Pressemelding

Tverretatlig samarbeid skal forebygge arbeidslivskriminalitet i store utbyggingsprosjekter

  • Publisert:

Tett samarbeid og hyppig informasjonsdeling mellom Skatteetaten, A-krimsenteret i Vestland og Statens vegvesen skal forebygge og redusere risikoen for arbeidslivskriminalitet.

Skatteetaten har en rekke samarbeidsavtaler med store offentlige og private innkjøpere og utbyggere. Gjennom samarbeidsavtalene kan Skatteetaten dele opplysninger om blant annet skatte- og avgiftsforhold hos avtalepartnerens leverandører. A-kriminformasjonsforskriften, som kom i fjor, gjør at etatene kan dele flere opplysninger om leverandører for å redusere risikoen for a-krim i leverandørkjeden.

Tilgang på flere kilder

Målet er at økt informasjonsdeling skal gjøre det lettere å identifisere hvor det er størst risiko for det kan være a-krim i utbyggingen, samt finne den mest effektive måten på hvordan risikoen kan fjernes

- Nå blir det tilgang til flere kilder for å identifisere useriøse og kriminelle aktører, samt flere virkemidler til å stanse dem. Dette er også i tråd med regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sier divisjonsdirektør Odd Woxholt i Skatteetaten.

Erfaringene fra Skatteetaten sine samarbeidsavtaler er at de gir gode resultater.

- Gjennom å forsterke samarbeidsavtalene med informasjon fra flere etater, er vi trygg på at vi skal bli enda bedre i bekjempelsen av a-krim, sier Woxholt.  

Forebygge, dokumentere og avdekke useriøs og kriminell aktivitet

Som Norges største landbaserte byggherre er det viktig for Statens vegvesen at det føres tilsyn med selskaper som har virksomhet i norsk anleggsbransje, og Statens vegvesen er glad for denne tverretatlige innsatsen for å avdekke useriøse aktører i bransjen

- Vi samarbeider med Skatteetaten på en rekke av våre utbyggingsprosjekter. Gjennom samarbeidsavtalen får vi både kunnskap og verktøy som styrker vår internkontroll. Tverretatlig samarbeid hjelper oss med å forebygge, dokumentere og avdekke useriøs og kriminell aktivitet innenfor Statens vegvesen portefølje, sier Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen.

Rv. 555 Sotrasambandet

OPS-prosjektet på riksveg 555 mellom Bergen og Øygarden er det første utbyggingsprosjektet i Statens vegvesen som omfattes av det den utvidede samarbeidsavtalen.

- Vi skal bidra inn i oppfølgingen av Sotrasambandet med vår kunnskap om bransjen og de ulike aktørene, og vi skal gjennomføre tverretatlige kontroller dersom a-krimsenteret ser behov for det. Målet er å i størst mulig grad fjerne risikoen for at det skjer arbeidslivskriminalitet hos aktørene som bygger Sotrasambandet, sier Ove Boga, senterleder for A-krimsenteret i Vestland.

Kontakt

Skatteetaten og A-krimsenteret i Vestland:

[email protected] / tlf. 945 01 000

Statens vegvesen:

Jon Atle Haugland,
avdelingsdirektør Kontrakt og marked Statens vegvesen Utbygging
Mobil: 915 22 215

Fakta om:

Sotrasambandet
På oppdrag fra Statens vegvesen bygger OPS-selskapet Sotra Link 9,4 km firefelts veg, 14 km gang- og sykkelveg og ny Sotrabru. Prosjektet skal åpne for trafikk i juni 2027. Kontrakten på Sotrasambandet er den største enkeltkontrakten som er inngått av Statens vegvesen med en kontraktsverdi på 19,8 milliarder 2022-kroner inklusive 25 år med drift etter trafikkåpning. Les mer om Sotrasambandet: Rv. 555 Sotrasambandet | Statens vegvesen

 

Skatteetatens samarbeidsavtaler
Målet med samarbeidsavtalene som Skatteetaten inngår med ulike offentlige innkjøpere og private entreprenører er å utveksle opplysninger som er med på å bidra til at store innkjøpere gir kontrakter til hoved- og underentreprenører som oppfyller sine lovmessige plikter. Leverandører som vil inngå kontrakter med innkjøpere som har signert en slik samarbeidsavtale, må signere et fullmaktsskjema som gir innkjøperne tilgang til taushetsbelagte opplysninger i hele kontraktskjeden. I tillegg kan Skatteetaten følge opp utvalgte prosjekter og gjennomføre byggeplasskontroller, samt bidra med opplæring og kompetanseheving hos samarbeidspartner. Skatteetaten har 22 landsdekkende samarbeidsavtaler med store offentlige og private virksomheter. En ekstern evaluering fra 2021 av Skatteetatens samarbeidsavtaler viser at avtalen bidrar til utestenging av useriøse aktører, og til måloppnåelse i seriøsitetsarbeid som ønsket og forventet.

 

A-krimsenteret i Vestland
Senteret er lokalisert i Bergen og har siden 2014 jobbet med å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet i regionen. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

Senteret er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.

Det er etablert totalt åtte a-krimsenter på landsbasis; i Bodø, Alta, Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger og Tønsberg. I tillegg er det fire formelle a-krimsamarbeid uten samlokalisering i Troms, Møre og Romsdal, Innlandet og Romerike, Follo og Østfold.  

Arbeidslivskriminalitet er ulike former for profittmotivert kriminalitet som begås i et arbeidsmarked. Regjeringen har definert at arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakerne eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Skatteetaten har samarbeidsavtale med flere store utbyggere, blant dem Statens vegvesen. Gjennom samarbeidsavtalen kan Skatteetaten dele opplysninger om skatte- og avgiftsforhold i alle ledd med oppdragsgiver. I arbeidet med Sotrasambandet vil også A-krimsenteret i Vestland bli involvert i dette samarbeidet.