Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Samarbeid om styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet

  • Publisert:

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten og Politiets Fellestjenester har inngått en samarbeidsavtale. Målet med samarbeidet er å utveksle opplysninger som bidrar til å styrke Politiets Fellestjenesters innsats med å sørge for at politiet har seriøse leverandører og underleverandører som opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning.

Avtalen innebærer at tilbydere som vil inngå kontrakt med politiet, må signere en fullmakt som gir tilgang til taushetsbelagte opplysninger hos Skatteetaten. Politiet får da sanntidsinformasjon som forteller om virksomhetene betaler skatter og avgifter som de skal, og om de er registrert i nødvendige registre.

Denne oppdaterte informasjonen gir politiet et enda bedre beslutningsgrunnlag ved valg av leverandører.

Politiets Fellestjenester er ansvarlig for anskaffelser i politiet, og er politiets nasjonale kompetansesenter og leverandør innenfor områdene materiell og logistikk, eiendom, lønn og regnskap og anskaffelser. Avtalen gjelder for disse områdene.

Den kan også benyttes av andre enheter i politiet ved behov.

Forebygger kriminalitet

- Politiets Fellestjenester er politiets kompetansemiljø innen offentlige anskaffelser, sier avdelingsdirektør Marianne Haahjem i Politiets Fellestjenester. - Vi innhenter omfattende informasjon fra leverandører i forbindelse med anskaffelser og stiller krav for å sikre at de følger sine lovmessige plikter. Avtalen med Skatteetaten setter oss i enda bedre stand enn før til å gjøre dette arbeidet. Vi er glade for samarbeidet med Skatteetaten og mulighetene dette gir for en felles innsats mot arbeidslivskriminalitet, sier hun. 

Avtalen setter Politiets Fellestjenester i større grad i stand til å avdekke hvilke tilbydere som er useriøse og utestenge disse fra å inngå kontrakter med politiet. Det bidrar til mer rettferdige konkurransevilkår og støtter opp om seriøse tilbydere.  

- Når vi inngår slike samarbeidsavtaler som denne med politiet, sender vi samtidig et signal til aktørene om at de kan glemme å få kontrakter med mindre de skikker seg og følger lover og regler i arbeidslivet. Vi har inngått flere slike samarbeidsavtaler med både offentlige innkjøpere og private entreprenører, og erfaringen er at dette gir gode resultater, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Følger opp med kontroller

Hensikten med avtalen er at politiet skal få en mer fullstendig oversikt over selskaper som de inngår avtaler med.

Avtalen legger opp til at Skatteetaten også kan bistå Politiets Fellestjenester med å kontrollere leverandørenes mannskaper gjennom for eksempel kontroller og gjennomgang av mannskapslister. Men den viktigste jobben gjøres før kontraktene inngås.

- Det offentlige Norge kjøper varer og tjenester for 500 milliarder kroner i året. Også de useriøse aktørene ønsker seg en del av denne kaken. Vårt oppdrag er å hindre at det skjer. Det gjør vi gjennom å krympe de useriøse aktørenes handlingsrom, og spille på lag med seriøse virksomheter, sier Eve Vangsnes Bergli, direktør for divisjon innsats, som har ansvar for a-krimområdet i Skatteetaten.

Skatteetaten har tidligere inngått 10 landsdekkende samarbeidsavtaler med blant annet Statsbygg, Skanska, Veidekke, Forsvarsbygg og Oslo kommune.

Fakta om samarbeidsavtalen

  • Leverandører som vil inngå kontrakter med innkjøpere som har signert en slik samarbeidsavtale, må signere et fullmaktsskjema som gir innkjøperne tilgang til taushetsbelagte opplysninger i hele kontraktskjeden.
  • De sender i sin tur kryptert informasjon til Skatteetaten, som verifiserer at leverandørene er registrert i riktige registre og at de har overholdt sine skatte- og avgiftsforpliktelser.
  • Oppdages avvik, blir leverandøren bedt om å redegjøre for dette, og eventuelt betale utestående restanser hvis de ønsker å legge inn anbud
  • Leverandører som ikke innretter seg, blir gjort kjent med at de kan avvises fra fremtidige oppdrag med Politiets Fellestjenester.
  • Målet med samarbeidsavtalene som Skatteetaten inngår med ulike offentlige innkjøpere og private entreprenører er å utveksle opplysninger som bidrar til at store innkjøpere gir kontrakter til underentreprenører som oppfyller sine lovmessige plikter, slik som arbeidsmiljøloven, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og skatte- og avgiftslovgivningen.

 

Kontaktperson Politiets Fellestjenester:            

Marianne Moss                                             
Senior kommunikasjonsrådgiver                   
Tlf. 92 46 61 88                                             
E-post: [email protected]                

Kontaktperson Skatteetaten:

Anders Hedemann
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 41 47 43 15   
e-post: [email protected]