Pressemelding

Skatteetatens evaluering av Transocean-saken

  • Publisert:

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten har gjennomført en evaluering av etatens største sakskompleks, Transocean, og fant flere læringspunkter.

Fra 2000 til 2017 behandlet Skatteetaten det såkalte Transocean-sakskomplekset med flere skattesaker og rettssaker overfor forskjellige Transocean-selskaper. Straffesakene endte med frifinnelse og de skattepliktige fikk også medhold i noen av skattesakene, men andre skattesaker endte med rettskraftige men ubetalte skatteregninger på flere milliarder kroner.

Skatteetatens internrevisjon har i samarbeid med Advokatfirmaet Grette AS gjennomgått dokumentasjon fra rettssakene og skattesakene, og gjennomført samtaler med nåværende og tidligere ansatte i Skatteetaten, Økokrim og representanter for skattytere og tiltalte.

Mandatet til evalueringen var primært å svare på de to spørsmålene:

  • Har Skatteetatens interne håndtering av Transocean-saken vært hensiktsmessig og tilstrekkelig?
  • Har den forvaltningsmessige håndteringen av sakskomplekset, sett i lys av samarbeidet med politi-/påtalemyndighet i parallell straffesak, vært i samsvar med god forvaltningsskikk?

Forsvarlig behandlede skattesaker

Evalueringsrapporten viser at skattesakene ble godt opplyst og at de skattepliktige ble gitt adgang til kontradiksjon. Skattevedtakene var omfattende, begrunnet og de skattepliktiges anførsler ble behandlet i vedtakene. Gjennomgangen viser også at det har vært kvalitetssikring ved at det er benyttet flere saksbehandlere samt at ledere, Skattedirektoratets spesialutreder, nemndsenheter i tillegg til at eksterne eksperter, departement og Regjeringsadvokaten ble involvert. Evalueringen konkluderte med at ligningsvedtakene ble forvaltningsmessig forsvarlig behandlet.

Samtidig fant evalueringen at Skatteetatens ledelse ble sent involvert i Transocean-saken og at etaten bør sikre etterlevelse av rutinene for involvering av etatsledelsen i prinsipielle saker. Evalueringen fant også at beslutningen om å fremme og anke erstatningskravet gikk relativt raskt og med lite dokumentert saksbehandling. Slike beslutninger bør forankres i rutiner som sikrer og dokumenterer saksbehandlingen.

Tydeligere skille mellom rollene i samarbeid

Evalueringsrapporten viser at det generelt ikke er grunn til å kritisere Skatteetatens samarbeid med Økokrim. Samarbeid er forutsatt i lovgivningen og akseptert av domstolene. Motsatt av hva Riksadvokat-utvalget konkluderer med, konkluderer Skatteetatens rapport med at det er akseptabelt at saksbehandlere som har deltatt i ligningsbehandlingen bistår politi og påtalemyndighet i straffesak. For eksempel har Høyesterett lagt til grunn at ansatte i Skatteetaten i relativt stort omfang kan jobbe parallelt med ligningssak og straffesak.

Samtidig avdekket evalueringen forhold som viser at det er behov for klare retningslinjer om skatteetatens og politiets ulike roller.

- Skatteetatens særskilte kompetanse må kunne tas i bruk som bistand i etterforskning av mulig skattekriminalitet. Det er adgang til dette i dag, og det bør fortsette å være slik. Men vi skal tydeliggjøre samarbeidsavtalen med politiet slik at vi unngår fremtidige uklarheter om form, innhold og praktisering av samarbeidet, og en bekymring for rettssikkerheten, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

For mer informasjon, kontakt Skatteetatens pressetelefon: 94501000

Evaluering av Skatteetatens håndtering av Transocean-saken (PDF)