Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nyhet

Slår inn åpne dører om klageordningen for skatt

  • Publisert:
  • Oppdatert: 02.11.2017

Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skattedirektør Hans Christian Holte kommenterer artiklene i Dagens Næringsliv om skatteklagenemdene:

Dagens Næringsliv har denne uka satt fokus på klageordningen for skatt. Som skattedirektør er jeg opptatt av at innbyggerne i Norge skal ha full tillit til at alle skatteklagesaker får en betryggende og rettferdig behandling. Godtgjørelsesordningen for medlemmene av skatteklagenemndene skal bidra til dette. Derfor endret vi godtgjørelsen med virkning fra 1. januar i år, og i sommer foreslo vi å endre klageordningen for skatt for å styrke rettssikkerheten.

Dette er DN gjort oppmerksom på. Jeg stiller meg undrende til at DN, vel vitende om disse endringene, likevel velger å fremstille gammel godtgjørelsesordning som om den fortsatt gjelder i avisens hovedoppslag 21. januar med videre oppfølging i leder 22. januar.

Medlemmene av skatteklagenemndene får nå variabel timelønn i tillegg til et fast årlig honorar. Det ligger ingen begrensninger i tidsbruken til forberedelser og møter for den variable godtgjørelsen. Medlemmene kan bruke så mye tid som nødvendig til å forberede og behandle hver enkelt klagesak på en god måte.

Den nye avlønningen er innført som et konkret tiltak. Samtidig har Skatteetaten utarbeidet et forslag for å endre hele klageordningen for skatt. Forslaget sendte vi til Finansdepartementet i sommer hvor det nå blir behandlet før det skal sendes på høring.

Forslaget om endring av skatteklagenemdordningen

Klagenemndsordningen ble etablert i 2008 og har i hovedsak fungert godt, men for å styrke kvaliteten, rettssikkerheten og legitimiteten til ordningen har vi foreslått endringer. I dag behandles klagesakene i fem regionale skatteklagenemnder, skatteklagenemndene ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og Sentralskattekontoret for utenlandssaker og Klagenemnda for merverdiavgift.

Enkelte sider ved ordningen har likevel blitt kritisert, blant annet at saksforberedelsen av klagesakene skjer på skattekontorene som har fattet vedtaket som skal overprøves. Vi ser også at det er et behov for at klageinstansen blir bedre tilpasset en stadig økende grad av spesialisering i vårt arbeid på tvers av regiongrensene. Vi ønsker også en mer samordnet klagebehandling av skatt og merverdiavgift.

Klagesaker på skatte- og merverdiavgiftsområdet bør etter vår oppfatning fortsatt avgjøres av en uavhengig nemnd. Styrken ved en nemndsordning er at et organ som er faglig uavhengig av forvaltningen, treffer avgjørelsene basert på en objektiv og selvstendig vurdering av klagene.

Vi foreslår at det opprettes en landsdekkende klagenemnd for skatt og merverdiavgift og et landsdekkende saksforberedende organ. Dette vil sikre lik behandling av klagesaker. En sentralisering vil i tillegg åpne for spesialisering på en annen måte enn i dag ved at flere kompliserte saker innenfor samme saksområder kan behandles i en avdeling.

Vi foreslår å opprette en egen landsdekkende sekretariatsfunksjon underlagt Skattedirektoratet. Sekretariatet vil forberede alle saker til behandling i nemda, og vil gi oss en tydelig distansert og objektiv forberedelse av sakene samt økt effektivitet da saksbehandlerne utelukkende skal drive med klagebehandling. Sekretariatet skal etter forslaget bemannes med egne saksbehandlere som fremmer innstillingene til nemnda. Sett i sammenheng med de øvrige forslagene mener vi at saksforberedelsen og nemndsbehandlingen vil bli styrket og skattyters rettssikkerhet godt ivaretatt.

Styrke den faglige kompetansen

Opprinnelig skulle nemndsmedlemmene på ligningsforvaltningsområdet ha lokalkunnskap og kunnskap om lokale næringsgrener som er nyttig i ligningsarbeidet. Utviklingen har gått i retning av et mer komplisert og spesialisert samfunn, og Skattedirektoratet foreslår derfor høyere krav til nemndsmedlemmenes faglige kompetanse. Vi foreslår at kravene til leder og nestleder videreføres, dvs. at de må ha fylt 25 år og ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Lederen bør fortsatt ha yrkeserfaring fra skatterett/avgiftsrett. I tillegg foreslår vi at de øvrige medlemmene av nemnda har utdannelse og yrkeserfaring som jurister og advokater med skattefaglig bakgrunn, dommere, økonomer eller revisorer. Mange klage- og endringssaker har et svært komplisert faktum med vanskelige juridiske problemstillinger som krever god fagkunnskap.

Organisasjoner som Advokatforeningen, Revisorforeningen, NARF, Skattebetalerforeningen og NHO kan være med å foreslå kandidater til nemndene. Medlemmene i klagenemnda bør oppnevnes av Finansdepartementet. Flere saker bør også behandles i møter. I sum vil dette styrke kvaliteten, rettssikkerheten og tilliten til ordningen.

Skatteetaten er lydhør for kritikk, og leter hele tiden etter forbedringer for å ivareta skattyternes rettssikkerhet på best mulig måte. I denne saken har vi tatt grep for å få til en ordning som både er og oppfattes som betryggende og rettferdig.