Ringså.

Totalt kan opptil 4418 personer være berørt. De har fått et vedtak om nedsatt pensjonsgivende inntekt, selv om fristen var utløpt.  Ut fra foreløpige undersøkelser kan det se ut som om feilen har fått en økonomisk konsekvens for omlag ti prosent, ca. 400 personer. De kan ha rett til en høyere utbetalt ytelse fra NAV. Endelig antall berørte vil først være klart når sakene er ferdig behandlet. Alle saker vil bli individuelt behandlet.

Alle sakene skal være ferdig behandlet av Skatteetaten i løpet av januar 2021. Skatteetaten har gjennomgått hvem som er berørt tilbake til 1993, da gjeldsordningsloven trådte i kraft.

- Vi sender nå brev til berørte. Når NAV får nye opplysninger fra oss, vil pensjon og uføretrygd bli oppdatert. De det gjelder får nye vedtak og en eventuell etterbetaling fra NAV, sier Ringså.

Skatteetaten har nå stanset den feilaktige praktiseringen og Datatilsynet er rutinemessig varslet om feilen. Feilen ble oppdaget da en av de berørte klaget til sivilombudsmannen.

Viktig informasjon

FAKTA: Hva er nedsettelse av pensjonsgivende inntekt?

  • Pensjonsgivende inntekt = lønn og næringsinntekt, og erstatning for lønn, som f.eks. sykepenger, dagpenger og uføretrygd. (Benyttes kun av NAV)
  • Pensjonsgivende inntekt danner grunnlag for beregning av opptjening til pensjon og uføretrygd.
  • For at en inntekt skal være pensjonsgivende må skattepliktige ha betalt skatt/avgift av denne.
  • Dersom skatt/avgift ikke blir betalt, eller ettergitt/avskrevet, skal denne inntekten ikke gi opptjening til pensjon og uføretrygd (Du får ikke pensjonsgivende inntekt for inntekt du ikke har betalt skatt/avgift av).
  • Skatteetaten setter ned pensjonsgivende inntekt i mange saker. Skatteetaten deler automatisk informasjon om endringer i pensjonsgivende inntekt med NAV. NAV oppdaterer sitt "pensjonspoengregister" basert på data fra Skatteetaten. Dette legges til grunn for fremtidige pensjonsytelser.